Colexios oficiais

Para ampliar información, contactar con:

Secretaría Xeral. Reitoría Universidade de Vigo

Telf.: 986-813617

Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 

 

 

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS, O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE MINAS DO NOROESTE DE ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 16/06/06. Vixencia: ata o 16/06/10, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTOS DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Sinatura: 03/04/06. Vixencia: ata o 03/04/08, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 30/03/06. Vixencia: ata o 30/03/10, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 04/01/05. Vixencia: ata o 04/01/06, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ENSINANZAS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS. Sinatura: 04/01/05. Vixencia: ata o 04/01/06, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 23/06/04. Vixencia: ata o 23/06/04, prorrogable automaticamente
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O “COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE VIGO”. Sinatura: 08/02/02. Vixencia: un ano, prorrogable sucesivamente de forma tácita por períodos iguais, sempre que algunha das partes non o denuncie
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO DE EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 22/11/01. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura, podendo ser renovado de acordo co previsto no artigo 198 da Lei de contratos das administracións públicas
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO DE EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 22/11/01. Vixencia: curso académico 2001/02, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS. Sinatura: 30/04/01. Vixencia: a partir da data da sinatura e poderá ser renovado de acordo co previsto no artigo 198 da Lei de contratos das Administracións Públicas
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 26/04/01. Vixencia: catro anos dende a data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO DE ENXEÑEIROS TECNICOS FORESTAIS DE GALICIA. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 04/05/01. Vixencia: un ano, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABALO SOCIAL DE GALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Sinatura: 10/04/03. Vixencia: un ano, prorrogándose automaticamente por igual período de tempo, salvo que algunha das partes o denuncie
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO DE DIPLOMADOS/AS EN TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES SOCIAIS DE GALICIA. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 16/06/00. Vixencia: durante o curso 1999/00, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, OS COLEXIOS DE AVOGADOS E PROCURADORES DE FIGO E A ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA “CONCEPCIÓN ARENAL” DE VIGO. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. Sinatura: 18/09/00. Vixencia: curso académico 2000/01, renovándose automaticamente se ningunha das partes o denuncia expresamente
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS E PREITOS AGRÍCOLAS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 03/06/99. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DELEGACIÓN DE GALICIA DO COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA FAVORECER O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE INTERESE COMÚN. Sinatura: 22/06/99. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura, considerándose renovado tacitamente se nun prazo anterior a 3 meses da data de vencemento non é denunciado por ningunha das partes interesadas
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 05/05/98. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE PONEVEDRA. Sinatura: 28/11/96. Vixencia: catro anos a partir da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA. PARA REGULA-LOS TRABALLOS PROFESIONAIS QUE SE ENCOMENDEN ÓS ARQUITECTOS PROFESORES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 27/09/95. Vixencia: ata que se denuncie oficialmente por algunha das partes.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. Sinatura: 14/11/08. Vixencia: 31/12/08. Prórroga: automática
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GALICIA. SINATURA: 01/04/09. VIXENCIA: 01/04/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA. SINATURA: 11/11/09. VIXENCIA: 11/11/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O COLEXIO DE REXISTRADORES DA PROPIEDADE, MERCANTÍS E DE BENS MOBLES DE ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO PRÁCTICUM E DE PRACTICAS PREPROFESIONAIS PARA ESTUDANTES DE DEREITO DA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO. SINATURA: 19/01/2010. VIXENCIA: CURSO 2010/11. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 18/05/2010. VIXENCIA: 18/05/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 04/06/2010. VIXENCIA: 04/06/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 15/09/2010. VIXENCIA: 15/09/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO. SINATURA: 18/04/11. VIXENCIA: 18/4/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CO COLEXIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTÍS E PEMPRESARIAIS DE VIGO. SINATURA: 12/01/2012. VIXENCIA: 12/01/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO. SINATURA. 14/05/2012. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE. SINATURA. 16/05/2012. VIXENCIA: NDEFINIDA. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO PROVINCIAL DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA. SINATURA: 21/05/2012. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL. SINATURA. 22/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 09/2012. VXENCIA: 09/2013. PRÓRROGA AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O ILUSTRE COLEXIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA RELIZAR PRÁCTICAS ACADÉMCAS EXTERNAS. SINATURA:05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA RELIZAR PRÁCTICAS ACADÉMCAS EXTERNAS. SINATURA:03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN. SINATURA: 23/04/13. VIXENCIA: 31/12/13. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEXIO DE ECONOMISTAS DE OURENSE. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y EL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE GALICIA PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO. SINATURA: 11/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE OURENSE. SINATURA: 03/12/2013. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE LICENCIADOS/AS EN EDUCACIÓN FÍSICA E GRADUADOS/AS EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE DE GALICIA. SINATURA: 13/06/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O RECOÑECEMENTO ACADÉMICO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL A TRAVÉS DA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DO CPETIG PARA PERFÍS PROFESIONAIS DA ENXEÑARÍA INFORMÁTICA. SINATURA: 06/10/2014. VIXENCIA: VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O ILUSTRE COLEXIO DE ARQUITECTOS DE GALICIA. SINATURA: 01/03/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9667 COLEXIO ARQUITECTOS
   
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal