Foto superior de la cabecera de 
		Secretaría Xeral - Universidade de Vigo

Secretaría Xeral

Secretaria Xeral: Dona Gloria María Pena Uris

Profesora Titular da Universidade de Vigo

Dra. en Ciencias Químicas

Escola de Enxeñaría Industrial

Sede: Edificio Reitoría

Enderezo: Campus Universitario, CP 36310 - Vigo  

Teléfono: 986 813 614

Enderezo electrónico: secxeral@uvigo.es

Competencias xerais

Estatutos da Universidade de Vigo:

Sección cuarta: do secretario ou secretaria xeral 

Artigo 62.º

  1. A secretaria ou secretario xeral será nomeado polo reitor ou reitora entre o funcionariado público que preste servizos na Universidade, pertencente a corpos para cuxo ingreso se exixa estar en posesión da titulación de doutor ou doutora, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. Entre as súas funcións está a de redactar a acta dos acordos adoptados polos órganos colexiados en que actúe como tal, así como dar fe do resto de actuacións que coñeza por motivo do seu cargo. Auxiliará o reitor ou reitora nas tarefas de organización, protocolo e réxime académico.
  2. O secretario ou secretaria xeral  tamén o será do Consello de Goberno.

Artigo 63.º

Correspóndenlle á Secretaría Xeral as seguintes funcións:

a) A recepción, compilación, depósito, custodia e certificación dos seguintes documentos:

  • As actas dos órganos colexiados da Universidade en que actúe como tal.
  • Os arquivos xerais.
  • As resolucións e instrucións xerais da Reitoría.
  • As actas de toma de posesión do persoal da Universidade.
  • O selo oficial.

b) A organización de actos solemnes da Universidade, nos que debe velar polo cumprimento do protocolo.

c) A garantía da publicidade dos acordos do Consello de Goberno, do Claustro Universitario e das resolucións da Reitoría, coidando singularmente das referidas aos regulamentos de desenvolvemento dos Estatutos e demais normas xerais.

d) Calquera outra función ou competencia que lle sexa atribuída ou recoñecida pola lei ou por estes Estatutos e as disposicións que os desenvolvan.

 

Competencias delegadas

Deléganse na Secretaria Xeral as seguintes competencias:

a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, sendo este o camiño que se debe seguir para o pedimento de consultas e informes que deba render aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así como aos membros da comunidade universitaria, agás a Xerencia, que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.

b) A representación oficial da Universidade perante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.

c) As relativas aos rexistros da Universidade.

d) Coordinación, dirección e impulso da revisión normativa.

e) Elaboración da memoria anual do curso académico.

f) Coordinación da matrícula e a proposta de calendario escolar.

g) A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.

h) A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.

i) A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan pedimentos de estudantes en relación coa súa actividade académica, agás os relativos ao rendemento académico do estudantado.

(Resolución Reitoral do 13 de maio de 2014 de delegación de competencias.)

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal