Empresas

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986 813617
Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ICMA SISTEMAS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/02/07. VIXENCIA: ATA O 22/02/11, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE ADELANTA CORPORACIÓN S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O FOMENTO E PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES NO ÁMBITO DAS ENERXÍAS RENOVABLES. SINATURA: 20/12/06. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE ESTRUCTURAS SUMERGIDAS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 29/09/06. VIXENCIA: ATA O 29/09/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA RÚA CEBOLEIRA, C.B. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/07/06. VIXENCIA: ATA O 26/07/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE IBERDROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/06/06. VIXENCIA: ATA O 19/06/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A PRODUTORA FARO S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DE USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. SINATURA: 22/03/06. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA ENTRE SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA E A UVI. SINATURA: 05/04/06. VIXENCIA: ATA O 05/04/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L. E A UVI. SINATURA: 14/03/06. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONTRATO ENTRE NMC NUEVAS MEDIDAS DE COMUNICACIÓN, S.L.U. E A UVI PARA USO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO PARA A INSTALACIÓN DE EXPOSITORES PUBLICITARIOS EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS. SINATURA: 03/03/06. VIXENCIA: ATA O 03/03/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR UN ANO.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE UNICOM S.L. (SOFTTEK GDC EUROPE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/12/05. VIXENCIA: ATA O 12/12/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TELSEY S.P.A. (ITALIA) E A UVI. SINATURA: 29/07/05. VIXENCIA: ATA 29/07/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ADAPTASPORT, S.L. E A UVI. SINATURA: 05/09/05. VIXENCIA: ATA O 05/09/09, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EMPRESA DESARROLLO TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.L. (DETEGA) E A UVI. SINATURA: 28/06/05. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA BENESTAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 16/05/05. VIXENCIA: ATA O 16/05/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PAU EDUCATION S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LEVAR A CABO O DENOMINADO “UN PROGRAMA DE ATENCIÓN AO UNIVERSITARIO EN ÉPOCA DE EXAMES”. SINATURA: 11/10/04. VIXENCIA: NON CONSTA.
 •  CONVENIO ENTRE MAREVISIÓN, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DO VÍDEO “O MAR DAS CÍES”. SINATURA: 08/10/04. VIXENCIA: INDEFINIDA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE OPTARE SOLUTION E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/06/04. VIXENCIA: ATA O 02/06/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IBERDROLA E A UVI PARA O PATROCINIO DO 1ST ATLANTIC WORKSHOP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS. SINATURA: 22/07/04. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O GRUPO AUNA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 09/06/04. VIXENCIA: ATA O 09/06/05, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 •  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CIDADE UNIVERSITARIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/10/03. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICAS ELECTRÓNICAS APLICADAS XULIO (TEAXUL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 05/05/04. VIXENCIA: ATA O 05/05/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TJENGEL AS (NORUEGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/05/04. VIXENCIA: ATA O 10/05/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN CERTICAP ENTRE O PORTAL UNIVERSIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/04/2004. VIXENCIA: ATA O 27/04/05, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMPERSAND S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO (FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN). PARA CESIÓN GRATUÍTA DE LICENCIAS DOS PROGRAMAS DEJÀ VU Á FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN PARA A SÚA UTILIZACIÓN EN TAREFAS DOCENTES E INVESTIGADORAS, EN ESPECIAL NO QUE RESPECTA Á TITULACIÓN DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. SINATURA: 20/06/00. VIXENCIA: CINCO ANOS PRORROGABLES AUTOMATICAMENTE, SALVO DENUNCIA DAS PARTES.
 • CONTRATO ENTRE A EMPRESA MAYEUSIS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CESIÓN DO PIANO DE COLA MARCA COLIN YAMAHA C5, A MAYEUSIS S.L., CON CARÁCTER GRATUÍTO, E COA PROHIBICIÓN DE QUE O SEU USO TEÑA CARÁCTER MERCANTIL. SINATURA: 23/06/97. VIXENCIA: A UNIVERSIDADE DE VIGO PODERÁ DAR POR REMATADO O PRESENTE CONTRATO EN CALQUERA MOMENTO, CUN PREAVISO NUN PRAZO DE DOUS MESES.
 • CONVENIO ENTRE “AFECO” E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A XESTIÓN DOS SERVICIOS RELACIONADOS CO SECTOR DO TURISMO. SINATURA: 26/05/95. VIXENCIA: DOUS ANOS RENOVABLE POR IGUAIS PERÍODOS, DE NON SER DENUNCIADO POR CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MAYEUSIS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA ESTABLECER QUE MAYEUSIS S.L. SE CONSTITÚE NO ASESOR TÉCNICO MUSICAL DO VICERRECTORADO DE RELACIÓNS EXTERIORES. SINATURA: 05/06/96. VIXENCIA: UN ANO DENDE A SINATURA, SENDO PRORROGABLE TACITAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS A MENOS QUE SE PRODUCISE UNHA DENUNCIA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 •  ACORDO ENTRE SARABELA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A FORMACIÓN TEATRAL DOS MEMBROS DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA. SINATURA 01/10/92. VIXENCIA: CURSO ACADÉMICO 1992/93, COA OPCIÓN DE SER PRORROGADO PARA OS CURSOS SEGUINTES, SALVO QUE ALGUNHA DAS PARTES DENUNCIE O ACORDO NO MES DE SETEMBRO.
 • CONVENIO ENTRE A EMPRESA EDICIONES PONTEVEDRA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DUN ESTUDIO ESTATÍSTICO UTILIZANDO TÉCNICAS DE MOSTREO PROBABILÍSTICO. SINATURA: 07/11/90. VIXENCIA: A RESCISIÓN DO CONVENIO, SALVO NO SUPOSTO DE INCUMPRIMENTO POR ALGUNHA DAS PARTES, SÓ PODERÁ EFECTUARSE DE MUTUO ACORDO EN CONDICIÓNS PACTADAS.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE INK CATALUNYA TRADUCCIONS S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A TRADUCCIÓN DO PROGRAMA MULTITERM PARA WINDOWS Ó GALEGO. SINATURA: 14/03/95. NON CONSTA VIXENCIA.
 • CONTRATO ENTRE A EMPRESA MAYEUSIS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. ASINADO: 08/10/93. VIXENCIA: DENDE OUTUBRO/93 ATA XUÑO/94, SEN PREXUÍZO DE QUE O CONTRATO SEXA PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS DE NOVE MESES, SALVO PREAVISO DE ALGUNHA DAS PARTES CUN MES DE ANTELACIÓN Á DATA DE FINALIZACIÓN.
 • CONTRATO ENTRE A EMPRESA KALADRAKA TEATRO S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO ASINADO: 08/10/93. VIXENCIA: DENDE OUTUBRO/93 ATA XUÑO/94, SEN PREXUÍZO DE QUE O CONTRATO SEXA PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS DE NOVE MESES, SALVO PREAVISO DE ALGUNHA DAS PARTES CUN MES DE ANTELACIÓN Á DATA DE FINALIZACIÓN.
 • CONTRATO ENTRE A EMPRESA VAGALUME COLECTIVO AVENTURAS TEATRALES E A UNIVERSIDADE DE VIGO. ASINADO: 08/10/93. VIXENCIA: DENDE OUTUBRO/93 ATA XUÑO/94, SEN PREXUÍZO DE QUE O CONTRATO SEXA PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS DE NOVE MESES, SALVO PREAVISO DE ALGUNHA DAS PARTES CUN MES DE ANTELACIÓN Á DATA DE FINALIZACIÓN.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AT&T E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/06/93. VIXENCIA: UN ANO, PRORROGABLE DE FORMA AUTOMÁTICA, SALVO DENUNCIA EXPRESA DE ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SAG GALICIA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ELABORACIÓN DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA RELACIONADOS COA GAMA DE SERVICIO OFERTADOS POR SAG GALICIA. SINATURA: 28/12/93. VIXENCIA: O CONVENIO PODERÁ SER DENUNCIADO UNILATERALMENTE POR CALQUERA DAS PARTES E DEIXARÁ DE ESTAR EN VIGOR DOUS MESES DESPOIS DA DATA DA DENUNCIA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE Ó CLÚSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CEAGA), O CENTRO DE PRODUCCIÓN DE VIGO DO GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO MÁSTER EN XESTIÓN DE EMPRESAS DE AOUTOMOCIÓN. SINATURA: 21/03/01. VIXENCIA: PRORROGABLE ANUALMENTE SE NON EXISTE DENUNCIA POR ALGUNHA DAS PARTES ASINANTES.
 • ADDENDA Ó ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLÚSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICA (CEAGA), O CENTRO DE PRODUCCIÓN DE VIGO DO GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO MÁSTER EN XESTIÓN DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN ASINADO O 21 DE MARZO DE 2001. PARA A MODIFICACIÓN DAS CLÁUSULAS SEXTA, SÉTIMA, OITAVA E NOVENA DO ACORDO MARCO. SINATURA: 11/06/01. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ADDENDA Ó ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CLÚSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CEAGA), O CENTRO DE PRODUCCIÓN DE VIGO DO GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN, O CENTRO TECNOLÓXICO DA AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CTAG) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO MÁSTER EN XESTIÓN DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN ASINADO O 21 DE MAROZ DE 2001. SINATURA: 02/09/02. VIXENCIA: O CONVENIO SERÁ PRORROGADO ANUALMENTE SE NON EXISTE DENUNCIA POR ALGUNHA DAS PARTES ASINANTES.
 • ACORDO GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ENTREGA Á E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DE VIGO DA MAQUINARIA DESCRITA NO ANEXO QUE SE UNE NOS LOCAIS DE DITO CENTRO. SINATURA: 06/06/91. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO DE CREACIÓN DA “CÁTEDRA CITROËN” NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/11/93. VIXENCIA: DURACIÓN INDETERMINADA, PERMANECENDO EN VIGOR MENTRES CALQUERA DAS INSTITUCIÓNS ASINANTES NON ACORDEN DALO POR FINALIZADO.
 • ADDENDA Ó ACORDO DE CREACIÓN DA “CÁTEDRA CITROËN” NA UNIVERSIDADE DE VIGO ASINADO O 12 DE NOVEMBRO DE 1993. PARA MODIFICA-LA DENOMINACIÓN DA CÁTEDRA CITROËN QUE PASARÍA A DENOMINARSE A TÓDOLOS EFECTOS DENDE A SINATURA DA PRESENTE ADDENDA “CÁTEDRA PSA PUGEOT CITROËN”. SINATURA: 04/07/02. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FORMACIÓN ICA CB E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA O RECOÑECEMENTO DE CURSOS, SEMINARIOS E ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA A LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 11/10/99. VIXENCIA: POR CURSO ACADÉMICO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • ACORDO DE CONSTITUCIÓN DO CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 04/04/91. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EMPRESA CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONXUNTAS, QUE SERÁN REGULADAS MEDIANTE CONTRATOS E CONVENIOS PARTICULARES. SINATURA: 31/05/91. VIXENCIA: DOUS ANOS, PRORROGABLES DE FORMA TÁCITA POR PERÍODOS IGUAIS.
 • CONVENIO MARCO ENTRE A EMPRESA NORCONTROL E O DEPARTAMENTO DE DESEÑO NA ENXEÑERÍA DA UNIVERSIDADE DE VIGO, COA PARTICIPACIÓN DE FEUGA. SINATURA: 04/12/92. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, E SERÁ RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EMPRES KINOSSEL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO.PARA QUE O LABORATORIO DE ANATOMÍA ANIMAL PARTICIPE NA INVESTIGACIÓN E NO DESENVOLVEMENTO BIOLÓXICO NECESARIOS PARA ADAPTAR E PERSONALIZA-LOS EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN DE KINOSSEL, CO FIN DE TRANSFORMALOS EN ESTACIÓNS FENOLÓXICAS. SINATURA: 28/02/96. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TERRANOVA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 06/07/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE ACQUARIMGALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/05/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ITC COMUNICACIONES S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REGULA-LA COLABORACIÓN ENTRE A E.T.S. DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN COA EMPRESA ITC. SINATURA: 24/04/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A EMPRESA SIEMENS S.A. E O DEPARTAMENTO DE ENXEÑERÍA DE SISTEMAS E AUTOMÁTICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS. SINATURA: 14/11/02. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE INGLOVI S.. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/08/01. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO DE ACORDO CO PREVISTO NO ARTIGO 198 DA LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SHYLEX I+D S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/06/01. VIXENCIA: AS PARTES PODERÁN DENUNCIAR OU MODIFICAR ESTE DOCUMENTO EN CALQUERA MOMENTO E DE MUTUO ACORDO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE E A EMPRESA SEINTEL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONXUNTAS CO DTO. DE TECNOLOXÍAS DAS COMUNICACIÓNS. SINATURA: 01/11/92. VIXENCIA: DOUS ANOS, PRORROGABLES DE FORMA TÁCITA POR PERÍODOS IGUAIS.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O GRUPO EMPRESARIAL E.N.C.E. S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 27/11/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EPTISA, SERVICIO DE INGENIERÍA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/09/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EULEN E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/12/00. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, ZELTIA S.A., ICI-FARMA S.A., ICI-ZELTIA S.A. E COOPER-ZELTIA S.A. PARA A DOAZÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. SINATURA: NON CONSTA A DATA. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONTRATO DE DOACIÓN DE MAQUINARIA POR PARTE DE GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.A. SINATURA: 06/06/91. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O GRUPO COREN E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/12/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE GRUPO GALLEGO DE CABLE – GRUPO DE CABLE, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 29/04/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE IDASA, INGENIERÍA DEL ATLÁNTICO S.A. E A UNVIERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/09/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE DIMONI SOFTWARE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A CESIÓN GRATUÍTA DO PROGRAMA INFORMÁTICO DE CONTABILIDADE DICONTA, POR PARTE DA EMPRESA DIMONI Á UNIVERSIDADE, PARA A SÚA UTILIZACIÓN DENTRO DAS ACTIVIDADES DOCENTES. SINATURA: 26/01/94. VIXENCIA: UN CURSO ACADÉMICO RENOVABLE ANO A ANO DE FORMA TÁCITA, SALVO DENUNCIA DE CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE CESIÓN DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS RS CONTAERS XESTIÓN Á UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/06/95. VIXENCIA: UN CURSO ACADÉMICO, RENOVABLE TACITAMENTE POR CURSOS COMPLETOS, SALVO DENUNCIA POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE. SINATURA: 17/08/95. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONTRATO DE ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO APPLE COMPUTER ESPAÑA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/10/90. VIXENCIA: DURACIÓN INDEFINIDA, SALVO DENUNCIA DALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O POLICLÍNICO VIGO, SA. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O SOSTEMENTO E FUNCIONAMENTO DA E.U. DE ENFERMERÍA DE POVISA. SINATURA: 09/06/90. VIXENCIA: CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, ENTENDÉNDOSE AUTOMATICAMENTE PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS, DE NON SER DENUNCIADO POR CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN DOS SOCIOS DO PROXECTO CECOTRAN INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III-A GALICIA/NORTE DE PORTUGAL. SINATURA: 02/10/02. VIXENCIA: CONDICIONADA Á APROBACIÓN DA CANDIDATURA DO PROXECTO PARA O SEU FINANCIAMENTO NO MARCO DO PROGRAMA DA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III-A ESPAÑA/PORTUGAL.
 • PROXECTO TORGA.NET INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III-A GALICIA/NORTE DE PORTUGAL. SINATURA: 18/10/02. VIXENCIA: CONDICIONADA Á APROBACIÓN DA CANDIDATURA DE PROXECTO PARA A SÚA FINANCIAMENTO NO MARCO DO PROGRAMA DA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL.
 • PÓLIZA DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS. ASEGURADORA PREVISIÓN ESPAÑOLA. SINATURA: 29/10/98. VIXENCIA: UN ANO PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE SALVO RESCISIÓN.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE MOTOROLA ESPAÑA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/06/00. VIXENCIA: DOUS ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE, SALVO DENUNCIA EXPRESA DALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE MOTOROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/11/99. VIXENCIA: RENOVACIÓN AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/12/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE TELEFÓNICA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA AS COMUNICACIÓNS. SINATURA: 01/01/99. VIXENCIA: UN ANO PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS IGUAIS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE POLIPRÉS CONSULTORES DE COMUNICACIÓN S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA FINS DOCENTES E INVESTIGADORES E, EN ESPECIAL, PARA A ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. SINATURA: 09/04/96. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA RENOVÁNDOSE DE NON EXISTIR PROPOSTA EN CONTRA POR CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SAG GALICIA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ELABORACIÓN DE TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA RELACIONADOS COA GAMA DE SERVICIOS OFERTADOS POR SAG GALICIA. SINATURA: 28/12/93. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE FLUIDMECANICA S.A. E O LABORATORIO DE METROLOXÍA DIMENSIONAL, AREA DE ENXEÑERÍA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN, DA E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/07/94. VIXENCIA: DOUS ANOS, PRORROGÁNDOSE CADA ANO AUTOMATICAMENTE SALVO DENUNCIA OU MODIFICACIÓN POR ALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE PONTEVELLA, S.L, REPRESENTADA POR D. JOSÉ LUIS ALEJO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ESTABLECEMENTO NESTA CIDADE DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA CONCERTADA “ ENSENADA”. SINATURA: 09/10/96. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PRORROGÁNDOSE AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO DE TEMPO, SALVO QUE UNHA DAS PARTES O DENUNCIE.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/12/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, E RENOVARASE TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A DOAZÓN POR PARTE DA EMPRESA Á E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS E MINAS EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. SINATURA: 02/12/98. VIXENCIA: DOUS ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE COOPERATIVA PASATEMPOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/01/00. VIXENCIA: UN ANO PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE RETEVISIÓN MÓVIL S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO SINATURA: 16/01/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA PODENDO SER RENOVADO DE ACORDO CO PREVISTO NO ARTIGO 198 DA LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE XFERA MÓVILES S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/11/01. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.¡
 • CONVENIO ENTRE COMUNITEL GLOBAL S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA COMUNITEL. SINATURA: 23/10/01. VIXENCIA: UN ANO, PODENDO SER RENOVADO POR ACORDO DAS PARTES.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A EMPRESA SEITNEL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 01/11/92. VIXENCIA: DOUS ANOS, PRORROGABLES DE FORMA TÁCITA POR PERÍODOS IGUAIS.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A S.A. PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/10/02. VIXENCIA: UN ANO, PRORROGABLE POR IGUAL PERÍODO DE TEMPO POR ACORDO TÁCITO, SEMPRE QUE NON MEDIE DENUNCIA PREVIA DE NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. (TURGALICIA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS DOS ALUMNOS DO MÁSTER EN ORGANIZACIÓN E DIRECCIÓN TURÍSTICA. SINATURA: 31/07/00. VIXENCIA: UN ANO, E SERÁ PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE, AGÁS DENUNCIA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FORMACIÓN ICA CB E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA O RECOÑECEMENTO DE CURSOS, SEMINARIOS E ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA A LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 11/10/99. VIXENCIA: POR CURSO ACADÉMICO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE SE NINGUNHA DAS PARTES O DENUNCIA EXPRESAMENTE.
 • ACORDO MARCO CO GRUPO UNIÓN FENOSA. SINATURA: 13/11/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO TACITAMENTE DE NON MANIFESTARSE EN CONTRA NINGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO ENTRE UNIÓN FENOSA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/04/92. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/09/03. VIXENCIA: UN ANO PRORROGABLE DE NON MEDIAR DENUNCIA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A APLICACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NO ÁMBITO DO ENSINO UNIVERSITARIO. SINATURA: 03/11/03. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA MERCEDES SOTO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/02/05. VIXENCIA: ATA O 10/02/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA SANTIAGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/02/05. VIXENCIA: ATA O 10/02/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA FIMAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/02/05. VIXENCIA: ATA O 10/02/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA SAUDADE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/02/05. VIXENCIA: ATA O 10/02/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS ANUAIS.
 • CONVENIO ENTRE COMUNITEL GLOBAL S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A RENOVACIÓN DA “CÁTEDRA COMUNITEL”. SINATURA: 24/05/05. VIXENCIA: ATA O 24/05/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MAPFRE QUAVITAE, S. A. E A U. DE VIGO. SINATURA: 05/03/07. VIXENCIA: ATA QUE REMATE O MASTER.
 • CONVENIO ENTRE A U. DE VIGO, A FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA E A EMPRESA GOC S.A. PA RA A CREACIÓN CÁTEDRA GOC S.A.. SINATURA: 10/04/07. VIXENCIA: 10/04/08 (PRÓRROGA TÁCITA).
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A U. DE VIGO E O CENTRO DE FISIOTERAPIA  "FISIONOVA, FISIOTERAPIA E OSTEOPATÍA". SINATURA: 25/04/2007. VIXENCIA: 1 ANO (PRÓRROGA AUTOMÁTICA IGUAL).
 • CONVENIO ENTRE A U. DE VIGO E A EMPRESA: SUPERVISIÓN E CONTROL S.A. PARA A POSTA EN MARCHA DO CURSO DE ESPECIALISTA EN DEREITO ANGLOAMERICANO. SINATURA: 18/06/2007. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A U. DE VIGO E BEGANO S.A. SINATURA: 01/04/2007. VIXENCIA:CURSO 2006/07 (PRÓRROGA AUTOMÁTICA)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A U. DE VIGO E TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS I+D. SINATURA: 26/06/2007. VIXENCIA: 1 ANO (PRÓRROGA AUTOMÁTICA IGUAL)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. E A U. DE VIGO. SINATURA: 21/05/2007. VIXENCIA: 3 ANOS
 • ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA ENTRE A U. DE VIGO Y COLABORA INGENIEROS S.L. SINATURA:19/02/07. VIXENCIA:3 ANOS (PRÓRROGA AUTOMÁTICA TÁCITA ANUAL)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EURORESIDENCIAS GESTIÓN S.A. E A UVI. SINATURA:17/09/07. VIXENCIA: REMATE DO MÁSTER.
 • ACORDO QUE REGULA A AGRUPACIÓN CONSTITUÍDA POLA UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA "VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES S.A." PARA REALIZAR UN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN. SINATURA:08/10/07. VIXENCIA: 36MESES.
 • CONVENIO MARCO ENTRE MERCK FARMA Y QUÍMICA, S.L. E A UVIGO. SINATURA:08/11/07. VIXENCIA: 1 ANO (PRÓRROGA TÁCITA ANUAL)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN DA EMPRESA APIF MOVIQUITY S.A. TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A. UNIPERSONAL E A UVIGO. SINATURA:11/10/07. VIXENCIA:A QUE MARQUE A MEMORIA DO PROXECTO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A EMPRESA OU INSTITUCIÓN GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. PARA A CREACIÓN DE AULAS-EMPRESAS/INSTITUCIÓNS (AULAS E/I), DENTRO DO PROGRAMA DE RELACIÓNS CO ENTORNO SOCIAL DO PLAN DE CALIDADE DOCENTE. SINATURA:10/10/07. VIXENCIA:2 ANOS (PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR IGUALES PERIODOS)
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y ESIN CONSULTORES. SINATURA: 21/01/08. VIXENCIA:21/01/2011. PRÓRROGA AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UVI E O CLÚSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA. POP MÁSTER EN TECNOLOXÍAS E PROCESOS NA INDUSTRIA DO AUTOMOBIL. SINATURA: 22/10/07. VIXENCIA:21/10/08. PRÓRROGA AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E RÚSSULA S.A. SINATURA: 14/02/08. VIXENCIA: 14/02/12. PRÓRROGA AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ECOFLOAT GALICIA S.L. SINATURA: 20/02/08. VIXENCIA: 20/02/12. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ECOFLOAT GALICIA S.L. PARA A CREACIÓN DA "CÁTEDRA ECOFLOAT GALICIA". SINATURA: 20/02/08. VIXENCIA: 20/02/09. PRÓRROGA AUTOMÁTICA PREVIO ACORDO DO COMITÉ EXECUTIVO.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE D VIGO E PESCANOVA S.A. MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. SINATURA: 05/03/08. VIXENCIA: 05/03/09. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP S.L.U. SINATURA: 14/12/07. VIXENCIA: 14/12/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E EL CORTE INGLÉS. SINATURA: 01/04/08. VIXENCIA: CURSO 07/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O BALNEARIO MONDARIZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 25/04/08. VIXENCIA: 25/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE O BALNEARIO DE MONDARIZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO NO QUE SE DETERMINAN CONDICIÓNS ESPECIAIS PARA O USO DAS INSTALACIÓNS DO BALNEARIO DE MONDARIZ POR PARTE DOS DISTINTOS COLECTIVOS QUE INTEGRAN A UNIVERSIDADE DE VIGO E OS SEUS FAMILIARES ATE O PRIMEIRO GRAO. SINATURA: 25/04/08. VIXENCIA: 25/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLÚSTER DA MADEIRA DE GALICIA. SINATURA: 29/04/08. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE HOTEIS HESPERIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/05/08. VIXENCIA: 31/12/08. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR AÑOS NATURAIS. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA S.A. POP "CREACIÓN, DIRECCIÓN E INNOVACIÓN NA EMPRESA". SINATURA: 13/05/08. VIXENCIA: ATA O REMATE DO MÁSTER. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA POR CADA NOVA EDICIÓN DO MÁSTER.  
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GRUPO CUEVAS. SINATURA: 21/07/08. VIXENCIA: 21/07/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ANEXO DE CREACIÓN DA CÁTEDRA "GRUPO CUEVAS" NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/07/08. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E WONDERWARE®  SPAIN S.L. SINATURA: 09/01/09. VIXENCIA: 09/01/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FANUC ROBOTICS S.L. SINATURA: 09/01/09. VIXENCIA: 09/01/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O GRUPO GERIATROS (GERIATROS, S.A., ABRENTE GESTORA GALICIA, S.L. E MILENIUM GRUPO GERONTOLÓGICO, S.L.) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/01/09. VIXENCIA:22/01/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CRISTINA DE ANDRÉS, BROKERS ESPECIALIZADOS. SINATURA: 29/01/2009. VIXENCIA: 29/01/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • ACORDO MARCO PARA A SUBSCRICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA DA ENTIDADE COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS S.A. SINATURA: 27/02/2009. VIXENCIA:  31/12/2009. PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E IBERDROLA RENOVABLES S.A. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: MASTER EN XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. SINATURA: 09/03/2009. VIXENCIA: 09/03/2010. PRÓRROGA: ANUAL AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A COOPERATIVA DE ARMADORES DO PORTO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/02/2009. VIXENCIA: IGUAL Á DO CONVENIO ADENDADO. PRÓRROGA: - 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CIPP INTERNACIONAL S.L. SINATURA: 24/03/09. VIXENCIA: 24/03/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ATRIL LANGUAGE ENGINEERING SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/05/2009. VIXENCIA: 11/05/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TÓRCULO EDICIÓNS S.L. SINATURA: 16/06/2009. VIXENCIA: 16/06/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TÓRCULO EDICIÓNS S.L. SINATURA: 16/06/2009. VIXENCIA: 16/06/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN CON CODISOIL S.A. PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO "DESEÑO DUN SISTEMA BIOLÓXICO DE CO-TRATAMENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E SOLOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS PARA A SÚA RECICLAXE E VALORIZACIÓN COMO SUBSTRATO PARA RECUPERACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS". SINATURA: 03/06/2009. VIXENCIA: CONDICIONADA AO PROXECTO. PRÓRROGA: -
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BECKHOFF AUTOMATION S.A. SINATURA: 03/09/09. VIXENCIA: 03/09/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INGENIERÍA DEL SOFTWARE AVANZADO -INSA-. SINATURA: 14/10/2009. VIXENCIA: 14/10/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GABINETE RIVAS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR O PRÁCTICUM NA TITULACIÓN DE GRAO EN FISIOTERAPIA/DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. SINATURA: 17/07/09. VIXENCIA: DURANTE O CURSO 2009/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CADWORK IBÉRICA. SINATURA: 14/10/2009. VIXENCIA: 14/10/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO DE FISIOTERAPIA FIMEGA (FISIOTERAPIA MÉDICA DE GALICIA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR O PRÁCTICUM NA TITULACIÓN DE GRAO EN FISIOTERAPIA/DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. SINATURA: 28/10/09. VIXENCIA: DURANTE O CURSO 2009/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE HOSPITAL POVISA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR O PRÁCTICUM NA TITULACIÓN DE GRAO EN FISIOTERAPIA/DIPLOMATURA EN FISIOTERAPIA. SINATURA: 17/09/09. VIXENCIA: DURANTE O CURSO 2009/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ANEXO AO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES A.I.E. SINATURA: 01/02/2010. VIXENCIA: 01/02/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TECNOLOXÍA MARINA XIMO SL. SINATURA: 08/03/2010. VIXENCIA: 08/03/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GRUPO CUEVAS SA PARA O DEPÓSITO E CUSTODIA DE LIBROS DE CONTABILIDADE DO GRUPO CUEVAS S.A. SINATURA: 14/06/2010. VIXENCIA: 14/06/2013. PRÓRROGA: POR PERÍODOS DUN ANO.  
 • CONVENIO ENTRE IBERDROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PATROCINIO DO 4TH ATLANTIC WORKSHOP ON ENERGY AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS GREEN TAX REFORMS. SINATURA: 26/05/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: POR PERÍODOS DUN ANO.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDAD MUNICIPAL MIXTA SODESPAR S.A. SINATURA: 25/06/2010. VIXENCIA: 25/06/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INTERCENTROS BALLESOL, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES NO ÁMBITO DE FISIOTERAPIA. SINATURA: 08/10/2010. VIXENCIA: CURSO 2010/11. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE IMPAC FITNESS, S.L. E A UNVIERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES E INVESTIGADORES NO ÁMBITO DE FISIOTERAPIA. SINATURA: 23/07/2010. VIXENCIA: 23/07/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA

 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA AMIGOS DA TERRA GALICIA XUVENTUDE PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DO CURSO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. SINATURA: 04/10/2010. VIXENCIA: 04/10/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.

 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA SERVI SUB BUEU SL PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO DE COOPERACIÓN E AXUDA AO DESENVOLVEMENTO: “CONSOLIDACIÓN DO CULTIVO DO MEXILLÓN EN SENEGAL – COCUMES”. SINATURA: 01/06/2010. VIXENCIA: 30/09/2010. PRÓRROGA: MÁXIMA 18 MESES.

 • AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY COOPERATION BETWEEN AS LASER DIAGNOSTIC INSTRUMENTS (LDI) AND UNIVERSITY OF VIGO. SINATURA: 19/10/2010. VIXENCIA: 19/10/2011. PRÓRROGA: 1 ANO MAIS.
   

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E NYCOMED PHARMA SA. SINATURA: 15/10/2010. VIXENCIA: 15/10/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
   

 • PACTO DE ACCIONISTAS DE CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, SA. MODIFICACIÓN DA CLÁUSULA QUINTA. ASINADO 23/06/2010. VIXENCIA: . PRÓRROGA: -
   

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E LLORET FUTUR , SA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 31/05/2010. VIXENCIA: 31/05/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.

 • ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E KUKA ROBOTS IBÉRICA S.A. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. SINATURA: 14/03/2011. VIXENCIA: 14/03/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. DE CESIÓN DE LIÑAS DE MEDIA TENSIÓN E CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN FONTE DAS ABELLEIRAS. SINATURA: 18/10/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E VODAFONE ESPAÑA SAU. SINATURA: 15/04/2011. VIXENCIA: 15/04/2016. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E XOMA INICIATIVAS SOCIAIS S.L. SINATURA: 18/05/2011. VIXENCIA: 18/05/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS S.L. SINATURA: 17/03/2011. VIXENCIA: 17/03/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
   

 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOBRARBE S.A. CENTRO DE VACACIÓNS MORILLO DE TOU. SINATURA: 01/06/11. VIXENCIA: 01/06/12. PRÓRROGA: TÁCITA.
   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E IMATIA INNOVATION, S.L. SINATURA: 09/05/11. VIXENCIA: 09/05/15. PRÓRROGA: TÁCITA.
   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GALA TERMAL S.L. SINATURA: 19/05/11. VIXENCIA: 19/05/15. PRÓRROGA: TÁCITA.
   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BALMIMESA. SINATURA: 10/05/11. VIXENCIA: 10/05/15. PRÓRROGA: TÁCITA.
   
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CRAZYDOT DESIGN S.C. PARA A REALIZACIÓN DUN CURSO COMPLEMENTARIO DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL E COMUNICACIÓN. SINATURA: 08/05/2011. VIXENCIA: 08/05/2012. PRÓRROGA: -
   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y “ESTAMPA ARTE MÚLTIPLE”. SINATURA: 15/07/11. VIXENCIA: 15/07/15. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
   
 • CONVENIO ENTRE PESCANOVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA P PATROCINIO DA WORKSHOP FISH IDENTIFICATION TOOLS FOR BIODIVERSITY AND FISHERY ASSESSMENTS. SINATURA: 23/09/11. VIXENCIA: 31/12/11. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
   
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA EMPRESA OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A. SINATURA: 02/09/11. VIXENCIA: 02/09/15. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
    
 • MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (CONVENIO DE COOPERACIÓN) ENTRE EURANET EEIG E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/04/2011. VIXENCIA: 12/04/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO UNIVERSIDADE DE VIGO E CIDADE UNIVERSITARIA, S.A. PROMOCIÓN PRE-INCUBADORA DE EMPRESAS. SINATURA: 8/11/2011. VIXENCIA: NON CONSTA. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SALES TERAPIA CUZCO, S.L. SINATURA: 24/10/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FONCALOR. SINATURA: 19/12/2011. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE PÉREZ RUMBAO SAU. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O PATROCINIO DO III FORO CHAVES DE ECONOMÑIA GALEGA 2012. SINATURA: 02/01/2012. VIXENCIA: 31/12/2012. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ESTOUCHE BEN. CENTRO DE TERAPIAS. SINATURA. 20/01/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A POSTA EN MARCHA DO PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL (SUBVENCIÓN PRIVADA), CONVOCATORIA CEI 2022 DO SUBPROGRAMA DE FORTALECEMENTO NO ÁMBITO DO USO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓXICOS. SINATURA: 14/02/2012. VIXENCIA: 31/12/2013. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AULA DE FORMACIÓN INFORMÁTICA DE GALICIA, S.L. SINATURA: 16/02/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA. TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PEOPLEMATTERS, S.L.E A UNIVERSIDADE DE VIGO NO ÁMBITO DO PROXECTO RECRUITING ERASMUS. SINATURA: 20/02/2012. VIXENCIA: 20/02/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA PARA AS SUCESIVAS EDICIÓNS DO PROXECTO.
   
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA O INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE ENTRE REPSOL, A UNIVERSIDADE DE VIGO, O INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO DE ESPAÑA E O INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR-CSIC. SINATURA: 28/04/2011. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: -. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ATENDO PARA A ATENCIÓN NO CENTRO DE DÍA. SINATURA: 15/03/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN NO ÁMBITO DOS “ESTUDOS PROPIOS DE DESEÑO TEXTIL E MODA” ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E DESIGUAL (ABASIC, S.L.U.) SINATURA: 22/03/2012. VIXENCIA: 22/03/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE GRUPO ZELTIA E UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 28/04/2012. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE AS EMPRESAS MARINE INSTRUMENTES, S.A. E INOVA, CONSULTORES EN EXCELENCIA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 21/09/2010. VIXENCIA: 21/09/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AQUAGEST PTFA. SINATURA: 24/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN ESPAÑOLA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.L. (FINESE). SINATURA: 01/06/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNVERSIDAD DE VIGO Y SERVICIOS DE COACHING Y MARKETING, S.C. SINATURA: 28/11/12. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TACITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA IBERNISHA S.L. PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-TERMAIS ENTRE OS MEMBROS DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA NAS TERMAS DE OUTARIZ-TERMAS DA CHAVASQUEIRA EN OURENSE. SINATURA: 27/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA. SINATURA: 04/12/12. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON GONZAUTO CELANOVA S.L. SINATURA: 22/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON FARMACIA SANTIAGO LEYES VENCE. SINATURA: 31/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NATURHOTEL SPA ALLARIZA S. A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COOPERATOUR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:05/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON PS ABOGADOS. SINATURA: 21/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DENSO SISTEMAS TERMICOS ESPAÑA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:17/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO PROFAND S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUTUA UNIVERSAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:11/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESCANOVA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:11/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BENTELER AUTOMOTIVE VIGO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E VIGOTEC S.L. SINATURA: 22/01/13.VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MINEIRA DE CORCOESTO, S.L.U. SINATURA: 21/01/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HISPAMOLDES S.A Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN S.L E A  UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDUSTRIAS FERRI S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FANDICOSTA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CIE GALFOR S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTERPAS, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOGARLIN, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOGARLIN, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ÁRIDOS DO MENDO: DOUTORAMENTO EN TECNOLOXÍA MEDIOAMBIENTAL POLA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AIKA AULA VIRTUAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOFTWARE Y COMUNICACIONES MARKA INFORMATICA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KPMG E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:18/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IN SITU, CONSERVAÇÂO DE BENS CULTURAIS LDA  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:11/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIC, MATERIALES Y CONSERVACIÓN S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:26/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUNDOVALOR Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.L.U.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CTV, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:10/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. - CENTRO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:21/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALLAECIA AUDITORÍA E CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.L.P  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DOMOVOI DIXITAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:21/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INPLASOR GALICIA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EULEN FLEXIPLAN SA ETT  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA CABRAL, S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KOALA INTERNACIONAL HOSTELERÍA S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NOGUEIRA Y ALVAREZ S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIZA AUTOMOCIÓN S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RADIO VIGO S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMPRESA GRUPO MATRIGALSA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE  CEO ABERTO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PABLO LORENZO ASESORES & CONSULTORES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OFICINA DE PLANEAMIENTO S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XENOTECHS LABORATORIOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANFACO-CECOPESCA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BITXENIO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELEMENTAL CHEFS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIVERSITAS CAPITAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESCANOVA ALIMENTACIÓN S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AMOSAR GALICIA 2012 S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INFI CONSULTORES, C.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROCKWELL AUTOMOTION, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE E2E INFORMATION SERVICES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANOTAF, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTOR ENERGÉTICO ECONOVA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TEMASA ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECDISMA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARCOS GOMEZ PIÑEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRANSPORTES ARAGUNDE E HIJOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOL PRA NOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARISCOS RÍA DE VIGO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JWT DEL VICO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WINCHE REDES COMERCIALES  S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA JOSÉ PALLARES LOPEZ  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE  MARIACHIC S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/06/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RESIDENCIAL DE ESTUDIANTES, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/10/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NODOSAFER  S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ANUBIA SOLUCIONES EN LA NUBE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALIZA ANALITICA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KRACK ZAPATERIAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDELNE S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANIZADOS MOAN, S.L.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADECCO TT.SA EMPRESA TRABAJO TEMPORAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/07/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSTRUCIONES Y CUBIERTAS BOIMORTO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/11/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VAGALUME ENERGÍA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESCIRO S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA LUCILA RODRÍGUEZ FORTES  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INVESTIMENTOS DO COTO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/10/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BACH COMPOSITE ESPAÑA S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SIVSA SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁTOMO ESTUDIO TÉCNICO S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIEGO FERNANDEZ OTERO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MINTENI S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INOVA CONSULTORES EN EXCELENCIA E INNOVACIÓN ESTRÁTEGICA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESPAVENE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MIL OJOS PRODUCEN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSE LUIS TEÓFILO COMUNICACIÓN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INOUS ENXEÑERÍA GLOBAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALLEGA DE PUBLICIDAD Y DISEÑO  S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSERPYME GLOBAL S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LIBERBANK S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GAS NATURAL SDG S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LAURA MARÍA FRAGA PEREZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TALLERES FRANCAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARTS CREATIVOS DE PUBLICIDAD S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMERCIAL GRAN VIA NEGREIRA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOUNDUB, SONORIZACIÓN Y DOBLAJE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E URBAN ART. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIOSTATECH, ADVIC, TRAINING & INNOVATION IN BIOSTATISTICS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARÍA DEL CARMEN PAZOS GARCÍA  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SIGA 98, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OK LAB CIENTÍFICA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELITTORAL ESTUDIOS E INGENIERIA COSTERA E OCEANOGRÁFICA, SLNE  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VAZESCO INVERSIÓNS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARINA INSTRUMENTS, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERGO GALICIA VENTO P.E. MONTOÑEDO , S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FRIVIPESCA CHAPELA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SIELVIGO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LEMA GESTIÓN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA -IEO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONELEC, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIEGO BERMÚDEZ ABALO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GARCÍA GONZÁLEZ-POSADA Y HERNÁNDEZ GESTORÍA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTORÍA CARRIL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSE IGNACIO FUENTES BLANCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARINA INSTRUMENTS, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E R. SINATURA: 02/11/12. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AIRA STUDIO S.C.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIGOTEC S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTINOVA RÍAS BAIXAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SANTOS FRANCO S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DISTEVI S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IMAXE INTERMEDIA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARSER UNIFORMIDAD LABORAL, S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/11/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESCUELA ARONDOS FORMACIÓN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ORVAL PROYECTOS E INSTALACIONES S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROYESTEGAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TROPOSFERA, S.C. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARTE FOCAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CITIC HIC GANDARA CENSA, S. A.U  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TEATRO DO MORCEGO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UTILVIGO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NBP CLEMS ABOGADOS Y CONSULTORES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OQO EDITORA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VERVE AUDIOVISUAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN DEL VALOR Y SOLUCIONES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BELOKE PRODUCCIONES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIOS MUSICALES METRÓPOLIS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES OF POLITECNICO DI MILANO AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOGARPO S.G.R. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARCELLE NATUREZA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA RÍAS BAIXAS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LOPEZ MERA Y NOVOA AUDITORES, S.L.P E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TELEVISIÓN DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS, S.L.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA AGENCIA EFE, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA CÁMARA MINERA DEL PERÚ. SINATURA: 11/04/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SELMARK, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KINARCA S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TIC & TIC INTERACTIVE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN RIESGOS FUENTES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LAVINIA GLOBAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SELMARK S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO ANALÍTICO MÍGUEZ MUIÑOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UTINGAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTECO INGENIERÍA AVANZADA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INNOVACIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TELEVISIÓN DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BALIÑO S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SEGUSERGA S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ZONA DE NEGOCIOS PONTEVEDRA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTORÍA FENTES FERNÁNDEZ S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PÁGINAS TELEFÓNICAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUOBIS NETWORKS, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUCLIDES INFORMACIÓN  S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DARLIM S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GLOBALNOVATRADE, DIGITAL FOREIGN TRADE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MOTIONA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSULTORES VILA CASTRO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MERCHANT UNION S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARC EUROBANAN GALICIA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TYM GANAIN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VODAFONE SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NCOVO C.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PORTAL 48, ESPACIO PARA LA CREACIÓN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESCADOS RODRÍGUEZ HERVELLA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MOMENTUN MADRID, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NODOSA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALONSO DOLDÁN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EIL GRUPO DILL, SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TUNE EUREKA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO VASCOGALLEGA  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CIVIS GLOBAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MIXER SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O TALASO HOTEL LOUXO LA TOJA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SAUDETER, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MUNDOCLASES GALICIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERNISHA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARKO CONSULTORES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/11/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN HOTELERA CORRALEJO BEACH  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A RAÑOA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL MUNDO YOURWAY E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALA TERMAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WIIMBO PRODUCTIONS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MERCEDES BALLE SALGADO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CASA DE MODAS SATURNA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:01/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA FISCAL J. CARLOS VALENCIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSTALADORA DE CONDUCCIÓN DE AUGA, S.L (INCA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL BALNEARIO AGUAS SANTA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TERRA ARQUEOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIAJES AURIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MADERA PLUS CALIDAD FORESTAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADMINISTRADOR CIES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TURISMO DE GALICIA TRAVEL, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSULTORES EMPRESARIALES E INMOBILIARIOS DEL NOROESTE. CONSULNOR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS S.A (EUROSTARS HOTELS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEHOSGA INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERINMOSE, S.L  (INGEMOSE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIENESTAR MOAÑA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUDITA-AUDITEC TÉCNICOS AUDITORES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSULTORIA Y AUDITORIA NORTEHISPANIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MANUFACTURAS BRAUX, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIGAMEL, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIGAMEL AROUSA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARSAN TRANFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUTOMÓVILES LOUZAO S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SANXENXO DE SERVICIOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUMP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LUCETE LECER, S.L.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FITOAGRARIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXCELIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIO 20 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UTE ESTUDIO NEWTON-DSEÑA SC E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DOMEN OURENSE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XIRXILAR, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PARADORS DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAÍSCAS SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HIS EXPORT GROUP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DECUNA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROACTIVE&PROASA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCTIONAL COOPERATION BETWEEN STUDIO LAEND PHUENGKIT AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CUATRO PATAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADENDA CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FREMAP E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FILMÓGRAFO  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO EXTRANXEIRO. SINATURA: 10/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCTIONAL COOPERATION BETWEEN EURONET CONSULTING AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • AGREEMENT FOR EDUCTIONAL COOPERATION BETWEEN BARCELO TURIZIM OTELCILIK LTD. STI AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 22/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECGLASS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SEIXAS CONSULTORA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PLANESGA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRASNIÑOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSE BENITO LAREDO BELOSO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GEAEM, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARLOS SIEIRO EIROA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AEPO POIO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMPRAS URBANAS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROFESIONAIS DA INNOVACIÓN, XESTIÓN EMPRESARIAL E FORMACIÓN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BORRAS VAZQUEZ CAMESELLE ARTAI, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VMODAL INTERACTIVE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DURO FELGUERA, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUALGAE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REPROGALICIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROTOGAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARMELINO HERNANDEZ, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HANJIN SPAIN, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BARBOSA MARTINEZ C.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/10/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GESTAMP WIND STEEL GALICIA. SINATURA:02/02/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCTIONAL COOPERATION BETWEEN COLOR TEXTIL- A BUSINESS UNIT OF PEPPERMINT HOLDING GMBH AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 08/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCTIONAL COOPERATION BETWEEN CONSTANCE BOUTET SARL AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 11/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FONCALOR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 •   CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RODMAN POLYSHIPS, S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE 2MARES DEMIL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACADEMIA POSTAL 3 VIGO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDUCATIC GAP-PUE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JELFIMAR, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECNIFON BARBANZA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PENA & LEIROS ASOCIADOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOGAL AUDITORES, S.L.P E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/10/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADAPTA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPESARIAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GTC CONSULTORES S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MCSYNCRO VIGO S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LOSTIUM PROJECT C.B E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUDITORES CONSULTORES Y EXPERTO INDEPENDIENTES, S.L.P E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MCCANN ERICKSON S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIGOCE CONSULTORES PROFESIONALES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARCONOR ORGANIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y MERCADOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DESARROLLO COMUNITARIO CIDECOT, S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVICIOS AVANZADOS DE OPINIÓN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LUIS MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO DE FISIOTERAPIA FIMEGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO FISIOTERAPIA MERCEDES SOTO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ACUARELA COMUNICACIÓN S.L.L. SINATURA: 03/04/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTELA, LOXÍSTICA E PROXECTOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOSTENEO TECHNOLOGIES S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BLUSENS TECHNOLOGY S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA GALLEGA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DOSVALOR JH, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VILLADASEGUR S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MILAGROS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE APRINCO MORRAZO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CLÍNICA VETERINARIA BEADE S.L.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IMAXDI REAL INNOVATION  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WIRELESS GALICIA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COREMAIN S.L.U  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CELULOSAS DE ASTURIAS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HERGOME S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNANDEZ Y RODRIGO ASESORES S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MINAS DE BANDEIRA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUTOMECÁNICA MIDE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADOC MANAGEMENT DOCUMENTAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVICIOS LINGÜISTICOS GAIA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CENTRO ANALÍTICO MIGUEZ & MUIÑOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 •  CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTUDIO DE ARQUITECTURA MARÍA TERESA GOMEZ MORGADE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGUAS DE VALLADOLID S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y AECOC. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGIL-AZ S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CZ VETERINARIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OPTIMAR FODEMA S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGUA DE FONTENOVA S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IMPAC FITNESS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RAMÓN SANJURJO DESIGN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LABORATORIO AKUNATURA DE OURENSE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MINIPRICE EXPRESS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DECISION MAKING SOLUTIONS S.L (DMS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALLARVIAXES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GAGOTRANS LALÍN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUALIGAL CONSULTORIA Y ASESORIA, S.L.N.E.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LABAQUA S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O LABORATORIO INTERPROFESIONAL GALEGO DE ANÁLISE DO LEITE (LIGAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XEOAQUIS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACEITES ABRIL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL AC PALACIO UNIVERSAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASTREA LEGAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PRIMUX TRADING S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REDEGAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIAZ PEREZ ASESORÍA EMPRESARIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NH HOTELES ESPAÑA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO LLAMIEVA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MADERAS SAN MARTÍN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTELLECTIA BANK S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUESERIAS ENTREPINARES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GEOPOST ESPAÑA PARCEL S.A.U (SEUR) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE POSEIDON VERTICAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DACAL CONSULTING S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LÁCTEOS ANZUXAO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTELES Y GESTIÓN S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSERVAS DE CAMBADOS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LONGBOARD GIRLS CREW (LONGBOARD GC S.L) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUAN JESÚS GARCÍA RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATONAL COOPERATION BETWEEN THE ENGLISH SCHOOL AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATONAL COOPERATION BETWEEN THE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 13/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL GASTRONÓMICO SAN MIGUEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HOTEL DUNA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EURHOTEL MANAGEMENT  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DELTAMAR WORLD E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDROPS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGUAS DE CABREIROÁ S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CELANOVA MOTOR S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENXEÑERÍA MEDIO AMBIENTAL, S.C. (EMA)  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CIUDAD DE VIGO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UP INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FEIRACO LÁCTEOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONCEPTO 05 C.B  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AGRUPACIÓN COOPERATIVA LÁCTEAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MEDIFOOD MANAGEMENT, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUAGEST PTFA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATONAL COOPERATION BETWEEN DELUNA BY DESIGN, INC AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUATIC INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PREFABRICADOS FARO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE D&S MOTOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AROSA TRES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAQUINARIA AGRÍCOLA CANCELA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALOLA PUBLICIDAD, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TRAMITE ASESORES S.L.P. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VICTORIANO MOLDES RUIBAL, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FEIRACO COOPERATIVA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TOCA SALGADO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDURO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSE ANTONIO ESCUREDO MARTINEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TORRES Y CARRERA CONSULTORES DE COMUNICACIÓN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE P&A CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROOFFICE S.C  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.  
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FEMXA FORMACIÓN  S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTERNET CONSTRUDATA21, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COOPERATIVAS OURENSANAS S.C.G. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALLARLUZ, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERICAR GALICIA AUTO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CASA GRANDE DE XANCEDA SAT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MAISFERR BABEL SPEAKERS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE YATECOMERE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁNGELES DE ANDRÉS RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTORÍA ADMINISTRATIVA PALLARÉS S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LIMPIEZA Y PULIMENTOS CARBALLO, S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HQ COP S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CALDARIA TERMAL S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELYTE XINZO, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TECINGAL NOROESTE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JC ASESORES DE PONTEVEDRA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LIDL SUPERMERCADOS SAU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SALTOS DE OITAVEN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RODICUT INDUSTRY S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE S.V. LA MILAGROSA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GLOBALINGUA C.B.  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTAMP WIND STEEL GALICIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORES MOREIRA RENOVABLES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BELÉN ALONSO GALLEGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EVENTOS MULTIEXPO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 22/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIOMASA ECOFORESTAL DE VILLACAÑAS  S.A.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSULTORÍA TECNOLÓXICA E INFORMÁTICA TEGNIX, S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ECOFOREST GEOTERMIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SPICA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HÉRCULES CONTROL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SONEN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ECOS, ESTUDIOS AMBIENTALES Y OCEANOGRAFÍA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOCIAL BLUE MARKETS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GAYO FOTÓGRAFOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUAGESTIÓN RÍAS BAIXAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ENE BIANCA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PEPE JEANS S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSÉ MANUEL DIOS TOMÉ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RIESCONTROL CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MACRAUT INGENIEROS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE KUEHNE + NAGEL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADM ASESORES VILLAGARCIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CSAV AGENCIA MARÍTIMA S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IPROMA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LABORATORIOS VALENZUELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MGI COUTIER ESPAÑA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CROSSNET  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y HOLCIM ÁRIDOS S.L. SINATURA: 07/06/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA S.A (SATEC) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESECO AGUAS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN ASHER LEVINE INC AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIGUESA DE TRANSPORTES S.A (VITRASA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE XIAMA MACEDA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE WATCH-OUT SANIGESTIÓN GALICIA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE J.B. DORADO Y ASOCIADOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INVERSIONES CONCRETO S.L (NH PUERTO DE SAGUNTO) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PETROLAM A VEIGA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERGRANITOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 05/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SMART BITES SOLUTIONS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NUTRIMENTOS DEZA S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INNOLACT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARTA FEIJOO ARIAS (AXENTE COLABORADOR BANCO SANTANDER) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AFIS GESTION EMPRESARIAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALLEGA INTEGRAL DE RESIDUOS S.L (GAIR S.L) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTRICO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUAOURENSE SOCIEDAD PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUAN GONZALEZ (PYMEGAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA FIDEI E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASESORÍA PONTE OURENSE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CÁRNICAS MILUCHO E HIJOS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUESERÍAS PRADO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AC DOS SANTIAGO S.L (HOTEL AC PALACIO DEL CARMEN) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO LECHE RÍO S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESCOUTO ASESORÍA EMPRESARIAL S.L.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARPINTERÍA ANTONIO FERNÁNDEZ S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 24/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOGARISA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LABORATORIO GOBERNA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LE MERIDIEN RA BEACH HOTEL & SPA  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BIMBA Y LOLA S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TAURO SPORT AUTO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FINANCIERA MADERERA S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FONCALGÁS XINZO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE URO VEHÍCULOS ESPECIALES, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 06/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DANGA DANGA AUDIOVISUAIS S.L.N.E. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TELEMIÑO, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NORVENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 07/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALVTEK, S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SMURFIT KAPPA ESPAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RUSSULA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INXETEC S.C  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OFITEGA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARISCOS COMESAÑA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDADE DE VIGO Y WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. SINATURA: 09/07/13. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SAEZ ESCUDERO PROFESIONALES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AREA GLOBAL ASESORES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AUGENBLIK TECHNOLOGIE, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EVE BOX ESPAÑA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CORPORACIÓN NOROESTE, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INGENIERÍA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LK, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EUROSERUM IBERICA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTORES DE PREVENCIÓN, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSTRA INGENIEROS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CARRIS HOTELES, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELABORADOS METALICOS EMESA, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RINOCERONTE EDITORA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNANDO DOCAMPO AMOEDO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTEGA ENXEÑERÍA E MEDIOAMBIENTE S.L.L.P  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GAIA SOLUCIÓNS AMBIENTAIS, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HIJOS DE RIVERA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/10/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COREPIN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JM DISTRIBUCIONES CB E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CABALEIRO NOGUEIRA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE BOIRO ENERGÍA S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMUNICACIÓN PUNTO IDENTIDAD S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PROXIMIA HAVAS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FANDANGO FILMS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IDEASDE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NAVANTIA S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 13/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • AGREEMENT FOR EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN VOLKSWAGEN GROUP FRANCE AND THE UNIVERSITY OF VIGO TO CARRY OUT EXTERNAL ACADEMIC INTERNSHIPS ABROAD. SINATURA: 18/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONFECCIONES MRF, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSEBTIAN S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CORREO MAGAZINE S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SERVIOCIO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXPANSIA GALICIA 2011, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE URBARRIO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE RODRIGO CARRERA GUERREIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACTIVITY AND PROGRESS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CELULARNET S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DISTRIBUIDORA DE CARNES VIGUESA, S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IÑIGO CARRASCO GAGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GALICONTROL S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FERNANDO VIDAL CARBALLIDO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COYPOR, PROMOCIONES Y OBRAS ORENSANAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ARQUITECTURA Y METAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DESPACHO DE ECONOMISTAS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EXTINTORES CELTA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MARCOS GARCÍA GONZÁLEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OHL, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEFERINO NOGUEIRA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DIEGO DURAN DISEÑO INDUSTRIAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GESTIÓN PRODUCTOS Y BOLSA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JOSE LUIS LORENZO ALONSO S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANIZADOS ATLÁNTIDA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE THENAISIE PROVOTE S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 31/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE 1GLOBAL TRANSLATORS  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PABLO LÓPEZ LÓPEZ-RÍOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y J&A GARRIGUES, S.L.P. SINATURA: 29/07/13. VIXENCIA: INDEFINIDA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NERGA PANDI S.L  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA - UNIÓN COMARCAL DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LINEAS MARÍTIMAS ESPAÑOLAS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INSTALACIONES ELECTRICAS SANTALLA S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JUAN MANUEL SEÑORANS ARCA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTELA Mª PÉREZ CAMPOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GREY ESPAÑA, S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS MAIGLER, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CELTICA DE COBROS S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALL GREEN GALICIA I, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PESCAPUERTA S.A  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELENA QUINTA DIEGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE JEAN LOUIS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CEPILLOS MARIÑO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MATIUSKA PRODUCCIONES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IS2 GLOBAL TELECOM SOLUTIONS, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMPRESA DO SECTOR METAL (ASIME) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FOOTPLUS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MONTAJES DE ALUMINIO GALASTURLIMIA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SANTERR OBRAS E INSTALACIONES S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FISH SPAIN, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DO AUTOEMPREGO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ASISORÍA CABRAL, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NAVIERA ILLA DE ONS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIAJES ILLA DE ONS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELECTRONICA NOROESTE SG, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA EMPRESA ABASIC S.L.U. SINATURA. 14/01/13. VIXENCIA: CURSO 2012-2013.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LAGO & LAGO S.L.P.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MONTES Y MEDIOAMBIENTE CONSULTORES S.L.U. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONSULTING EMPRESARIAL PALLARES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DEUTSCHE BANK S.A.E. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CONTRUCCIONES Y REFORMAS COPERFI, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EAJ 48 E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LUIS VIÑAS RODRÍGUEZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE HIJOS DE RIVERA, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NEA F3 IBÉRICA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MECANIZADOS ESYTOR, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 09/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PEPITA - TERY PRODUCCIONES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EQUIPAMIENTOS, LOGÍSTICA Y ASESORAMIENTO S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/03/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EMMA MOBILE SOLUTIONS, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PINZAL S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ROYFERRO GALICIA, S.L.U E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE GRUPO ROYTEC MUNDO INMOBILIARIO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 14/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ALTENERGY, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE PUERTA COSTAS S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 29/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE OPCON INFORMÁTICA, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REBOREDA MARTINEZ ANTONIO SLNE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE NOVOBERBES, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ADUANAS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE E INTERMEDIACIÓN S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TÉCNICAS DEL MAR VIGO, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ELECTRICIDAD EYP, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/08/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE CREACIONES PAZ RODRÍGUEZ, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SOCIEDAD GALLEGA DE CARRETILLAS, S.A E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ  E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MEYR, S.L E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y THE FUTBOLING COMPANY S.L. SINATURA: 26/08/13. VIXENCIA: 26/08/13. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E GAS GALICIA SGD, S.A PARA A TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL DAS INSTALACIÓNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/12/13. VIXENCIA: .-. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y TELEFÓNICA, S.A PARA LA REALIZACIÓN DE INICIATIVAS CONJUNTAS. SINATURA: 24/07/13. VIXENCIA: 31/12/13. PRÓRROGA: .-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y TELEFÓNICA, S.A EN EL MARCO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS CONJUNTAS. SINATURA: 24/07/13. VIXENCIA: 31/12/13. PRÓRROGA: .-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ABB. SINATURA: 24/02/2014. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ENTIDADE GESTIÓN SANITARIA GALLEGA. SINATURA: 27/02/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOTRONIC INNOVATION TECHNOLOGY, S.L. SINATURA: 07/03/2014. VIXENCIA:CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ANEXO Á CLÁUSULA SEXTA DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOTRONIC INNOVATION TECHNOLOGY, S.L. SINATURA: 07/03/2014. VIXENCIA_.PRÓRROGA.-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SPORTS MOL SCP. SINATURA: 16/03/2014. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ADDENDUM I AO CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TELEFONICA, S.A. SUBSCRITO CON DATA 24 DE XULLO DE 2013 AO AMPARO DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS COXUNTAS. SINATURA: 08/05/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA: -
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ASISA-UNIVERSIDADE DE VIGO. PÓLIZA COLECTIVA: Nº 4.210. SINATURA. 12/06/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ASISA-UNIVERSIDADE DE VIGO. PÓLIZA COLECTIVA: Nº 4.211. SINATURA. 12/06/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOCIEDAD TEXTIL LONIA,S.A. SINATURA: 03/07/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • DOCUMENTO DE ADHESIÓN AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN TECNOLÓXICA ENTRE REPSOL, S.A E A ASOCIACIÓN RED ESPAÑOLA MATEMÁTICA-INDUSTRIA (MATH-IN) DE DATA 1 DE ABRIL DE 2013. SINATURA: 17/03/2014. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ENTRE A ENTIDADE DE GOOGLE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/07/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA:
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INTERCOIFFURE ESPAÑA. SINATURA: 13/01/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INDUSTRIAS FERRI S.A. SINATURA: 17/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INDUSTRIAS FERRI S.A. SINATURA: 17/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.8637 INDUSTRIAS FERRI S.A.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MATRIUSKA PRODUCCIONES. SINATURA: 03/02/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E QUANTUM INNOVATIVE SL. SINATURA: 19/12/2014. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DE MOVILIDADE DE ESTUDANTES ERASMUS+ BAIXO A BECA ERASMUS + GRAN VÍA DE VIGO NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/12/2014. VIXENCIA: 31/10/2015. PRÓRROGA:-.8767 CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MAREXADA DEPORTE, LECER E CULTURA S.L. SINATURA: 20/04/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE TEXTIL LONIA, S.A. PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA STL. SINATURA: 13/04/2015. VIXENCIA: 31/12/2015. PRÓRROGA:AUTOMÁTICA.8868 SOCIEDADE TEXTIL LONIA S.T.L
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E Y LA NAVE VA C.B. SINATURA: 11/04/2015. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO PARA LA COLABORACIÓN DE FINSA EN EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (PROYECTO "CONSTRÚE EN VERDE”). SINATURA: 23/02/2015. VIXENCIA: 30/04/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y LA EMPRESA BIOHAUS GOIERRI S.L. SINATURA: 10/02/2015. VIXENCIA: O TEMPO QUE DURE A CONSTRUCCIÓN. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E RESINAS CASTRO S.L. SINATURA: 20/05/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE RESINAS CASTRO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/05/2015. VIXENCIA:15/06/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y BIOHAUS GOIERRI S.L. SINATURA: 29/01/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COOPERACION ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E MICROFLOWN AVISA B.V. PARA A REALIZACION DE TESIS DOCTORAL BAIXO DIRECCIÓN CONXUNTA. SINATURA: 04/06/2015. SINATURA:-.VIXENCIA:-.
 • ADENDA DE PRÓRROGA AO CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE RESINAS CASTRO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/06/2015. VIXENCIA: 20/05/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE CONCESIONARIA NOVO HOSPITAL DE VIGO. SINATURA: 04/06/2015. VIXENCIA: 24/08/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA UNIVERSIDAD DE VIGO, LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA, LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y LA EMPRESA IDEALOS CONSULTORÍA,S.COOP.MAD.PARA EL MÁSTER EN MATEMÁTICA INDUSTRIAL. SINATURA: 16/09/2014. VIXENCIA: 2 CURSOS ACADÉMICOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA BIENIOS.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A SOCIEDADE CONCESIONARIA NOVO HOSPITAL DE VIGO.SINATURA 19/07/2015 VIXENCIA:20/09/15.PRÓRROGA:-.NOVO HOSPITAL DE VIGO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA. SAU PARA A REALIZACIÓN DE INICIATIVAS CONJUNTAS.SINATURA: 11/09/2015. VIXENCIA: 31/12/2015. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.9381TELEFÓNICA CONVENIO MARCO
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TELEFÓNICAMÓVILES ESPAÑA SAU, DENTRO DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS CONXUNTAS FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. SINATURA: 11/09/2015. VIXENCIA:31/12/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.9382TELEFÓNICA CONVENIO ESPECÍFICO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIEVRISDADE DE VIGO E GEOMÉTRICA CONTROL MÉTRICOS.L. SINATURA:3/08/2015. VIXENCIA:4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.GEOMÉTRICA CONTROL MÉTRICO
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AS EMPRESAS SCI-EYSA PARA A CREACIÓN DA CÁTADRA SCI-EYSA. SINATURA:30/10/2015. VIXENCIA: 29/10/2016. PRÓRROGA:AUTOMÁTICA.SCI-EYSA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E RAID&GO,S.L. SINATURA:25/11/2015. VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA. AUTOMÁTICA 9456.RAID & GO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E DELOITTE ABOGADOS,S.L. SINATURA: 31/07/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. RENOVACIÓN:TÁCITA.9496.DELOITTE ABOGADOS,S.L
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DOCENTE DE INNOVACIÓN DENOMINADO "PROYECTO MAÑANA 2016" ENTRE LA MERCANTIL ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A. Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/10/2015. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: PREVIA COMUNICACIÓN.9621 ATRESMEDIA PROYECTO MAÑANA 2016
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE REMOLCADORES NOSA TERRA S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9636 REMOLCADORES NOSA TERRA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ESTEREA PROYECTOS DE INTERNET, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9637 ESTEREA PROYECTOS DE INTERNET, S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE QUIPUP TECH, S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 26/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9638 QUIPUP TECH, S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE AQUAGESTIÓN RÍAS BAIXAS S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/12/15. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9639 AQUAGESTIÓN RIAS BAIXAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE DATAMARIN S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/11/15. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9641 DATAMARIN, S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE INTERNET, MARKETING & TRAINING, S.L. PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 27/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9642 INTERNET, MARKETING & TRAINING, S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE TESOL S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 19/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9643 TESOL, S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SPORTMAT C.B. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9644 SPORTMAT, C.B
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE McCANN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 03/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9645 MCCANN
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COMUNICACIÓN & MARKETING STEM E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9646 COMUNICACIÓN Y MARKETING STEM, S.L.U
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ACADEMIA GALEGA DO VIÑO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 25/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9647 ACADEMIA GALEGA DO VIÑO SL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE COOPERATIVA DEL CAMPO SANTA CRISTINA 1. COOP.G E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 01/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9648 COOPERATIVA DEL CAMPO SANTA CRISTINA 1.COOP.G
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EDITORIAL FUNDAMENTOS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 28/01/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9649 EDITORIAL FUNDAMENTOS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL SIETE COCINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 17/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9652 EL SIETE COCINA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE SEACOM MÉNDEZ Y CRESPAN SLU E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 21/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9653 SEACOM MENDEZ Y CRESPAN SLU
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE ECOCELTA GALICIA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 23/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9654 ECOCELTA GALICIA S.L
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VIVEROS FLORGALICIA S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 04/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9655 VIVEROS FLORGALICIA S.L
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BANSALUD, S.L. NO EIDO DA SAÚDE. SINATURA: 17/02/2016. VIXENCIA: 2 ANOS. PRÓRROGA. AUTOMÁTICA.9657 BANSALUD
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA VIEWNEXT. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA:AUTOMÁTICA9670 INGENIERIA DE SOFTWARE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E AMC INNOVA. SINATURA: 04/0/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9687 AMC INNOVA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CINEMA IBEROLUSA, SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9883 CINEMA IBEROLUSA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E STUDIO XXI PRODUCCIONES SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9884 STUDIO XXI
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CINEMAR FILMS SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.PRÓRROGA: TÁCITA.9885 CINEMAR
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E PENTEO FILMS SL. SINATURA: 25/02/2016. IXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9886 PENTEO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SDI MEDIA IBERIA. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 9887 SDI
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E DDA/DUB DIGITAL AUDIO SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9888 DDA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BABALÚVOX, SLU. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9889 BABALUVOX
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ÁREA 5.1 FACTORÍA AUDIOVISUAL, SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9890 AREA 5.1
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BRÉTEMA PRODUCCIONES SL. SINATURA: 25/02/2016. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9891 BRETEMA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E UNO TV SL. SINATURA. 25/02/2016. VIXENCIA. 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.9892 UNO TV
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA PARA A REALIZACIÓN DO CURSO COMPLEMENTARIO "INTRODUCCIÓN Á CIBERSEGURIDADE". SINATURA: 08/04/2016. VIXENCIA: 2016. PRÓRROGA:-.9932 R CABLE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, FÁBRICA DE CERÁMICAS SARGADELOS, SL E A VOZ DE GALICIA, SA - PROXECTO "SARGADELOS TEXTIL". SINATURA: 01/10/2015. VIXENCIA: 31/12/2017. PRÓRROGA:-.10071 SARGADELOS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ACEITES FIGUEIREDO. SINATURA: 29/06/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.10127 ACEITES FIGUEIREDO
 • ADENDA DE RENOVACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE GOOGLE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/06/2015. 31/12/2015. PRÓRROGA:-.10226 ADENDA GOOGLE
 • II ADENDA DE RENOVACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE GOOGLE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 29/03/2016. VIXENCIA: 31/12/016. PRÓRROGA:-.10227 ADENDA GOOGLE
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, DENTRO DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS CONXUNTAS FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. SINATURA: 18/04/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA: -.10293 TELEFÓNICA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y DREAMS FACTORY ADVERTISING. SINATURA: 20/09/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA10336 DREAMS
 • ADENDA PARA ACTIVA TU CIUDAD AO CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE O PROXECTO ACTÍVATE CELEBRADO ENTRE GOOGLE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 07/09/2016. VIXENCIA: 31/12/2016.10357 ADENDA ACTIVA TU CIUDAD
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO e COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, SAU. SINATURA: 21/10/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10403 COASA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO DE FISIOSOTO SL. SINATURA: 16/11/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10430 FISIOSOTO
   
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. SINATURA: 17/11/2016. VIXENCIA: DOUS ANOS.10475 RTVE
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA DELOITTE ADVISORY, S.L. PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA “DELOITTE”. SINATURA: 21/12/2016. VIXENCIA: UN ANO.10479 DELOITTE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA VIAQUA. SINATURA: 16/11/2016. VIXENCIA: 2 ANOS.10480 VIAQUA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANFERENCIA DE TECNOLOXÍA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO, S.A. SINATURA: 21/12/2016. VIXENCIA: 4 ANOS.10482 CITEXVI
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SOOM MANAGEMENT S.L. PARA A PROMOCIÓN DA PRÁCTICA DEPORTIVA E A ACTIVIDADE FÍSICA SAUDABLE. SINATURA: 01/01/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10565 SOOM
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DE MOVILIDADE DE ESTUDANTES ERASMUS+ BAIXO A BOLSA ERASMUS + GRAN VÍA DE VIGO NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SIANTURA: 21/02/2017. VIXENCIA: 31/10/2018.10645 CENTRO COMERCIAL GRAN VIA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE KALEIDO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL E A UNIVERSIDADE DE VIGO NO ÁMBITO DO CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 29/03/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10681 KALEIDO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE CASTRO COMPOSITES —ANTES RESINAS CASTRO, S.L.— E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 03/04/2017. VIXENCIA: 30/04/2017.10694 CASTRO COMPOSITES
 • ADENDA DE RENOVACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE O PROXECTO ACTÍVATE CELEBRADO ENTRE GOOGLE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 23/0/2017. VIXENCIA: 31/12/2017.10820 ADENDA GOOGLE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA PARA A REALIZACIÓN DO CURSO COMPLEMENTARIO “INTRODUCCIÓN Á CIBERSEGURIDADE. SINATURA: 31/0/2017. VIXENCIA: EXERCICIO 2017.10853 R
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IBERISAC E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 28/06/17. VIXENCIA 4 ANOS.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE VEGA SUPERMERCADOS, SA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 26/07/17. VIXENCIA 4 ANOS
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 05/07/2017. VIXENCIA: 18-22/07/2017. 10918 COASA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS XERAL QUE SUSCRIBEN SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, A.I.E. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/07/2017. VIXENCIA: ATA FIN DA ACTIVIDADE(SETEMBRO 2017). 10992 SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E ANFACO-CECOPESCA. SINATURA 31/07/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 10998 ANFACO-CECOPESCA 
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y TELÉFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., DENTRO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS CONJUNTAS FORMALIZADO ENTRE LAS PARTES. SINATURA 4/09/2017. VIXENCIA 1/12/2017. 11093 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E SISAE SERVICIO INTEGRAL S.L. SINATURA 09/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11111 SISAE 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA. SINATURA 10/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11112 TRAMA 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E TORALLA, S.A. EN RELACIÓN CON DIVERSAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS Á CONSTRUCIÓN DUNHA ESTACIÓN DE CIENCIAS MARINAS NA ILLA DE TORALLA. SINATURA 18/06/2013 VIXENCIA: O TEMPO QUE DURE A CONCESIÓN. 11165 TORALLA
 • CONVENIO ENTRE "SEAT Y LA UNIVESIDADE DE VIGO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL EVENTO AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE". SINATURA 21/09/2017. VIXENCIA: ATA A FNALIZACIÓN DO EVENTO. 11170 SEAT
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN I CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE CON UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 6/07/2017. VIXENCIA 31/12/2018. 11201 ENCE-UVIGO
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN I CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE CON ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL-UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 9/07/2017. VIXENCIA 31/12/2018. 11202 ENCE-E.I. FORESTAL (UVIGO)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL QUE SUSCRIBEN ÁNGELES PARIENTE (BAJO LA MARCA A2 LABORATORIO DE IDEAS) Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 09/10/2017. VIXENCIA: ATA CONCLUSIÓN PROXECTO/ACTIVIDADE. 11210 LABORATORIO IDEAS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y NAVUXIL. SINATURA 30/11/2017. VIXENCIA 4 ANOS. 11268 NAVUXIL
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y SOREMAY BERGUER, S.L. SINATURA 9/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11272 SOREMAY
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y FORA FOREST TECHNOLOGIES, SLL. SINATURA 1/2/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11366 FORA FOREST
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E OPTARE SOLUTIONS, S.L. SINATURA 15/2/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11367 OPTARE SOLUTIONS
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E BAHÍA SOFTWARE, S.L.U. SINATURA 14/3/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11416 BAHÍA SOFTWARE
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 7/5/2018. VIXENCIA: 30/6/2018. 11560 COASA SA
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. PARA A CREACIÓN DA CÁTEDRA BAHÍA SOFTWARE DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA. SINATURA: 1/5/2018. VIXENCIA: 31/12/2018. 11607 CÁTEDRA BAHÍA SOFTWARE 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y MTP. SINATURA: 5/3/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11637 MTP
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. Y FUNDACIÓN AQUAE PARA LA ORGANIZACIÓN DEL AQUAE TALENT HUB. SINATURA 15/2/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11693 AQUAE TALENT HUB
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. II CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE ENCE. SINATURA 27/7/2018. VIXENCIA 15/12/2018. 11868 ENCE
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA COLABORAR A TRAVÉS DO CITI DA UNIVERSIDADE DE VIGO NAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN ORIENTADAS ÁS PEMES DE GALICIA QUE REALIZA A REDE EEN (ENTERPRISE EUROPE NETWORK). SINATURA 29/6/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11890 REDE ENN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE ANFACO-CECOPESCA E UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NA ECIMAT. SINATURA 29/10/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11928
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DOCENTE DE INNOVACIÓN DENOMINADO "PROYECTO MAÑANA 2019" ENTRE LA MERCANTIL ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A. Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO. SINATURA 21/10/2018. VIXENCIA 1 ANO. 12025
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INDITEX PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO OS ESTUDANTES DO MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y DIRECIÓN CREATIVA EN MODA. SINATURA 05/10/2018. VIXENCIA ATA XANEIRO DE 2019. 12037
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE VIGO E R CABLE E TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.U. POLO QUE SE CREA E REGULA A CÁTEDRA R EN CIBERSEGURIDADE UDC-UVIGO. SINATURA: 18/12/2018. VIXENCIA: 3 ANOS. 12038
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y SEAT, S.A. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE". SINATURA 28/9/2018. VIXENCIA 24/11/2018. 12080
 • CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y NAVANTIA S.A. S.M.E. PARA LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE I+D+I. SINATURA 21/12/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 12092
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 1/2/2019. VIXENCIA 30/6/2019. 12143
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., ORANGE ESPAGNE, S.A.U., VODAFONE ESPAÑA, S.A. E REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A. PARA A CONSTITUCIÓN DO NODO DE COOPERACIÓN 5G DE GALICIA E A REALIZACIÓN DE DIVERSAS PROBAS DE CONCEPTO NO EDIO DO 5G NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. SINATURA 27/2/2019. VIXENCIA 6/11/2020. 12195
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A EMPRESA VIAQUA. SINATURA 23/4/2019. VIXENCIA 2 ANOS. 12303
 • ADDENDA AO CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE COMPONENTES AERONÁUTICOS COASA, S.A. E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 22/4/2019. VIXENCIA 30/6/2019. 12351
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE CLÚSTER TIC GALICIA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO CON PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA 24/6/2019. VIXENCIA 31/7/2020. 12552

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal