Concellos

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN.SINATURA 22/2/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12166

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitoría Universidade de Vigo
Telf.: 986 813617
Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE POBRA DO BROLLÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN REFERENCIA 08TUR001300PR. SINATURA: 24/03/2010. VIXENCIA: 1 ANO DESDE A CONTRATACIÓN DO PERSOAL. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, O AJUNTAMENT DE CALAFELL – PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CALAFELL E O HOSPITAL DE SAN RAFAEL (BARCELONA). SINATURA: 17/03/2010. VIXENCIA: 17/03/2011. PRÓRROGA: -
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VERÍN. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO “POLÍTICAS COMUNITARIAS E COOPERACIÓN TERRITORIAL”. SINATURA: 23/04/2010. VIXENCIA: 23/04/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OURENSE PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 10/05/2010. VIXENCIA: 31/12/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CHANTADA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN REFERENCIA 08TUR001300PR. SINATURA: 24/03/2010. VIXENCIA: A DO PROXECTO. PRÓRROGA: .-
 • –CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO. MÁSTER EN ENXEÑARÍA DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS. SINATURA: 10/05/2010. VIXENCIA: FINAIS CURSO ACADÉMICO 09/10 . PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR CURSOS ACADÉMICOS.
 • –CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO, A UNIVERSIDADE DE VIGO, O COLEXIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE PONTEVEDRA, O COLEXIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE GALICIA E A SOCIEDADE PROTECTORA DE ANIMAIS E PLANTAS DE GALICIA, EN MATERIA SANITARIA PARA O CONTROL DAS COLONIAS FELINAS NA CIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/06/2010. VIXENCIA: 01/04/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE CARBALLIÑO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 19/07/2010. VIXENCIA: 19/07/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ANEXO AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE PONTEVEDRA – PROGRAMA EMPRENDE. SINATURA: 20/09/2001. VIXENCIA: 20/09/2002. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE FERREIRA DE PANTÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN REFERENCIA 08TUR001300PR. SINATURA: 05/07/2010. VIXENCIA: ATA FIN DO PROXECTO. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN REFERENCIA 08TUR001300PR. SINATURA: 24/03/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO, A UNIVERSIDADE DE VIGO, A ASOCIACIÓN CULTURAL BURVAL  [BURBIA-VALCARCE] E A CONGREGACIÓN DA MISIÓN PADRES PAÚLES. SINATURA: 05/11/2010. VIXENCIA: 05/11/2011. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TABOADA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN REFERENCIA 08TUR001300PR. SINATURA: 24/03/2010. VIXENCIA: A DO PROXECTO. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OURENSE. MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN DEREITO URBANÍSTICO E DO MEDIO AMBIENTE (DUMA). SINATURA: 17/12/2010. VIXENCIA: FINAIS CURSO 2010/11. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA: 22/02/2011. VIXENCIA: 22/02/2012. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MOAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/03/07. VIXENCIA: ATA O 12/03/11, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MOAÑA E A UNIVERSIDADE, PARA UN PROXECTO DE TOPONIMIA. SINATURA: 12/03/07. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO MOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/07/06. VIXENCIA: ATA O 19/07/10
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CELANOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. SINATURA: 24/04/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/06. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE A PARCELA MUNICIPAL DA ANTIGA COMANDANCIA MILITAR NA RÚA AREAL. SINATURA: 27/12/05. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE LOCAL MENOR DE BEMBRIVE E A UVI. SINATURA: 22/06/05. VIXENCIA: ATA O 22/06/09.  PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/04/05. VIXENCIA: 20 ANOS, PRORROGABLES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE REDONDELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS CONXUNTOS. SINATURA: 14/07/04. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 25/06/02. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO D COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DA VILA DAS PONTES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/07/01. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO DE ACORDO CO PREVISTO NO ARTIGO 198 DA LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 18/04/00. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/03/96. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONCELLERÍA DE CULTURA DO CONCELLO DE VIGO E A VICERREITORÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA PROMOVER, DESENVOLVER E APOIAR INICIATIVAS, PROXECTOS E ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL. SINATURA: 07/10/03. VIXENCIA: UN ANO.PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS POR PARTE DOS ALUMNOS/AS DO MÁSTER EN ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN TURÍSTICA. SINATURA: 03/09/03. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ILUMINACIÓN CON LUZ ARTIFICIAL DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO. SINATURA: 18/06/98. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXC.MO CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA O ESTABLECEMENTO DA TARXETA ESPECIAL DE TRANSPORTE (BONO-BUS). SINATURA: 02/11/95. VIXENCIA: ATA QUE UNHA DAS PARTES O DENUNCIE.
 • CONVENIO II DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O TRANSPORTE Ó CAMPUS UNIVERSITARIO. (LANZADEIRAS). SINATURA: 20/04/01. VIXENCIA: DOUS ANOS E PODERÁ SER OBXECTO DE PRÓRROGA ATA UN MÁXIMO DE CATRO ANOS, SEMPRE QUE SEXA DE FORMA EXPRESA E CANDO NON MEDIE DENUNCIA POR UNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA A CREACIÓN DUN PROXECTO DE PERSOAS MAIORES E VOLUNTARIADO. SINATURA: 09/04/01. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO CO CONCELLO DE VIGO PARA A DOTACIÓN Á UNIVERSIDADE DE VIGO DE INFRAESTRUTURAS (SEDE DA REITORÍA-ANTIGO GOBERNO MILITAR). SINATURA: 28/01/91. VIXENCIA: 25 ANOS RENOVABLES POR OUTROS 25.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE ALLARIZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/09/99. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE ALLARIZ PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 01/04/00. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OURENSE PARA ORGANIZACIÓN DE AULAS DE LITERATURA. SINATURA: 15/12/00. VIXENCIA: UN ANO PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE XINZO DE LIMIA PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 01/04/00. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE ALLARIZ PARA A PROMOCIÓN E CREACIÓN DO COMPLEXO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO CONCERTADO “ ALCAI”. SINATURA: 11/02/98. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 09/03/95. VIXENCIA: TEMPO INDEFINIDO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA, O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OURENSE. SINATURA: 03/06/97. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE TITORÍAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS. SINATURA: 28/09/98. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CELANOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/01/96. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/09/01. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER ANUALMENTE RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE PONTEVEDRA. PARA CURSOS EN PONTEVEDRA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CO TURISMO. SINATURA: 04/02/03. VIXENCIA: UN ANO, PODENDO RENOVARSE TACITAMENTE DE NON HABER DENUNCIA POLAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE REDONDELA PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 27/12/00. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN. SINATURA: 18/03/02. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO DE ACORDO CO PREVISTO NO ARTIGO 198 DA LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO EN MATERIAS DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA. SINATURA: 21/02/00. VIXENCIA: ATA O 31/07/00, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MOAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/03/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/2/2012. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CALDAS DE REIS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 07/04/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/01/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE TUI E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA CURSOS COMPLEMENTARIOS. SINATURA: 08/08/96. VIXENCIA: POR CADA EDICIÓN ANUAL DOS CURSOS, QUEDANDO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE, SALVO QUE FORA DENUNCIADO EXPRESAMENTE POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DE MOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS, ESTUDIOS E CURSOS SOBRE SISTEMAS CARTOGRÁFICOS INFORMATIZADOS. SINATURA: 15/05/95. VIXENCIA: ENTRARÁ EN VIGOR NO MESMO DÍA DA SÚA SINATURA E PODERÁ SER RESCINDIDO A PETICIÓN DE CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA FACILITAR A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA FACULTADE DE BELAS ARTES DE PONTEVEDRA. SINATURA: 29/12/94. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE BECERREÁ PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE VERÁN. SINATURA: 01/04/00. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE SALLENT DE GÁLLEGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/12/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE GONDOMAR E A UVI. SINATURA: 13/12/07. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DE TERREOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL A FAVOR DA UNIVERSIDADE COA FINALIDADE DE PROMOVER PRÁCTICAS DEPORTIVAS. SINATURA: 15/02/08. VIXENCIA: ATA QUE SE PRODUZA A ADQUISICIÓN DA PARCELA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN. SINATURA: 17/03/2008. VIXENCIA: 17/03/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN PARA O DESENVOLVEMENTO DO CAMPIONATO UNIVERSITARIO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN. SINATURA: 08/05/08. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE NIGRÁN E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/11/08. VIXENCIA: 17/11/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AS CONCELLARÍAS DE EDUCACIÓN DOS CONCELLOS DE OURENSE, PONTEVEDRA E VIGO, AS CONCELLARÍAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DOS CONCELLOS DE OURENSE, PONTEVEDRA E VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAREN EN CADANSEUS ÁMBITOS MUNICIPAIS UNHA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE O USO DAS LINGUAS NO SISTEMA EDUCATIVO GALEGO. SINATURA: 09/07/2008. VIXENCIA: 09/01/2009. PRÓRROGA: TÁCITA POR UN ANO.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE NIGRÁN. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: MÁSTER EN XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. SINATURA: 23/02/2009. VIXENCIA: 23/02/2010. PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • PROTOCOLO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/06/2009. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: TÁCITA. (CONSTRUCIÓN E EQUIPAMENTO DUN PARQUE MEDIOAMBIENTAL NO CAMPUS DE OURENSE)
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE FERROL. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO "MÁSTER EN POLÍTICAS COMUNITARIAS E COOPERACIÓN TERRITORIAL". SINATURA: 12/05/2009. VIXENCIA: 12/05/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE AVIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 28/07/2009. VIXENCIA: 28/07/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE LUGO. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO EN CREACIÓN, DIRECCIÓN E INNOVACIÓN NA EMPRESA. SINATURA: 01/10/2009. VIXENCIA: 01/10/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONSTRUCIÓN E EQUIPAMENTO DUN PARQUE MEDIOAMBIENTAL DENTRO DO ÁMBITO DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE OURENSE. SINATURA: 17/11/09. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA:-
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CAT -CENTRO DE ARTESANÍA TRADICIONAL DE VIGO- DA CONCELLERÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO DO CONCELLO DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 19/10/09. VIXENCIA: 31/12/09. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA A DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA "COÑECÉNDONOS, DESCUBRÍNDONOS". SINATURA: 09/12/09. VIXENCIA: ATA O REMATE DAS ACTIVIDADES. PRÓRROGA: -. 
 • CONVENIO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE BEARIZ. SINATURA: 22/01/2010. VIXENCIA: 22/01/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OURENSE NO PARQUE DE MONTEALEGRE. SINATURA: 01/08/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • PROTOCOLO DE COLABORACÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA NOVA SEDE DA UNIVERSIDADE DE VIGO NA RIBEIRA DO BERBÉS Nº 15. SINATURA: 22/09/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE INNOVACIÓN AMBIENTAL E TECNOLÓXICA. SINATURA: 05/11/2014. VIXENCIA: ATA A COMPLETA XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN. PRÓRROGA:-.8412 PROXECTO INNOVACION AMBIENTAL
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE CERDEDO. SINATURA: 12/11/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE ALLARIZ. SINATURA: 24/02/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.8724 CONCELLO DE ALLLARIZ
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ARQUEOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE ALLARIZ. SINATURA: 24/02/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE BARRO. SINATURA: 28/01/16. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 9632 CONCELLO DE BARRO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTER A UNIVERSIDADE DE VIGO E OBRADOIRO DE EMPREGO "TERRAS DE ROSENDO". SINATURA: 03/12/2015. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9771 TERRAS ROSENDO
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/03/2016. VIXENCIA: 30/12/2023. PRÓRROGA.-.9781 MARCO CONCELLO PONTEVEDRA
 • ACORDO ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PAGAMENTO DE DÉBEDA. SINATURA. 11/03/2016. VIXENCIA: 30/12/2023. PRÓRROGA:-.9782 CONCELLO PONTEVEDRA PAGAMENTO DEBEDA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE BARBADÁS. SINATURA: 27/01/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 9862 CONCELLO DE BARBADÁS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VERÍN. SINATURA: 14/04/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9924 CONCELLO DE VERÍN
 • CONVENIO DA UNIVERSIDADE DE VIGO CO CONCELLO DA CORUÑA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES DOS ESTUDANTES DA FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR.SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.9926 PRACTICAS CONCELLO DA CORUÑA CIENCIAS DEL MAR
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE AMOEIRO. SINATURA: 24/05/2016. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10000 MARCO CONCELLO DE AMOEIRO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ARQUEOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE AMOEIRO. SINATURA: 24/05/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.1001 ESPECÍFICO CONCELLO AMOEIRO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MONTERREI. SINATURA: 31/05/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10027 CONCELLO DE MONTERREI
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE GONDOMAR PARA A ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. SINATURA: 27/05/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.10119 GONDOMAR 
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE GONDOMAR PARA A ORGANIZACIÓN DO CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “AVANZANDO NA DINAMIZACIÓN LOCAL CON RECURSOS PROPIOS: O MONTE”. SINATURA: 27/05/2016. VIXENCIA: -. PRÓRROGA.-.10120 GONDOMAR ESPECÍFICO
 •  CONVEIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO. SINATURA: 15/07/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 10138 CASTRELO DE MIÑO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OÍMBRA. SINATURA: 18/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10689 MARCO OIMBRA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ARQUEOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE OÍMBRA. SINATURA: 18/04/2017. VIXENCIA: TRES MESES.10690 ESPECÍFICO OIMBRA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE NIGRÁN PARA A ORGANIZACIÓN DO XVI TROFEO UNIVERSIDADE DE VIGO DE ORIENTACIÓN. SINATURA: 01/06/2017. VIXENCIA: 10/06/201710830 CONCELLO DE NIGRÁN
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO PARA A REALIZACIÓN DUNHA ANÁLISE DO ÁMBITO DA ANTIGA FÁBRICA DE CONSERVAS MASSÓ EN CANGAS E A ELABORACIÓN DUNHA ESTRATEXIA DE USOS. SINATURA: 29/05/2017.VIXENCIA: 3 MESES.10867 CONCELLO DE CANGAS 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O IMPULSO DA CANDIDATURA DAS ILLAS CÍES COMO PATRIMONIO MUNDIAL UNESCO. SINATURA 28/07/2017. VIXENCIA: PROCESO DE ELABORACIÓN DO EXPEDIENTE TÉCNICO. 10968 ILLAS CÍES 
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN NO FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL DE OURENSE ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A O CONCELLO DE OURENSE. SINATURA: 29/09/2017. VIXENCIA: DURACIÓN DO FESTIVAL. 11034 FESTIVAL CINE OURENSE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE PONTEAREAS. SINATURA 19/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11261 CONCELLO DE PONTEAREAS
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE PONTEVEDRA NO USO DE INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS. SINATURA 4/4/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11484 CONCELLO PO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN. SINATURA 22/2/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12166
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO EN EL MARCO DEL PROYECTO QUE EL AYUNTAMIENTO DE VIGO PRESENTARÁ A LA CONVOCATORIA DE "PILOTO EDIFICIOS INTELIGENTES" DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES DE LA AGENCIA DIGITAL PARA ESPAÑA. SINATURA 27/6/2018. VIXENCIA DE CONFORMIDADE COAS BASES DA CONVOCATORIA. 11746
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE MARÍN. SINATURA 22/2/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12166
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ARQUEOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, O CONCELLO DE OÍMBRA E O CONCELLO DE MONTERREI. SINATURA 25/3/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12238
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, O CONCELLO DE BAIONA E ACEBA PARA O IMPULSO DO PROXECTO "BAIOA: CAMPUS RESIDENCIAL UNIVERSITARIO". SINATURA 2/5/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12360
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ARQUEOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CONCELLO DE ALLARIZ. SINATURA 20/5/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12382
   

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal