Varios

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ALLIANCE FRANÇAISE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Sinatura: 16/01/07. vixencia: ata o 16/01/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MANUEL ENRIQUE GARCIA BLANCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PRODUCIÓN E CESIÓN DO VÍDEO “OS MARES DOCES DE GALICIA”. Sinatura: 18/10/06. Vixencia: non consta.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE O PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL (PORTUGAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 03/04/06. Vixencia: ata o 03/04/09, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A COOPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO E A UVI PARA A REALIZACIÓN DO MASTER EN XESTIÓN DA PESCA E A ACUICULTURA”. Sinatura: 19/07/05. Vixencia: ata o 19/07/06, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A COORDINADORA PARA O ESTUDO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS (CEMMA), O GRUPO ACQUAVISIÓN GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 14/04/05. Vixencia: ata o 14/04/06, prorrogable automaticamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O SEMINARIO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A PAZ (S.G.E.P.) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 31/03/99. Vixencia: catro anos a partir da data da súa sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE PAULA FRASINETTI E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 30/06/04. Vixencia: ata o 30/06/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O SEMINARIO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE PONTEVEDRA “ CARLOS VELASCO” E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 26/05/04. Vixencia: ata o 26/05/08, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SANIDAD AMBIENTAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Sinatura: 26/11/03. Vixencia: curso académico 2003/20004, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL PROGRAMA “DIGITAL OPERA. EL LICEU EN LA UNIVERSIDAD” PROYECTO “OPERA OBERTA”. Sinatura: 09/09/03. Vixencia: dende a sinatura ata o remate do curso universitario, prorrogándose automaticamente por anos sucesivos, excepto denuncia de calquera das partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA O FOMENTO DA DOAZÓN ALTRUÍSTA DE SANGUE. Sinatura: 25/02/94. Vixencia: duración indefinida.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O MOVEMENTO DE RENOVACIÓN PEDAGÓXICA NOVA ESCOLA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 20/04/01. Vixencia: curso académico 200/02, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 28/04/98. Vixencia: catro anos a partir do día seguinte ó da sinatura, prorrogables por períodos anuais, se non existe denuncia expresa por ningunha das partes.
 • CONVENIO ENTRE DONA FRANCISCA RODRÍGUEZ BASTEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ESTABLECEMENTO DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCERTADA “A PEREGRINA” NA CIDADE DE PONTEVEDRA. Sinatura: 03/10/96. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura, prorrogándose automaticamente po igual período de tempo, salvo que unha das partes o denuncie.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO E RECREATIVO DE VALLADARES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 09/02/98. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O ATENEO DE POTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 24/01/97. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DESARROLLO DE LOS MONEGROS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 25/01/99. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes e o pleno municipal.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE ESTUDIOS “CHAMOSO LAMAS” E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 12/04/02. Vixencia: curso académico 2001/02, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE INVESTIGACÓN, EDUCACIÓN E RECREACIÓN “OCEANARIO ISLAS DEL ROSARIO” (CEINER) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 21/01/00. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA O FOMENTO DA DOAZÓN ALTRUÍSTA DE SANGUE NO ÁMBITO DESTA UNIVERSIDADE. Sinatura 09/03/99. Vixencia: de carácter indefinido.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLUB DE CORREDORES DE FIG-BAY E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE CADROS DE PERSOAL DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO E DE COLABORACIÓN EN PROXECTOS ESPECÍFICOS. Sinatura: 30/04/01. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE PERDECANAI-BARRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 06/02/98. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A COMUNIDADE DE VECIÑOS DE SAN VICENTE DE NOGUEIRA (MEIS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 12/07/99. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • CONVENIO ENTRE A O CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DUN PIANO DE COLA MARCA COLIN YAMAHA C5. Sinatura: 17/07/00. Vixencia: cinco anos a partir da data da sinatura, prorrogable , no seu caso, previo pedimento expreso do comodatario.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A AGRUPACIÓN TERRITORIAL DE GALICIA DO INSTITUTO DE AUDITORES-CENSORES XURADOS DE CONTAS DE ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN TEÓRICA PARA O ACCESO Ó R.O.A.C. Sinatura: 02/07/93. Vixencia: os termos deste acordo poderán ser revisados a proposta de calquera das dúas partes e modificados, previo acordo, entre a Agrupación Territorial de Galicia do Instituto de Auditores-censores xurados de contas de España e o Departamento de Economía financeira e contabilidade da Universidade de Vigo.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 19/07/97. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO E O DEPARTAMENTO DE ENXEÑERÍA DE SISTEMAS E AUTOMÁTICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA VISITAS DOS ALUMNOS ÁS INSTALACIÓNS. Sinatura: 08/04/03. Vixencia: non consta.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE THE AUSTRALIAN INSTITUTE FOR ENGLISH AND AUSTRALASIAN STUDIES E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DO MÁSTER E DIPLOMA DE ENSINANZA DO INGLÉS COMO LINGUA ESTRANXEIRA. Sinatura: 30/07/97. Vixencia: tres anos e se renovará de forma automática polo mesmo período, sempre que ningunha das partes proceda á súa denuncia formal.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA CONTRIBUÍR O DESENVOLVEMENTO DUN PLANO DE CALIDADE PARA A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. Sinatura: 09/01/95. Vixencia: non consta.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA A FORMACIÓN ENTRE O CLUB FINANCIERO VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 27/01/98. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, prorrogándose tacitamente por períodos de dous anos, salvo denuncia por algunha das partes.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ZONA MARÍTIMA DEL CANTÁBRICO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 28/11/94. Vixencia: indefinida.
 • ACORDO INTERINSTITUCIONAL PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN INTEGRAL PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA ESCOLAR. Sinatura: 30/01/2007. Vixencia: 31/12/2007 (prórroga tácita)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA. SINATURA:09/05/08. VIXENCIA: 09/05/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. POP "POLÍTICAS COMUNITARIAS E COOPERACIÓN TERRITORIAL". Sinatura: 16/05/08. Vixencia: 16/05/09. Prórroga: anual tácita.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFRARÍA DE PESCADORES DE ALDÁN-HÍO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O USO COMPARTIDO DUN VIVEIRO FLOTANTE.SINATURA: 15/09/08. VIXENCIA: 15/09/2011. PRÓRROGA: TÁCITA ANUAL.  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E EURESTRANSFRONTEIRIZO NORTE PORTUGAL-GALICIA. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO "POLÍTICAS COMUNITARIAS E COOPERACIÓN TERRITORIAL". SINATURA: 06/05/2009. VIXENCIA: 06/05/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN, ROBÓTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA FABRICACIÓN (CARTIF). SINATURA: 17/06/09. VIXENCIA: 17/06/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN CALQUERA DOS CENTROS QUE A ENTIDADE TEN A NIVEL NACIONAL. SINATURA: 02/02/2010. VIXENCIA: 30/06/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR CURSOS ACADÉMICOS.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO INSTITUTO DE ESTUDOS TURÍSTICOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO”. SINATURA: 09/03/2010. VIXENCIA: 09/03/2011. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS “CASTRO DE TORALLA” PARA O USO COMPARTIDA DUNHA DEPURADORA. SINATURA: 13/05/2009. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 10/03/2011. VIXENCIA: 10/03/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O O.O.A.A. MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGO-ZOO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 14/02/2011. VIXENCIA: 14/02/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON A UNESCO E O COMITÉ ESPAÑOL DE MATEMÁTICAS. SINATURA: 01/12/2010. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIÓNS AGRARIAS – UPA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, NO MARCO DO PROXECTO LIFE+ ECOREGA (ECOXESTIÓN DOS RESIDUOS ORGÁNICOS GANDEIROS E A SÚA REPERCUSIÓN NA EMISIÓN DE GEI) LIFE09 ENV/ES/000459. SINATURA: 11/04/2011. VIXENCIA: 31/12/2012: PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DE LA CARRETERA (PTC). SINATURA: 04/05/2011. VIXENCIA: 31/12/2011. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA PARA O RECOÑECEMENTO D CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 19/03/2012. VIXENCIA: 19/03/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE CLUSTER DE LA ACUICULTURA DE GALICIA – CENTRO TECNOLÓGICO GALLEGO DE ACUICULTURA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 01/07/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 •   ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O “CENTRO TECNOLÓGICO DE TELECOMUNICACIONES DE GALICIA – GRADIANT” E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 29/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO INTERNACIONAL DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA – “ENERGYLAB” E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA. 29/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓGICO DEL NAVAL GALLEGO (CETNAGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 05/05/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA – “CTAG” E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICICPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA. 19/05/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • DECLARACIÓN DE APOIO E MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE COLABORACIÓN ENTRE A PLATAFORMA TECNOLÓXICA TECNOPEIXE E A UNIEVRSIDADE DE VIGO NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 17/03/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A COOEPRATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO S.C.G. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE BUQUES CONGELADORES DE MERLÚCIDOS, CEFALÓPODOS Y ESPECIES VARIAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”.  SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE VIGO (O.P.P.F.-4) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDAD COOPERATIVA DEL MAR SAN MIGUEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS MARINO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL”. SINATURA: 10/02/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O CÍRCULO DE MEPRESARIOS DE GALICIA-CFV E A UIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA. 23/03/2010. VIXENCIA:-. PRÓRROGA.-.
 •  ACORDO DE COLABORACIÓN ENRE A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A APARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 26/03/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 27/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ANEXO AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/03/2012. VIXENCIA: 31/12/2012. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA. 26/05/2010. VIXENCIA: -.. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORCIÓN ENTRE AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL GALICIA-NORTE DE PORTUGAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 11/05/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A ADMINISTRAÇÂO DA REGIÂO HIDROGRÁFICA DO NORTE, I.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 11/10/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA MONTE CABALAR. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE (SIPD). SINATURA: 23/02/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ORGANIZACIÓN CEMMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CETÁCEOS A PARTIR DE GRAVACIÓNS SUBACUÁTICAS. SINATURA. 01/06/2012. 01/06/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR ANUALIDADES.
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE O EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR E A UNIEVRSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS CONXUNTAS NO EIDO DO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 24/04/2012. VIXENCIA.24/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO SOCIAL RESIDENCIA DE MENORES SEIXO - VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/11/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL CÍRCULO CULTURAL, MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:08/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O PROGRAMA P>D PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LA AECID EN PERÚ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUTUA MONTAÑESA, MATEPSS Nº7 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:12/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COOPERATIVA VITIVINÍCOLA AROUSANA, S.C.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CÍRCULO CULTURAL RECREATIVO DE CHAPELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OO.AA. MUNICIPAL PARQUE DAS CIENCIAS VIGOZOO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:03/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUTUA GALLEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:08/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:08/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIÓCESE DE LUGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEXIO GUILLELME BROWN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:22/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSELLO REGULADOR DO MEXILLÓN DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ENTRE BRICOKING, COREN, CRTVG, ENCE, JEALSA, PÉREZ RUMBAO SAU., SERVINOGA, RODMAN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PATROCINIO DO FORO ECONÓMICO DE GALICIA. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLUB DEPORTIVO NAUTICO CASTRELO DE MIÑO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO TECNOLÓGICO ALIMENTARIO DE LUGO (CETAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON COOPERATIVA SANITARIA DE GALICIA S.C.G. (COSAGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CONFRARÍA DE PESCADORES "A PASTORIZA" E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A CDAD.PROP.GALETAMAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A ASEGAL SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APETAMCOR SOC. COOPERATIVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA-CFV E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/07/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COINTEGA-CLUSTER GALLEGO TEXTIL MODA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RESIDENCIA 3ª EDAD LAS MIMOSAS  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ATENEO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD IBEROAMÉRICANA DE PEDAGOGÍA SOCIAL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO. SINATURA: 11/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA: 30/09/13. VIXENCIA: A DO CONVENIO. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y OIDECOM. SINATURA: 13/02/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES DE FÚTBOL (CENAFE) PARA A CREACIÓN DO CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE CENAFE NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/11/2013. VIXENCIA: 01/11/2015. PRÓRROGA: 2 ANOS
 • ADDENDA AO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A PLATAFORMA DE ACCESIBILIDAD SOLIDARIA DE VIGO (PASOVIGO). SINATURA: 14/02/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ADDENDA AO CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A PLATAFORMA DE ACCESIBILIDAD SOLIDARIA DE VIGO (PASOVIGO). SINATURA: 14/02/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA FIXAR O MARCO DE PARTICIPACIÓN DESTAS UNIVERSIDADES MEMBROS DO CONSORCIO NO MESMO. SINATURA: 24/03/2014. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE TAMEIGA. SINATURA: 07/05/2013. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. E O CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL “CAMPUS DO MAR”. SINATURA. 06/10/2014. VIXENCIA: 5 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL, A VICEPRESIDENCIA ECONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, O MINISTERIO FISCAL, E MAIS A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A IMPLANTACIÓN EXPERIMENTAL DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2014 EN VIGO. SINATURA: 18/07/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA:-.8265 MEDIACIÓN FAMILIAR EXTRAXUDICIAL
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE GALEGA DE XERIATRÍA E XERONTOLOXÍA. SINATURA: 04/09/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CLUSTER DE TURISMO DE GALICIA. SINATURA: 01/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E C.M.V.M.C. DE CARBALLO. SINATURA: 10/01/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A C.M.V.M.C. DE CARBALLO PARA A REALIZACIÓN DE I+D COLABORATIVO. SINATURA: 10/01/2015. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NOVAGENCIA DE LUGO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS.SINATURA: 25/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • ADDENDA ENTRE AS UNIVERSIDADES DE A CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO, AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA, A CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO, A SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS DA PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA E AS TRES UNIVERSIDADES DE GALICIA PARA A RENOVACIÓN DO CONVENIO DE CREACIÓN DO CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA. SINATURA: 11/02/2015. VIXENCIA: -. PRÓRROGA 8736 BUGALICIA RENOVACIÓN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REDUCE SOLUCIONES DE AHORRO ENERGÉTICO,S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PRODUCCIONES EMSAC S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONFRARÍA DE PESCADORES SAN XOSÉ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSTRUCCIONES TÉCNICAS EN ACERO DE GONDOMAR S.L. (ZEROTEC) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SAMPGGROUP S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LIDIA GESTIDO PORTO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAQUINARIA AGRÍCOLA CANCELA,S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REPSOL S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUTUA MONTAÑESA, ENTIDAD COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº7 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTREMANUEL ÁNGEL RODRIGUEZ FILGUEIRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/06/2015 VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA (BUGALICIA) PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.SINATURA:31/07/2015 BUGALICIA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AS UNIVERSIDADES DE VIGO, A CORUÑA E SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS OFICIAIS DO TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN "BIOLOXÍA MARIÑA". SINATURA: 28/07/2015 VIXENCIA: DURACIÓN DO PLAN. PRORROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO (PROXECTO INCUVI).SINATURA: 25/07/2015. VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: EXPRESA.ZONA_FRANCA
 • CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS DE XESTIÓN UNIVERISTARIA-CIXUG PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ASOCIADA Á XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN E A INNOVACIÓN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO. SINATURA.08/10/2015. VIXENCIA:31/12/2017. PRÓRROGA: -.9385.INTERCAMBIO INFORMACION CIXUG
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ASOCIADA Á XESTIÓN DA INVESTIGAICÓN E Á INNOVACIÓN NO SITEMA UNIVERSITARIO GALEGO. SINATURA: 07/08/2015. VIXENCIA: 31/12/2017. PRÓRRIGA:-.9384.INTERCAMBIO INFORMACION CONSELLERIA CULTURA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEXIO GALAXIA E A UNIVERISDADE DE VIGO PARA REALZIAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/09/2015. VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.COLEXIO GALAXIA.
 • CONVEIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA E A UNIVERISDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/10/2015. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.PARQUE HISTÓRICO DE NAVIA
 • CONVENIO DE COPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO SAN FRANCISCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 5/10/2015. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.COLEGIO SAN FRANCISCO
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MÑO-SOL, A AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FACULTADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO ORTO, PARA O PROXECTO "RISC-MIÑO-LIMIA": PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN FRENTE A LOS RIESGOS DE INUNDACIONES Y SEQUÍAS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL DEL MÑO-LIMIA. SINATURA:08/10/2015. VIXENCIA:3 ANOS. PRÓRROGA:-.RISK-MIÑO-LIMIA
 • ACUERDO DE CO-TUTELA DE UNA TESIS DOCTORAL MARIUS POPESCU. CO_TUTELA MARIUS POPESCU
 • ACUERDO DE CO-TUTELA DE UNA TESIS DOCTOTAL CIPRIAN SANDU.CO_TUTELA CIPRIAN SANDU
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA OCNTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIÉNTIFICA. SINATURA: 16/11/2015 9452.ADDENDA BUGALICIA 2015
 • ACORDO DE COORDINACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DO LOURO PARA O ESTUDIO DUNHA PLANTA PILOTO DE CULTIVO DE MICROALGAS NA EDAR DE GUILLAREI (TUI). SINATURA: 25/01/2016. DECEMBRO 2016. PRÓROGA:-.9671 CONSORCIO AUGAS LOURO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E C.M.V.M.C. DE COUSO. SINATURA: 23/12/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9672 MARCO CMVMC DE COUSO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A C.M.V.M.C. DE COUSO PARA REALIZACIÓN DE I+D COLABORATIVO. SINATURA: 23/12/2015. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.9673 ESPECÍFICOCMVMC DE COUSO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DO INTERNATIONAL TAX SEMINAR ON SPECIAL TAX ZONES. SINATURA: 14/04/2016. VIXENCIA. 31/12/2016. PRÓRROGA:-.9881 ZONA FRANCA TAX ZONES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOGARPO SOCIEDADE DE GARANTÍA RECÍPROCA. SINATURA: 16/06/2016. VIXENCIA: -.PRÓRROGA:-.10070 SOGARPO
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL, A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, O MINISTERIO FISCAL, O COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E MAIS A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2016 EN PONTEVEDRA. SINATURA: 13/06/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA:-.
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL, A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, O MINISTERIO FISCAL E MAIS A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2016 EN VIGO. SINATURA: 13/06/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD DE VIGO E A SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES PARA A REALIZACIÓN DO “7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL”. SINATURA: 04/10/2016. VIXENCIA: 30/12/2017.10470 SOCIEDAD CIENCIAS FORESTALES
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA “YOUTUBEIR@S”. SINATURA: 21/10/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10498 YOUTUBEIR@S
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A COORDINADORA PARA O ESTUDIO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS (C.E.M.M.A.). SINATURA: 08/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10676 CEMMA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL, PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS PARA A PROMOCIÓN DE ENTORNOS LABORAIS SAUDABLES. SINATURA: 06/06/2017. VIXENCIA: 06/06/2021.10829 FREMAP 
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA PARA A XESTIÓN CONXUNTA DA CONTRATACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. SINATURA 01/08/2017. 11010 ADDENDA BUGALICIA 
   
Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal