Entidades públicas

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986 813617
Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGRUPACIÓN GALICIA DA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 31/03/2010. VIXENCIA: 31/03/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO PARA REGULAR A COLABORACIÓN NOS MESTRADOS UNIVERSITARIOS. SINATURA: 19/04/2010. VIXENCIA: 19/04/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE PRÓRROGA DO CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DE 20 DE MAIO DE 2009 ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA AUTORIZAR AO DR. D. LUÍS FELIPE MIRANDA PALACIOS A DESENVOLVER A SÚA ACTIVIDADE INVESTIGADORA TEMPORALMENTE NA CITADA UNIVERSIDADE. SINATURA: 11/05/2010. VIXENCIA: 30/11/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 28/05/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR ANOS NATURAIS.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO - SIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DA POLÍTICA DE AUGAS. SINATURA: 20/09/2010. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS PARA A AGRICULTURA E ALIMENTACIÓN PARA A ASIGNACIÓN DUN OFFICIAL Á FAO. SINATURA: 30/08/2010. VIXENCIA: 30/08/2011. PRÓRROGA: SEGUNDO O CONTRATO.
 • –ANEXO I AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVI) PARA A IMPLANTACIÓN DO PROGRAMA DOCENTIA DE APOIO Á AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE DO PROFESORADO UNIVERSITARIO NA UVIGO. SINATURA: 04/11/2010. VIXENCIA: ATA A FINALIZACIÓN DO PROGRAMA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE DE VALDEORRAS. SINATURA: 23/11/2010. VIXENCIA: 23/11/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR, O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA (CERO -TRES ANOS) NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA. SINATURA: 27/12/2010. VIXENCIA: EN TANTO SE MANTEÑA A PRESTACIÓN DO SERVIZO. PRÓRROGA: -
 • 3ª ACTUALIZACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN, ENAC. SINATURA: 18/05/11. VIXENCIA: A DO CONVENIO ACTUALIZADO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES POLO QUE SE FORMALIZA A ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA A AVALIACIÓN DA INVESTIGACIÓN DOS PROFESORES CONTRATADOS PERMANENTES POLA COMISIÓN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. SINATURA: 20/06/11. VIXENCIA: 31/03/2012. PRÓRROGA: -.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 24/11/2011. VIXENCIA: A DO CONVENIO ORIXINAL. PRÓRROGA: A DO CONVENIO ORIXINAL
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO PARA A CONSTITUCIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN POLO DE INNOVACIÓN. SINATURA: 30/11/2011. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 •  4ª ACTUALIZACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, ENAC. SINATURA: 22/11/2011. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA. SINATURA: 16/12/2011. VIXENCIA: 30/06/2013. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMPAÑÍA RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E AS SÚAS SOCIEDADES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/01/07. VIXENCIA: ATA O 10/01/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONAIS. SINATURA: 02/02/07. VIXENCIA: ATA O 02/02/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE “PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.” E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 06/06/05. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ANEXO AO ACORDO MARCO DO PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE CREA A CÁTEDRA TECNÓPOLE. SINATURA: 06/06/05. VIXENCIA: ATA O 06/06/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL VIGO-ZOO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/09/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA CONTRIBUÍR O DESENVOLVEMENTO DUN PLANO DE CALIDADE PARA A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. SINATURA: 09/01/95. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO DE CORREOS E TELÉGRAFOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A RECOLLIDA/ENTREGA DE ENVÍOS POSTAIS A DOMICILIO.(VIGO) SINATURA: 01/03/96. VIXENCIA: ATA O 31/12/96, SENDO PRORROGABLE TACITAMENTE POR ANOS NATURAIS.
 • ACORDO ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO DE CORREOS E TELÉGRAFOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A RECOLLIDA/ENTREGA DE ENVÍOS POSTAIS A DOMICILIO.(OURENSE) SINATURA: 01/03/96. VIXENCIA: ATA O 31/12/96, SENDO PRORROGABLE TACITAMENTE POR ANOS NATURAIS.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO DE CULTURA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/10/04. VIXENCIA: ATA O 28/10/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO ENTRE O CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DE USO DE EQUIPAMENTO PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO DO REXISTRO DE INVESTIGADORES DE GALICIA. SINATURA: 14/04/00. VIXENCIA: TRES ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS DUN ANO, SALVO DENUNCIA DALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE CESIÓN DE SOFTWARE ENTRE A SOCIEDADE ANONIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E O VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 07/07/99. VIXENCIA: UN ANO, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS DUN ANO.
 • CONVENIO ENTRE A DIRECCIÓN XERAL DO BOE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A CREACIÓN DO AULA BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO NA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO. SINATURA: 01/12/03. VIXENCIA: DOUS ANOS, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL VIGO-ZOO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/09/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/01/97. VIXENCIA: CATRO ANOS, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/03/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE A AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DE BECAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO RELATIVO A ASIGNACION DE BECAS DE MOVILIDADE PARA OS ESTUDANTES DO ESTADO ESPAÑOL. SINATURA: 26/07/96. VIXENCIA:NON CONSTA.
 • CONTRATO ENTRE A AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN E A UVI PARA A APLICACIÓN E UTILIZACIÓN DO PROGRAMA DE AVALIACIÓN INSTITUCIONAL (P.E.I.) SINATURA: 07/11/03. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONTRATO ENTRE A AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN E A UVI PARA A APLICACIÓN E UTILIZACIÓN DO PROGRAMA DE ACREDITACIÓN (PA). SINATURA: 07/11/03. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO DE ADHESIÓN AO CONVENIO SUBSCRITO O 01/02/05 ENTRE A CRUE E A FÁBRICA NACIONAL DE MOEDA PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE CERTIFICACIÓN DE SINATURA ELECTRÓNICA E OUTROS SERVIZOS RELATIVOS A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. SINATURA: 25/04/05. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG) E A U. DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DOCENTIA DE APOIO Á AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE DO PROFESORADO UNIVERSITARIO. SINATURA: 02/05/2007. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA E A U. DE VIGO. SINATURA:01/03/07. VIXENCIA:2 ANOS (RENOVACIÓN TÁCITA IGUAL PERIODO)
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E O CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA OS ESTUDOS DE INSERCIÓN LABORAL NO SUG. SINATURA:01/03/07. VIXENCIA:31/12/07 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA ANUAL)
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E O CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O OBSERVATORIO DE CIENCIA E TECNOLOXÍA UNIVERSITARIO DE GALICIA (OCTUGA). SINATURA:29/05/07. VIXENCIA:31/12/08 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA ANUAL)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O TRIBUNAL GALEGO DE DEFENSA DA COMPETENCIA (TGDC) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) PARA A REALIZACIÓN DUNHA XORNADA SOBRE "ASPECTOS ECONÓMICOS DA POLÍTICA DE COMPETENCIA". SINATURA:08/11/07. VIXENCIA:NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A ENTIDADE NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC). SINATURA:03/09/07. VIXENCIA:3 ANOS (PRÓRROGA TÁCITA POR IGUAL PERÍODO)
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGÈNCIA BALEAR DE L´AGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, PARA A "IMPLEMENTACIÓN DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA EN BALEARES, AVALIACIÓN DA CALIDADE AMBIENTAL DAS MASAS DE AUGA EPICONTINENTAIS (TORRENTES E HUMEDAIS) UTILIZANDO INDICADORES E ÍNDICE BIOLÓXICOS. SINATURA: 02/11/2007. VIXENCIA: 3ER. TRIMESTRE DO 2009. PRÓRROGA: "IGUAIS PERIODO HASTA UN MÁXIMO DE 2"
 • ADENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGÈNCIA BALEAR DE L´AGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL, PARA A "IMPLEMENTACIÓN DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA EN BALEARES, AVALIACIÓN DA CALIDADE AMBIENTAL DAS MASAS DE AUGA EPICONTINENTAIS (TORRENTES E HUMEDAIS) UTILIZANDO INDICADORES E ÍNDICE BIOLÓXICOS. SINATURA: 27/02/07.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O PARLAMENTO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/04/08. VIXENCIA: ATA FINAIS DO CURSO ACADÉMICO. PRÓRROGA: ANUAL.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA A AVALIACIÓN DOS CANDIDATOS AO PROGRAMA ESPECIAL DE PROMOCIÓN DO PDI DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/12/08. VIXENCIA: 18/12/2011. PRÓRROGA: SÓ POR UN ANO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PREPARACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO "MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA, AVALIACIÓN E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO E DOS RECURSOS PESQUEIROS". SINATURA:  19/02/2009. VIXENCIA: 19/02/2010. PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR, A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA (CERO-TRES ANOS) NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO. SINATURA: 27/01/2009. VIXENCIA: MENTRAS SUBSISTA O FIN QUE O MOTIVA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: MÁSTER EN INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR NA DIVERSIDADE DE CONTEXTOS EDUCATIVOS". SINATURA: 03/04/09. VIXENCIA: 03/04/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. SINATURA: 20/04/09. VIXENCIA: 20/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AGENCIA DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN ESPAÑOLA (ACIE). SINATURA: 30/03/09. VIXENCIA: 30/03/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA AUTORIZAR AO DR. D. LUÍS FELIPE MIRANDA PALACIOS A DESENVOLVER A SÚA ACTIVIDADE INVESTIGADORA TEMPORALMENTE NA CITADA UNIVERSIDADE. SINATURA: 20/05/2009. VIXENCIA: 20/05/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS SOGASERSO. SINATURA: 03/03/2009. VIXENCIA: 03/03/2010. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMUNIDAD DE MADRID (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA) PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS DOS ESTUDANTES DO POP "DIRECCIÓN E PLANIFICACIÓN DO TURISMO". SINATURA: 04/05/2009. VIXENCIA: 04/05/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO AUGAS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE ESTABLECEN AS BASES DE COORDINACIÓN PARA A ELABORACIÓN DUN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SANEAMENTO E CALIDADE DA AUGA. SINATURA: 18/02/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: ATA A FINALIZACIÓN DO TRABALLO
 • ACORDO MODIFICATIVO DO PLAN SUSCRITO ENTRE A AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INETRNACIONAL PARA EL DESARROLLO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONVOCATORIA ANUAL DE “BOLSAS MAEC–AECID”. SINATURA: 31/10/2011. VIXENCIA: DENDE O CURSO 2011-2012. PRÓRROGA:-.
 •  ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMPAÑÍA DE RADIO – TELEVISIÓN DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN DO “III FORO CHAVES DE ECONOMÍA GALEGA 2012”. SINATURA. 17/01/2012. VIXENCIA: 31/12/2012. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA. 24/06/2010.VIXENCIA: 24/06/2012. PRÓRROGA: -.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 11/10/2010. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE ZONA FRANCA DE VIGO E UNVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 28/04/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 19/04/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 13/04/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 05/04/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMISSÂO DE COORDENAÇAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 21/05/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTER A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS CONXUNTAS NO EIDO DO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 05/01/2011. VIXENCIA: 05/01/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A REAL ACADEMIA GALEGA. SINATURA: 08/06/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE E A REAL ACADEMIA GALEGA PARA PRÁCTICAS DE ESTUDOS E PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN. SINATURA: 08/06/2012. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 11/05/2012. VIXENCIA: -.. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CEI.MAR:CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL MAR, CAMPUS DO MAR:KNOWLEDGE IN DEPTH, CAMPUS DE EXCELENCIA MARE NOSTRUM 37/38, E O CEI CANARIAS:CAMPUS ATLÁNTICO TRICONTINENTAL PARA A CREACIÓN DA RED DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE TEMÁTICA MARINA (CEI.MARNET). SINATURA: 24/01/2012. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • MEMORANDO DE ENTENDEMENTO ENTRE A ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ITSMO CENTROAMERICANO E O CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 17/08/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS MÁSTER EN DIRECCIÓN E XESTIÓN LABORAL. SINATURA:06/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS . SINATURA:07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSELLO REGULADOR DA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA PATACA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 20/05/13.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN POLO QUE SE ACORDA A CONSTITUCIÓN DA AGRUPACIÓN KICGALLAECIA E SE APROBAN AS SÚAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO. SINATURA: 31/05/13.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIADE DE VIGO E A AXENCIA GALEGA DAS INDISTRIAS CULTURAIS PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 18/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 27/11/13. VIXENCIA: A DO CONVENIO.
 • ACORDO ENTRE A ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO RELATIVO Á CESIÓN DE PASANTES Á FAO. SINATURA: 19/12/2013. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • 5ª ACTUALIZACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, ENAC. SINATURA: 05/03/2014. VIXENCIA.-. PRÓRROGA. -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO E A FUNDACIÓN EOI PARA A CREACIÓN DUN CENTRO DE EXCELENCIA QUE IMPULSE A INNOVACIÓN DAS PYMES DE GALICIA, DENTRO DO PROGRAMA RISC. SINATURA: 01/03/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA, O CLÚSTER TIC DE GALICIA E OS CENTROS TECNOLÓXICOS TIC DE GALICIA PARA O IMPULSO E FORTALECEMENTO DO SECTOR TIC GALEGO (PROGRAMA TRANSFORMA TIC). SINATURA: 21/04/2014. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ENTRE A ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA E A UNIVERSIDADE DE VIGO RESPECTO AO ESTABLECEMENTO DUNHA CÁTEDRA UNESCO DE XESTIÓN SOSTIBLE DE ZONAS COSTEIRAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO (ESPAÑA). SINATURA: 02/05/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA. -.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 25/06/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL, A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, O MINISTERIO FISCAL, O COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E MAIS A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A IMPLANTACIÓN EXPERIMENTAL DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2014 EN PONTEVEDRA. SINATURA: 18/07/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA:-.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN DA CONTRATACIÓN CONXUNTA DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 16/07/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA.-
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 16/07/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA.-.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO E A FUNDACIÓN EOI PARA A CREACIÓN DUN CENTRO DE EXCELENCIA QUE IMPULSE A INNOVACIÓN DAS PYMES DE GALICIA, DENTRO DO PROGRAMA RISC. SINATURA: 28/07/2014. VIXENCIA: 01/07/2015. PRÓRROGA:-.
 • ADENDA AO CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO “AGL 2011-24693 OBTENCIÓN DE GELES PARA ELABORAR PRODUCTOS PESQUEROS REESTRUCTURADOS BAJOS EN CALORÍAS”. SINATURA: 03/11/2014. VIXENCIA:31/12/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO , A DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES E ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN INSTITUCIÓNS FINANCEIRAS E DE INTERNACIONALIZACIÓN. SINATURA: 09/10/2014. VIXENCIA: CURSOS ACADÉMICOS 2014-2015 E 2015-2016. PRÓRROGA.-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO (PROXECTO INCUVI). SINATURA: 30/05/2014. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DO PARLAMENTO DE GALICIA COA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES DOS ESTUDANTES DA FACULTADE DE DEREITO. SINATURA: 16/04/2015. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADENDA DE MODIFICACIÓN PARA O ANO 2015 DO ANEXO I. INVESTIGADORES ADSCRITOS DO CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (ITMATI). SINATURA: 01/03/015. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/2016. VIXENCIA. UN ANO. PRÓRROGA. AUTOMÁTICA.9842 CONFEDERACION HIDROGRAFICA MIÑO SIL
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PLO QUE SE INSTRUMENTA A ENTREGA DUNHA SUBVENCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA REVISTA XURÍDICA ESPECIALIZADA EN DEREITO DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE. SINATURA: 12/04/2016. VIXENCIA: EXERCICIO 2016. PRÓRROGA: DOUS ANUALIDADES.9864 CONFEDERACION MIÑO SIL REVISTA JURIDICA
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN  EDUCATIVA ENTRE O CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO REALTIVO Á COLABORACIÓN EN ESTUDOS DE GARO/POSGRAO. SINATURA: 29/03/2016. 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9990 CIEMAT
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 13/06/2016. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.10063 BUGALICIA
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS PARA A XESTIÓN UNIVERSITARIA (CIXUG) PARA A POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE FOMENTO DO EMPRENDEMENTO A TRAVÉS DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE BASE TECNOLÓXICA NO ÁMBITO DA UNIVERSIDADE DE VIGO.10216 CIXUG
 • PROTOCOLO ENTRE PUERTOS DEL ESTADO, A AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, A CONSELLERIA DO MAR, A CONSELLERÍA DE ECONOÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, O CNSORCIO DE LA ZONA FRANCA E O CAMPUS DO MAR PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE ACTUACIÓN CONXUNTA A FAVOR DO DESENVOLVEMEMNTO DA ESTRATEXIA DE BLUE GROWTH NO PORTO DE VIGO E A SÚA ÁREA DE INFLUENCIA.SINATURA: 30/06/2016. VIXENCIA. UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA10282 PUERTOS DEL ESTADO
 • CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE O ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO, POLO QUE SE FORMALIZA A ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA A AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE INVESTIGADORA DOS PROFESORES CONTRATADOS PERMANENTES. SINATURA: 22/07/2016. VIXENCIA.31/12/2016. PRÓRROGA:-.10283 ANECA
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 07/10/2016. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.10334 ADDENDA BUGALICIA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO (PROXECTO INCUVI). SINATURA: 24/06/2016. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA:-.10379 ZONA FRANCA
 •  ADDENDA III DE MODIFICACIÓN PARA O ANO 2017 DO ANEXO I INVESTIGADORES ADSCRITOS DO CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (ITMATI). SINATURA: 08/02/2017. 10696 ADENDA ITMATI
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 13/06/2017.10851 ADENDA BUGALICIA
 • ANEXO AO PROTOCOLO ENTRE PUERTOS DEL ESTADO, A AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, A CONSELLERIA DO MAR, A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, O CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA E O CAMPUS DO MAR PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE ACTUACIÓN CONXUNTA A FAVOR DO DESENVOLVEMENTO DA ESTRATEXIA DE BLUE GROWTH NO PORTO DE VIGO E A SÚA ÁREA DE INFLUENCIA. SINATURA: 04/04/201710876 anexo protocolo blue growth 
 • ANEXO II AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (ACSUG) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO) PARA A IMPLANTACIÓN DO PROGRAMA DOCENTIA DE APOIO Á AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE DO PROFESORADO UNIVERSITARIO NA UVIGO. SINATURA 02/08/2017. VIXENCIA: PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO PROFESORADO ANO 2017. 10997 ACSUG DOCENTIA 
 • CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS PROFESORES CONTRATADOS PERMANENTES. SINATURA 31/7/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 11023 ANEXA
 • CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA ENTREGA DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE. SINATURA 21/09/2017. VIXENCIA: 31/12/2017. 11032 CONF HIDROGÁFICA MIÑO-SIL
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS PARA A XESTIÓN UNIVERSITARIA (CIXUG) PARA A POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE FOMENTO DO EMPRENDEMENTO A TRAVÉS DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS DE BASE TECNOLÓXICA NO ÁMBITO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 3/11/2017. VIXENCIA 30/118/2017. 11115 CIXUG
 • ADENDA IV DE MODIFICACIÓN PARA O ANO 2018 DO ANEXO I. INVESTIGADORES ADSCRITOS DO CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (ITMATI). SINATURA 7/2/2018. VIXENCIA ANO 2018. 11602 ADENDA IV ITMATI
 • ADENDA AL CONVENIO TIPO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LOS PROFESORES CONTRATADOS PERMANENTES. SINATURA 8/5/2018. VIXENCIA: 4 ANOS DESDE A SINATURA DO CONVENIO. 11627 ANECA
 • CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL, O.A. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA ENTREGA DE UNA SUBVENCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN DERECHO DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE. SINATURA 2/7/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11742 MIÑO-SIL
 • ADDENDA Nº 2 AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA 17/9/2018. 11867 ADDENDA 2 BUGALICIA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O FINANCIAMENTO DA PARTICIPACIÓN DE ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA NO NODO ESPAÑOL EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE (EMBRC) SINATURA: 4/12/2018. VIXENCIA: 31/12/2022
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA 15/5/2019. VIXENCIA 31/12/2019. 12374
   

 

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal