Secretaría Xeral

Secretaria Xeral: Dona Gloria María Pena Uris

Profesora Titular da Universidade de Vigo

Dra. en Ciencias Químicas

Escola de Enxeñaría Industrial

Sede: Edificio Reitoría

Enderezo: Campus Universitario, CP 36310 - Vigo  

Teléfono: 986 813 614

Enderezo electrónico: secxeral@uvigo.es

Competencias xerais

Estatutos da Universidade de Vigo:

Sección cuarta: do secretario ou secretaria xeral 

Artigo 62.º

  1. A secretaria ou secretario xeral será nomeado polo reitor ou reitora entre o funcionariado público que preste servizos na Universidade, pertencente a corpos para cuxo ingreso se exixa estar en posesión da titulación de doutor ou doutora, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou equivalente. Entre as súas funcións está a de redactar a acta dos acordos adoptados polos órganos colexiados en que actúe como tal, así como dar fe do resto de actuacións que coñeza por motivo do seu cargo. Auxiliará o reitor ou reitora nas tarefas de organización, protocolo e réxime académico.
  2. O secretario ou secretaria xeral  tamén o será do Consello de Goberno.

Artigo 63.º

Correspóndenlle á Secretaría Xeral as seguintes funcións:

a) A recepción, compilación, depósito, custodia e certificación dos seguintes documentos:

  • As actas dos órganos colexiados da Universidade en que actúe como tal.
  • Os arquivos xerais.
  • As resolucións e instrucións xerais da Reitoría.
  • As actas de toma de posesión do persoal da Universidade.
  • O selo oficial.

b) A organización de actos solemnes da Universidade, nos que debe velar polo cumprimento do protocolo.

c) A garantía da publicidade dos acordos do Consello de Goberno, do Claustro Universitario e das resolucións da Reitoría, coidando singularmente das referidas aos regulamentos de desenvolvemento dos Estatutos e demais normas xerais.

d) Calquera outra función ou competencia que lle sexa atribuída ou recoñecida pola lei ou por estes Estatutos e as disposicións que os desenvolvan.

 

Competencias delegadas

Deléganse na Secretaria Xeral as seguintes competencias:

a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, sendo este o camiño que se debe seguir para o pedimento de consultas e informes que deba render aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así como aos membros da comunidade universitaria, agás a Xerencia, que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.

b) A representación oficial da Universidade perante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.

c) As relativas aos rexistros da Universidade.

d) Coordinación, dirección e impulso da revisión normativa.

e) Elaboración da memoria anual do curso académico.

f) Coordinación da matrícula e a proposta de calendario escolar.

g) A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.

h) A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.

i) A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan pedimentos de estudantes en relación coa súa actividade académica, agás os relativos ao rendemento académico do estudantado.

(Resolución reitoral, do 7 de maio de 2014, de delegación de competencias)

Competencias da comisionada para a Vicesecretaría Xeral Técnica

- Elaboración de plans de acción, coordinación, apoio e seguimento técnico á implantación e desenvolvemento da administración electrónica
- Elaboración de proxectos de normativa
- Apoio técnico, asesoramento e proposta de resolución de recursos y reclamacións relativos ao seu eido de actividade
- Elaboración de estudos e informes e coordinación da preparación de documentación sobre aqueles asuntos que teñan que ver cos órganos de goberno
 - Elaborar propostas dirixidas a acadar unha xestión eficiente e eficaz
 - Coordinación e xestión do mantemento e actualización da páxina web da Secretaría Xeral, e desenvolvemento de novas utilidades e instrumentos de comunicación

(Resolución reitoral do 30 de xuño de 2014)
 

 

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal