Deputacións

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986 813617
Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 30/07/03. VIXENCIA: ATA O 31/12/04. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROXECCIÓN UNIVERSITARIA NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 05/05/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES DE I+D NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE. SINATURA: 05/05/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 25/09/02. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, QUEDANDO TACITAMENTE PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS DE TEMPO SE NON FORA DENUNCIADA POR NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO DA MOBILIDADE DOS ESTUDANTES NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE. SINATURA: 05/05/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA TÁCITA.  
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE POLO QUE SE CREA A CÁTEDRA CARLOS CASARES. SINATURA: 05/05/02. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA TÁCITA.  
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. PARA A DOTACIÓN PARA BECAS DE POSGRAO E FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS POR PROFESORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/09/90. VIXENCIA: DENDE O 01/10/90 ATA O 30/09/91. PRÓRROGA TÁCITA.  
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE OURENSE PARA A URBANIZACIÓN E AXARDINAMENTO DO CAMPUS DE AS LAGOAS-OURENSE. SINATURA: 03/06/97. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A CREACIÓN DUNHA ESCOLA DE INICIACIÓN Ó TENIS. SINATURA: 01/10/96. VIXENCIA: DENDE A SINATURA ATA O REMATE DA TEMPADA DEPORTIVA. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN DE OURENSE. PARA REDEFINIR AS ÁREAS AXARDINADAS DO CAMPUS. SINATURA: 27/07/93. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, O DEPARTAMENTO DE ENXEÑERÍA QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO E FEUGA. SOBRE O TEMA: “DETERMINACIÓN DUN BANCO DE DATOS MEDIOAMBIENTAIS DA PROVINCIA DE OURENSE”. SINATURA: 05/03/91. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO E DEPUTACIÓN DE OURENSE. PARA A CESIÓN POR PARTE DA DEPUTACIÓN Á UNIVERSIDADE DO PAZO “PACO PAZ”, PARA DESENVOLVE-LAS LIGAS UNIVERSITARIAS QUE SE CELEBRAN NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 03/12/92. VIXENCIA: POR CURSOS ACADÉMICOS, CON RENOVACIÓN ANUAL, AGÁS DENUNCIA EXPRESA DALGUNHA DAS PARTES.
 • PROTOCOLO XERAL DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE ACTUACIÓNS DE INTERESE COMÚN NO CAMPUS DE PONTEVEDRA. SINATURA: 02/06/03. VIXENCIA: .- PRÓRROGA: .-
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN CONXUNTA DUN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DO COLECTIVO UNIVERSITARIO. SINATURA: 19/04/02. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/06/96. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA TÁCITA.  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. PARA A CONSTRUCIÓN DUN CAMPO DE FÚTBOL NO CAMPUS DE PONTEVEDRA. SINATURA: 13/03/90. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO CULTURAL ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. SINATURA: 08/06/89. VIXENCIA: ATA O 31/12/89. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O SEGUIMENTO E ACTUALIZACIÓN DUN BANCO DE DATOS MEDIOAMBIENTAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E A REALIZACIÓN DUN ESTUDIOS ESPECÍFICO SOBRE RUÍDO AMBIENTAL. SINATURA: 08/06/89. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO CULTURAL ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/06/90. VIXENCIA: ATA O 30/12/99. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. FINANCIAMENTO DE BOLSAS DE INICIACIÓN Á INVESTIGACIÓN PARA UNIVERSITARIOS QUE ACABAN DE REMATAR A LICENCIATURA E O FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS POR PROFESORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/06/90. VIXENCIA: ATA O 30/12/90. PRÓRROGA TÁCITA.   
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO TÉCNICO Á FUNCIÓN XERENCIAL. SINATURA: 03/10/03. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA COLABORAR NO MANTEMENTO NO CAMPUS DE OURENSE DUNHA OFICINA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO TÉCNICO Á FUNCIÓN XERENCIAL PARA PROXECTOS DE INICIATIVA EMPRESARIAL PRESENTADOS POR PERSOAS CON ESPECIAIS BARREIRAS DE ACCESO AO MERCADO LABORAL. SINATURA: 24/11/2008. VIXENCIA: 31/12/2009. PRÓRROGA: SUXEITA AO PROXECTO INNOVA OURENSE.
 • CONVENIO COA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA A CREACIÓN E XESTIÓN DUN OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DA PROVINCIA DE OURENSE. SINATURA: 24/09/2009. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • .CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA DIXITALIZAR DOCUMENTACIÓN CUXA TITULARIDADE PERTENCE Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. SINATURA: 01/07/2013. VIXENCIA.: ATA O REMATE DA INVESTIGACIÓN. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MEDIOAMBIENTAIS A TRAVÉS DA CONSTELACIÓN HUMSAT E A SUA DIFUSIÓN NO ÁMBITO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. SINATURA: 09/04/2014. VIXENCIA: 12 MESES. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES Á INICIATIVA “EL ARBOL ES VIDA”.. SINATURA: 21/04/2014. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE “OURENSE EXTERIOR”. SINATURA: 03/06/2014. VIXENCIA: DURACIÓN DO CURSO 2014/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 28/04/2015. VIXENCIA:31/012/2015. PRÓRROGA:-. 8908 DEPUTACIÓN OURENSE_ DIFUSIÓN CULTURAL
 • CONVENIO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE “OURENSE EXTERIOR ENTRE A DEPUTACIÓN DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/05/2015. VIXENCIA: CURSO 2015/2016. PRÓRROGA:-.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN DE PONTECEDRA: SINATURA. 18/12/2015. VIXENCIA:2019. PRÓRROGA: TÁCITA.9545 PROTOCOLO DEPUTACIÓN PONTEVEDRA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E  A UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO ENTIDADE COLABORADORA, PARA A PROMOCIÓN DA MOBILIDADE DO SEU ESTUDANTADO, DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO, PARTICIPANTES NO PROGRAMA "ERASMUS +". SINATURA: 22/12/2015. VIXENCIA:31/10/2017. PRÓORROGA: EXPRESA.9546. DEP. PONTEVEDRA ERASMUS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN  NO PROXECTO DOCENTE DE INNOVACIÓN DENOMINDAO "PROYECTO MAÑANA 2015" ENTRE A MERCANTIL ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS COMUNICAICÓN, S.A. E A UNIVERISDADE DE VIGO. SINATURA:12/02/2015. VIXENCIA:1 ANO.9547. A3MEDIA PROYECTO MAÑANA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE “OURENSE EXTERIOR”. SINATURA: 11/10/2016. VIXENCIA: CURSO 2016/2017.10352 Convenio de colaboración Bolsas Ourense Exterior 2016
 • CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 11/10/2016. VIXENCIA: 31/12/201610353 Convenio de colaboración entre a Uvigo e a Deputación de Ourens
 • ADENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE, PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN "DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA”. SINATURA: 11/10/2016. VIXENCIA: EXERCICIO DO 2016.10354 Adenda convenio de colaboración entre a Uvigo e a Deputación Pr
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN CONXUNTA PARA O ESTUDO DO CONTROL DOS LIXIVIADOS E DA XESTIÓN DO BIOESTABILIZADO NO DESIMPACTO DA ZONA ACTUADA NO LUGAR DA CANICOUVA. SINATURA: 08/11/2016. VIXENCIA: 31/12/2018.10404 CANICOUVA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, E A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE ESPAÑOLA DA CAMELIA, PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO “CARACTERIZACIÓN DA INTERACCIÓN ENTRE PRANTAS DO XÉNERO CAMELLIA E O FUNGO HEMIBIOTROFICO CIBORINIA CAMELLIAE. APLICACIÓNS BIOTECNOLOXICAS PARA A MELLORA XENÉTICA NO XÉNERO CAMELLIA”. SINATURA: 29/12/2016. VIXENCIA: 12 MESES.10526 DEPUTACION PONTEVEDRA CAMELIA
 • CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 22/03/2017. VIXENCIA: 31/12/2017.10650 DEPUTACIÓN OURENSE DIFUSIÓN 2017
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO ENTIDADE COLABORADORA, PARA A PROMOCIÓN DA MOBILIDADE DO SEU ESTUDANTADO CON APOIO DE AXUDAS COMPLEMENTARIAS AOS PROGRMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAIS, DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO, PARTICIPANTES NO PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDOS, ERASMUS+ PRÁCTICAS E BOLSAS PROPIAS. SINATURA: 03/05/2017. VIXENCIA: 31/10/2018. 10744 ERASMUS+
 • ADENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE, PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN "DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA. SINATURA: 13/06/2017. VIXENCIA: EXERCICIO 2017.10878 ADENDA DEPUTACION OURENSE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIDADE “OURENSE EXTERIOR”. SINATURA: 13/06/2017. VIXENCIA: CURSO 2017/2018.10880 OURENSE EXTERIOR
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A LOITA CONTRA A VESPA VELUTINA MEDIANTE A DETECCIÓN DE NIDOS E POSTA EN MARCHA DA ESTACIÓN EXPERIMENTAL PARA O ESTUDO DO AVISPÓN ASIÁTICO (VESPA VELUTNA. SINATURA: 16/11/2017. VIXENCIA: 31/12/2018. 11118 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA VESPA VELUTINA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN IGUALDADE PARA PERSOAL DOCENTE, PERSOAL EDUCATIVO E ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018. SINATURA 19/9/2017. VIXENCIA 31/12/2018. 11257 FORMACIÓN EN IGUALDADE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O FINANCIAMENTO E DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE ESTUDO, INVESTIGACIÓN E DIFUSIÓN SOBRE O MUNICIPALISMO. SINATURA 19/2/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11392 MUNICIPALISMO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ELABORACIÓN DUN ESTUDO E A SÚA DIVULGACIÓN PARA A MELLORA DA XESTIÓN FORESTAL NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. SINATURA 13/3/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11413 MELLORA DA XESTIÓN FORESTAL
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN E DIRECCIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN DE MESTRES/AS COMPOSTEIROS/AS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DO PROGRAMA REVITALIZA DE COMPOSTAXE. SINATURA 2/4/2018. VIXENCIA 31/7/2018. 11483 COMPOSTAXE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DA XORNADA INFANCIA E ADOLESCENCIA: UNHA CARA OCULTA DA VIOLENCIA DE XÉNERO. SINATURA 11/5/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11587 XORNADA INFANCIA E ADOLESCENCIA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA: 8/5/2018. VIXENCIA: 31/12/2018. 11604 DPO DIFUSIÓN CULTURAL
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO  E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MOBILIADE "OURENSE EXTERIOR". SINATURA: 8/5/2018. VIXENCIA: CURSO 2018/19. 11605 DPO OURENSE EXTERIOR
 • ADDENDA PARA PRORROGAR AS ACTUACIÓNS DERIVADAS DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN CONXUNTA PARA O ESTUDO DO CONTROL DOS LIXIVIADOS E DA XESTIÓN DO BIOESTABILIZADO NO DESIMPACTO DA ZONA ACTUADA NO LUGAR DA CANICOUVA. SINATURA: 28/1/2019. VIXENCIA: 8/11/2020. 12163
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL NO CAMPUS DE OURENSE. SINATURA 2/3/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12179
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN E DIRECCIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN DE MAESTRÍA EN COMPOSTAXE DO ANO 2019 DENTRO DO PLAN REVITALIZA. SINATURA 23/4/2019. VIXENCIA 31/7/2019. 12346
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O FINANCIAMENTO E DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIONS DE ESTUDO, INVESTIGACION E DIFUSION SOBRE O MUNICIPALISMO. SINATURA 7/5/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12365
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO ENTIDADE COLABORADORA, PARA A PROMOCION DA MOBILIDADE DO SEU ESTUDANTADO CON APOIO DE AXUDAS COMPLEMENTARIAS AOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAIS, DOS CAMPUS DE PONTEVEDRA E VIGO, PARTICIPANTES NO PROGRAMA ERASMUS+ESTUDOS, ERASMUS+PRACTICAS E BOLSAS PROPIAS. SINATURA 11/4/2019. VIXENCIA 31/10/2019. 12368
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA CÁTEDRA DE FEMINISMOS 4.0 DEPO-UVIGO. SINATURA 10/6/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12477

 

Rectoría | University Campus | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibility | Site map | Legal Advise