Fundacións

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986 813617
Correo electrónico: asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN DA ÁREA SANITARIA OURENSANA (FUNDACIÓN CABALEIRO GOÁS) E A UVI A TRAVÉS DO CACTI PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. SINATURA: 16/03/07. VIXENCIA: ATA O 16/03/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/02/07. VIXENCIA: ATA O 26/02/11, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CALOUSTE GULBENKIAN E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/10/06. VIXENCIA: ATA O 26/10/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN DA ÁREA SANITARIA OURENSÁ (FUNDACIÓN CABALEIRO GOÁS) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 18/12/06. VIXENCIA: ATA O 18/12/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BANCAJA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 05/10/06. VIXENCIA: NON CONSTA VIXENCIA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN E PATROCINIO ENTRE A FUNDACIÓN SOTELO BLANCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA COLABORAR EN ESTUDOS DE MIGRACIÓNS. SINATURA: 06/10/06. VIXENCIA: ATA O 06/10/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN VICENTE RISCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/10/06. VIXENCIA: ATA O 14/10/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN ENCLAVE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 20/10/06. VIXENCIA: ATA O 20/10/10, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN VICENTE RISCO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 24/10/06. VIXENCIA: INDEFINIDA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR-FUNDACIÓN CETMAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O SUBPROXECTO “DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DUN SISTEMA MÚLTIPLE DE CAPTACIÓN E TRANSFORMACIÓN COMPLEMENTADA DE ENERXÍA A PARTIR DAS ONDAS DO MAR” COMO PARTE INTEGRANTE DO PROXECTO SINGULAR E ESTRATÉXICO EN ENERXÍA MARIÑA PSE-MAR. SINATURA: 10/08/06. VIXENCIA: NON CONSTA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 03/03/06. VIXENCIA: ATA O 03/03/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN CAIXA GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS A TRAVÉS DA CÁTEDRA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. SINATURA: 06/06/06. VIXENCIA: ATA O 31/12/06, PRORROGABLE POR ACORDO DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN IDISSA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A FORMACIÓN EN ENSINANZAS DE SOCORRISMO, PRIMEIROS AUXILIOS E ACTIVIDADES ACUÁTICAS. SINATURA: 30/12/04. VIXENCIA: ATA O 31/12/05, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/02/05. VIXENCIA: ATA O 10/02/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR UN ANO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN “MENELA” E A UVI PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE DOUTORAMENTO E ESPECIALIZACIÓN “MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL”. SINATURA: 03/11/05. VIXENCIA: ATA O 31/12/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR UN ANO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE (EXPOURENSE) E A UVI PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. SINATURA: 03/10/05. VIXENCIA: ATA O 03/10/06, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR UN ANO.
 •  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN SEPI E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 17/03/05. VIXENCIA: ATA O 17/03/07, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN CELTA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A READAPTACIÓN FÍSICA DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL. SINATURA: 19/03/04. VIXENCIA: ATA O 19/03/05, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN FICHUVI E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/04/04. VIXENCIA: ATA O 14/04/08, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FUNDACIÓN PROVIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CONGRESUAIS DE CARÁCTER EDUCATIVO E CULTURAL. SINATURA: 04/06/04. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DO PROXECTO INTERREG IIIA “TRANS PORTUGAL GALICIA NETWORK (TORGA.NET)”. SINATURA: 28/04/04. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BREOGÁN E A UVI. SINATURA: 27/01/04. VIXENCIA: UN ANO, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN RAFAEL ESCOLÁ E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CONVOCATORIA DO “ PREMIO EXCELENCIA UNIVERSITARIA FUNDACIÓN RAFAEL ESCOLÁ”. SINATURA: 14/07/03. VIXENCIA: INDEFINIDA, SALVO DENUNCIA DAS PARTES.
 •  CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO (IDICHUS). SINATURA: 16/07/03. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E SOCIALES E A UNVIERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 12/03/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN LISTE-MUSEO ETNOGRÁFICO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/02/03. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA SINATURA. , PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CELTA DE VIGO. SINATURA: 04/02/03. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PODENDO SER RENOVADO DE ACORDO CO PREVISTO NO ARTIGO 198 DA LEI DE CONTRATOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA, MARQUÉS DE IRIA FLAVIA. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. SINATURA: 18/05/00. VIXENCIA: CURSO 1999/00. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO XERAL ENTRE A FUNDACIÓN CAROLINA, INSTITUTO GALEGO DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA, SECRETARÍA XERAL DE INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO, XUNTA DE GALICIA, UNIVERSIDADE DA CORUÑA, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 06/05/02. VIXENCIA: INDEFINIDA, SALVO DENUNCIA DE CALQUERA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DUN MÁSTER EN DIRECCIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMAS E CENTROS XERONTOLÓXICOS. SINATURA: 02/08/01. VIXENCIA: ATA O 31/12/01. PRÓRROGA: TÁCITA MENTRES DURE O MÁSTER.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN MAYEUSIS. SINATURA: 29/01/01. VIXENCIA: O CURSO ACADÉMICO 2000/01. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓ 700 ANIVERSARI DE LA UNIVERSAT DE LLEIDA EA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO SCANET. SINATURA: 25/01/02. VIXENCIA: TRES ANOS PRORROGABLES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. PARA O CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA “DIPLOMA/MÁSTER DE ENSINANZAS DE INGLÉS COMO LINGUA ESTRANXEIRA”. SINATURA: 14/11/02. VIXENCIA: TRES ANOS RENOVÁNDOSE DE FORMA AUTOMÁTICA POLO MESMO PERÍODO, AGÁS DENUNCIA DALGUNHA DAS PARTES.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE A ESTAMPA CONTEMPORÁNEA DE BETANZOS. PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS. SINATURA: 10/01/00. VIXENCIA: CURSO ACADÉMICO 1999/00. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE CIS-MADEIRA A FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/06/00. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A FUNDACIÓN PROVIGO E A UNIVERSIDDE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO DESENVOLVEMENTO DO “V PROGRAMA MARCO DE I+D” DA UNIÓN EUROPEA. SINATURA: 07/06/99. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE ALLARIZ, A FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO FORMATIVO E EXPERIMENTAL EN EXPLOTACIÓNS DE GANDO OVINO E ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. SINATURA: 05/06/99. VIXENCIA: NON CONSTA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN QUINESIA. SINATURA: 27/09/99. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA.  
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO EIDO DA CULTURA GALEGA. SINATURA: 06/05/97. VIXENCIA: DURACIÓN INDEFINIDA, EN TANTO NINGUNHA DAS PARTES DECIDA RESCINDILO.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO SOBRE COOPERACIÓN NO CAMPO DA METROLOXÍA. SINATURA: 21/05/98. VIXENCIA: CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, RENOVABLES POR PERÍODOS IGUAIS, POR ACORDO TÁCITO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN LABORAL DE CONSTRUCCIÓN. PARA UN MELLOR DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E MÁIS A UNIVERSIDADE NO ASPECTO FORMATIVO. SINATURA: 29/07/97. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL E ARTÍSTICO. SINATURA: 29/05/96. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN “ALEXANDRE BÓVEDA”. SINATURA: 24/01/97. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN MAPFRE. PARA A FORMACIÓN DE PROFESIONAIS NO TERREO DO MEDIO AMBIENTE, A SAÚDE LABORAL E CONDICIÓNS DE TRABALLO. SINATURA: 24/11/00. VIXENCIA: UN ANO A PARTIR DO 01/12/00. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN GALICIA EMPRESA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/11/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACION PEDRO BARRIE DE LA MAZA E A AREA DE TECNOLOXIA ELECTRONICA DAS ESCOLAS TECNICAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A CREACION DO INSTITUTO DE ENXEÑERIA ELECTRONICA “ PEDRO BARRIE DE LA MAZA”. SINATURA: 20/03/90. VIXENCIA: CINCO ANOS RENOVÁNDOSE AUTOMATICAMENTE.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CAIXAGALICIA. PARA O FINANCIAMENTO DO PROXECTO DENOMINADO “AMPLIACIÓN E REORDENACIÓN DO ÁMBITO TECNOLÓXICO NO CAMPUS DE VIGO”. SINATURA: 14/10/02. VIXENCIA: ATA O 31/12/03, AGÁS AS ESTIPULACIÓNS TERCEIRA E CUARTA QUE CONTINUARÁN EN VIGOR EN TANTO NON SE CUMPRAN NA SÚA TOTALIDADE. PODERÁ SER PRORROGADO DE COMÚN ACORDO.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR-FUNDACIÓN CETMAR E A UNVIERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/02/02. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA, PRORROGABLE AUTOMATICAMENTE POR PERÍODOS IDÉNTICOS, AGÁS QUE UNHA DAS PARTES O DENUNCIE EXPRESAMENTE.
 • CONVENIO PARA A XESTIÓN ECONÓMICA DELEGADA DOS CONTRATOS DE I+D ENTRE FEUGA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/06/99. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN GALICIA EMPRESA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/10/98. VIXENCIA: CATRO ANOS A PARTIR DA DATA DA SINATURA. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA A TRAVÉS DO SEU CENTRO LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA E A U. DE VIGO. SINATURA: 20/03/2007. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CELTA DE VIGO E A U. DE VIGO. SINATURA: 06/06/2007. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A U. DE VIGO E FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONAIS. SINATURA: 20/03/2007. VIXENCIA: 20/03/2008 (PRÓRROGA AUTÓMÁTICA UN ANO)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN E PATROCINIO ENTRE A U. DE VIGO E A FUNDACIÓN ENCLAVE. SINATURA: 20/11/2006. VIXENCIA: TEMPO QUE DURE A ACTIVIDADE.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN 10 DE MARZO. SINATURA: 12/06/2007. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO CO FEUGA PARA A XESTIÓN DELEGADA DOS CONTRATOS DE I+D+I E DOS TÍTULOS PROPIOS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA:03/10/2007. VIXENCIA:2 ANOS (PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR IGUAL PERIODO)
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR-FUNDACIÓN CETMAR E A UVI PARA O SUBPROXECTO "DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DUN SUSTEMA MÚLTIPLE DE CAPTACIÓN E TRANSFORMACIÓN COMPLEMENTADA DE ENERXÍA A PARTIR DAS ONDAS DO MAR". SINATURA:31/10/2007. VIXENCIA:3 ANOS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE INVESTIGACIÓN. SINATURA:05/11/07. VIXENCIA:ATA 2010
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UVI E A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE INVESTIGACIÓN. SINATURA:20/11/07. VIXENCIA: DO 2008 ATA 2010
 • CONVENIO CO FEUGA PARA A XESTION DELEGADA DOS CONTRATOS DE I+D+I E DOS TÍTULOS PROPIOS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA:03/10/07. VIXENCIA: 2 ANOS. PRORROGA AUTOMÁTICA POR IGUAL PERIODO.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN MUSEO DO MAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 22/01/08. VIXENCIA: 22/01/12. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO PARA A XESTIÓN DELEGADA DE CONTRATOS DE I+D+I, DE CONVENIOS, TÍTULOS PROPIOS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO NA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 14/04/08. VIXENCIA: 14/04/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BANCAJA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CREACIÓN DA "CÁTEDRA BANCAJA JÓVENES EMPRENDEDORES-UNIVERSIDADE DE VIGO". SINATURA: 09/05/08. VIXENCIA: 31/01/12. PRÓRROGA: 12 MESES PREVIO ACORDO.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA-CLAUDIO SAN MARTÍN E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O FINANCIAMENTO DO MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. SINATURA: 03/06/2008. VIXENCIA: ATA A FINALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DO MÁSTER.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO. SINATURA: 23/06/08. VIXENCIA. 30/09/08. PRÓRROGA: TÁCITA POR CURSOS ACADÉMICOS.
 • ACORDO MARCO XERAL ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA E UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/07/08. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN DOWN COMPOSTELA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 17/09/08. VIXENCIA: 17/09/09. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UVIGO PARA A XESTIÓN DELEGADA DA REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS PREPROFESIONAIS DO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/07/08. VIXENCIA: 24/07/2010. PRÓRROGA: TÁCITA -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA (GRADIANT). SINATURA: 12/06/08. VIXENCIA: 12/06/2013. PRÓRROGA: TÁCITA -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA (GRADIANT). SINATURA: 03/09/08. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO E A FUNDACIÓN PARA A PROMOCIÓN DA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO NA INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN DE GALICIA, PARA A PARTICIPACIÓN NO MÁSTER EN ENXEÑARÍA MATEMÁTICA. SINATURA: 09/06/08. VIXENCIA: 30/09/09. PRÓRROGA: POR CURSOS ACADÉMICOS.
 • CONVENIO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL-CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO. SINATURA: 08/10/08. VIXENCIA: 08/10/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN REGULADOR DO USO DAS INSTALACIÓNS DO CACTI NO CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE E DA CALIDADE ALIMENTARIA. SINATURA: 25/02/09. VIXENCIA: 25/02/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA (GRADIANT), PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO MÁSTER EN APLICACIÓNS DE PROCESADO DE SINAL EN COMUNICACIÓNS. SINATURA: 01/04/2009. VIXENCIA: 01/04/2010. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDADE ENERGÉTICA ENERGYLAB. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: ENERXÍA E SUSTENTABILIDADE. SINATURA: 01/04/2009. VIXENCIA: 01/04/2010. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA CELEBRACIÓN DO "IV CERTAME DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMARÍA". SINATURA: 15/05/2009. VIXENCIA: 15/05/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CLUSTER DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR. SINATURA: 02/07/09. VIXENCIA: 02/07/2013. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE EFICIENCIA E SOSTENIBILIDADE ENERXÉTICA (ENERGYLAB). SINATURA: 17/06/2009. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UVIGO PARA A XESTIÓN DO CENTRO DE LINGUAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 02/10/2009. VIXENCIA: 02/10/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2009-2010 DO ACORDO MARCO XERAL SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. POSGRAO EN SEGURIDADE INTEGRAL: MÁSTER OFICIAL EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. SINATURA: 14/10/2009. VIXENCIA: 31/07/2010. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2009-2010 DO ACORDO MARCO XERAL SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. MÁSTER EN ENXEÑARÍA DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS. SINATURA: 14/10/2009. VIXENCIA: 31/07/2010. PRÓRROGA:-
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE. SINATURA: 26/11/09. VIXENCIA: 26/11/2010. PRÓRROGA:-
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CETAL. SINATURA: 03/11/09. VIXENCIA: 03/11/2011. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CELEBRACIÓN DO “V CERTAME DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMARÍA”. SINATURA: 21/12/2009. VIXENCIA: 21/12/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN PARA A PROMOCIÓN DA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO NA INDUSTRIAS DA AUTOMOCIÓN DE GALICIA (FUNDACIÓN CTAG). PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO: MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. SINATURA: 03/02/2010. VIXENCIA: 03/02/2011. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN “IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA ENERXÍA EÓLICA NO MUNDO RURAL GALEGO”. SINATURA: 23/03/2010. VIXENCIA: 2 ANOS DESDE A CONTRATACIÓN DO PERSOAL. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN IBERDROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A MATERIALIZACIÓN DAS BOLSAS FUNDACIÓN IBERDROLA PARA O MASTER EN XESTIÓN DO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE. SINATURA: 23/02/2010. VIXENCIA: ATA A FINALIZACIÓN DAS BOLSAS. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR –FUNDACIÓN CETMAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O SUBPROXECTO “IMPACTO DAS ENERXÍAS MARIÑAS” COMO PARTE INTEGRANTE DO PROXECTO SINGULAR E ESTRATÉXICO EN ENERXÍA MARIÑA PSE-MAR. SINATURA: 15/03/2010. VIXENCIA: 30/04/2010. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR-FUNDACIÓN CETMAR E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA, AVALIACIÓN E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO E DOS RECURSOS PESQUEIROS. SINATURA: 22/01/2010. VIXENCIA: 22/01/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • –CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN MARCO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 19/07/2010. VIXENCIA: 19/07/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PARA A ORIENTACIÓN PROFESIONAL, A INVESTIGACIÓN E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO, O EMPREGO E A FORMACIÓN EN GALICIA. SINATURA: 17/09/2010. VIXENCIA: 17/09/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO O 1 DE XANEIRO DE 2008 ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE. SINATURA: 14/10/2010. VIXENCIA: 01/01/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN MENELA. MÁSTER EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO. SINATURA: 20/09/2010. VIXENCIA: 20/09/2011. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN IMDEA-NANOCIENCIA. SINATURA: 22/09/2010. VIXENCIA: 22/09/2014. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE PRÓRROGA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO O 8 DE XANEIRO DE 2007 ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN INTEGRA PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE PRÁCTICAS NA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/11/2010. VIXENCIA: 31/12/2010. PRÓRROGA: POR ANOS NATURAIS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN MENELA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 22/02/2011. VIXENCIA: 22/02/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DUN ESTUDO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS NON INVASIVAS PARA A DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO COLORRECTAL. SINATURA: 14/02/2011. VIXENCIA: 14/02/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO–CEDIA. SINATURA: 25/11/2010. VIXENCIA: 25/11/2014. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN DA ÁREA SANITARIA OURENSANA (FUNDACIÓN CABALEIRO GOÁS). SINATURA: 14/03/2011. VIXENCIA: 14/03/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN IBERDROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A MATERIALIZACIÓN DAS BOLSAS FUNDACIÓN IBERDROLA. SINATURA: 10/01/2011. VIXENCIA: FINALIZACIÓN DO PROGRAMA DE BOLSAS. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS PENAIS. SINATURA: 05/04/2011. VIXENCIA: 05/04/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA PARA A REALIZACIÓN DAS II XORNADAS DE E-ACCESIBILIDADE: PROMOCIONANDO A VIDA INDEPENDENTE. SINATURA: 01/06/11. VIXENCIA: ATA A FINALIZACIÓN DAS XORNADAS. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2011-2012 DO ACORDO MARCO XERAL SUBSCRITO ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA E UNIVERSIDADE DE VIGO. MÁSTER EN ENXEÑARÍA DA EDIFICACIÓN E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS. SINATURA: 25/02/11. VIXENCIA: XULLO/2012 PRÓRROGA: -
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN INTERED PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 21/09/2011. VIXENCIA: 21/09/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL-EOI E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 21/09/2011. VIXENCIA: 21/09/2012. PRÓRROGA: POR Acordo tácito, se hai actividades en curso, ata un máximo de dous anos desde a data de sinatura.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN EOI, O CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 13/12/2011. VIXENCIA: 13/12/2012. PRÓRROGA: -.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O CENTRO TECNOLÓGICO DEL MAR (FUNDACIÓN CETMAR) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 20/04/2010. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA. 31/08/2010. VIXENCIA 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CEAGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR” DE EXCELENCIA INTERNACIONAL. SINATURA: 27/05/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN MUSEO DO MAR DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 25/10/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PROVIGO Y SU ÁREA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PARTICIPACIÓN NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 23/03/2010. VIXENCIA:-.PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN INNOVAMAR NO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 28/07/2011. VIXENCIA: 28/07/2012. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN OBSERVATORIO ECONÓMICO DEL DEPORTE. SINATURA: 02/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN DESARROLLO PRODUCTO ECOLÓGICO DE GALICIA. SINATURA: 03/05/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 23/05/2012. VIXENCIA: ANO 2012. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA. 23/05/2012. VIXENCIA: ANO 2012. PRÓRROGA. -. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA. 14/05/2012. VIXENCIA: 14/05/2013. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA OCURSO 2012 – 2013 DO ACORDO MARCO XERAL SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 26/07/2012. VIXENCIA: FINALIZACIÓN DO PROGRAMA. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERÁN 2012. SINATURA: 12/09/2012. VIXENCIA: 30/09/2012. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, A FUNDACIÓN IKERBASQUE E CIC BIOMAGUNE PARA A REGULACIÓN DA EXCEDENCIA DO DR. LIZ MARZÁN. SINATURA: 26/09/2012. VIXENCIA: MENTRAS SE MANTENGA A SITUACIÓN DE EXCEDENCIA. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN IBERDROLA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A MATERIALIZACIÓN DAS AXUDAS Á INVESTIGACIÓN DA FUNDACIÓN IBERDROLA. SINATURA: 08/10/2012. VIXENCIA: UN ANO NATURAL. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN LAXEIRO PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 30/10/2012. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN BIOMÉDICA DEL COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO. SINATURA:04/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN EOI, EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO SUSCRITO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. SINATURA: 10/12/12. VIXENCIA: 31/12/13.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN JUANSOÑADOR E A UNIVERSIDADEDE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA. SINATURA:10/01/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:25/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN IGUAL ARTE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:18/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:30/01/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN IBERDROLA Y LA UNIVESIDADE DE VIGO. SINATURA:21/12/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA:.-.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN LAXEIRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:17/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ADDENDA AL CONVENIO FIRMADO ENTRE LA FUNDACIÓN EOI Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011. SINATURA: 22/04/13. VIXENCIA: 31/12/13.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN CELTA DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:18/09/12. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BIOMÉDICA DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 30/04/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2013. SINATURA: 03/06/13. VIXENCIA: 30/09/13.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN LONXANET PARA LA PESCA SOSTENIBLE NO ÁMBITO DE ACTUACIÓNS DO PROXECTO CAMPUS DO MAR. SINATURA: 17/06/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FUNDACIÓN ESPECIAL NOVACAIXAGALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 20/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 11/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN ASESMAR DE ESTUDIOS DEL MAR PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA: 08/07/13.  VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN ASESMAR DE ESTUDIOS DEL MAR PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 08/07/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN ESPECIAL CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 20/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN ESPECIAL CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ECTS. SINATURA: 20/09/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 2013-2014 DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA Y UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 19/08/13. VIXENCIA: FIN DO PROGRAMA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE AL UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE. SINATURA: 27/05/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESERP. SINATURA: 04/10/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN IBERDROLA Y UNIVERSIDADE DE VIGO PARALA MATERIALIZACIÓN DE LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN IBERDROLA. SINATURA: 01/10/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: .-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÉDICA Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO EN MATERIA DE AYUDAS A GRUPOS COORDINADOS ENSTABLES DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA, FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. SINATURA: 06/09/13. VIXENCIA: CINCO ANOS. PRÓRROGA: ANUAL.
 • GRANT AGREEMENT FOR PROYECT "CATALOGUE DES ESPÈCES ET DES HABITATS BENTHIQUES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST" (FUNDACIÓN MAVA). SINATURA: 28/10/13. VIXENCIA: 31/08/17. PRÓRROGA: .-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. SINATURA: 18/11/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO. SINATURA: 04/11/13. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UNIVERSIA PARA O PRÉSTAMO DE AXUDAS DO BANCO DE PRODUTOS DE APOIO DA FUNDACIÓN UNIVERSIA. SINATURA: 27/01/2014. VIXENCIA: 27/01/2016. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN SAN ROSENDO. SINATURA: 17/03/2014. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2014-2015 DO ACORDO MARCO XERAL SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA E UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 04/02/2014. VIXENCIA. FINALIZACIÓN DO PROGRAMA. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A DE CESIÓN TEMPORAL DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. PROXECTO ECORAEE. SINATURA: 12/05/2014. VIXENCIA: 96 MESES.PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2014-2015 DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 08/05/2014. VIXENCIA: CURSO 2014-2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 19/05/2014. VIXENCIA: CATRO ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014. SINATURA: 15/04/2014. VIXENCIA: 30/09/2014.PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN “DIDÁCTICA DA FICCIÓN E CREACIÓN LITERARIA” ENMARCADO NO PROGRAMA DE TÍTULOS PROPIOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/06/2014. VIXENCIA: FINALIZACIÓN DO CURSO. PRÓRROGA.-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN, ALMACENAMENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN. SINATURA: 16/06/2014. VIXENCIA: 31/12/2014. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O ANO 2014. SINATURA: 08/09/2014. VIXENCIA: ANO 2014. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO - CAMPUS DA AUGA E A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE. SINATURA: 16/09/2014. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA NO MARCO DO DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DENTRO DO PROGRAMA HORIZONTE 2020 DA UNIÓN EUROPEA. SINATURA: 01/09/2014. VIXENCIA: 2 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN ECOLUM PARA A RECOLLIDA DE RESIDUOS DE APARÁTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS NO MARCO DO PROGRAMA LIFE “IDENTIS WEE”. SINATURA: 26/09/2014. VIXENCIA: 31/03/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CONAMA PARA A ORGANIZACIÓN DO CONGRESO NACIONAL DO MEDIO AMBIENTE. SINATURA: 15/09/2014. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA:-
 • ADENDA AO CONVENIO DE DATA 3 DE OUTUBRO DE 2007 SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A XESTIÓN DELEGADA DOS CONTRATOS DE I+D+I E DOS TÍTULOS PROPIOS DE POSGRAO E OUTROS CURSOS DA UVIGO.SINATURA: 31/12/2014. VIXENCIA: 31/03/2015. PRÓRROGA:-.8522 FEUGA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE OS PROXECTOS LIFE “IDENTIS WEEE” E “ECORAEE” ASINADO ENTRE A FUNDACIÓN ECOLUM E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 30/11/2014. VIXENCIA: 31/03/2015. PRÓRROGA: -.
 • ADENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A RECOLLIDA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS NO MARCO DO PROGRAMA LIFE "IDENTIS WEEE”ASINADO ENTRE A FUNDACIÓN ECOLUM E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 11/12/2014. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SINATURA: 12/01/2015. VIXENCIA: 2 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E A ASOCIACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FSC INSERTA), PARA A PARTICIPACIÓN DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDADE NA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 12/01/2015. 30/11/2015. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA. SINATURA: 21/01/2015. VIXENCIA: 31/12/2015. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS). SINATURA: 18/12/2014. VIXENCIA: 10/12/2015. PRÓRROGA:-.8661FUNCAS
 • ACORDO DE COLABORACION ENTRE A FUNDACION CIDADE DA CULTURA DE GALICIA E A FACULTADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A SELECCIÓN DE ARTISTAS NOVEIS PARA A SÚA PARTICIPACIÓN NO PROXECTO ARTÍSTICO “OS LUGARES XACOBEOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA ” DENTRO DA EXPOSICIÓN CAMIÑO DE SANTIAGO. SINATURA: 20/02/2015. VIXENCIA: 30/09/2015. PRÓRROGA:-.8728 FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN MANPOWERGROUP. SINATURA: 10/02/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2015/2016 DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 15/05/2015. CURSO 2015/2016. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2015. SINATURA: 23/04/2015. VIXENCIA: 30/09/2015. PRÓRROGA:-.9087 FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ANOS 2015 E SUCESIVOS PARA A FORMACIÓN DE PROFESORES IBEROAMERICANOS EN ESTUDOS DE DOUTORADO ENTRE A FUNDACION CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 10/06/2015. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOXICO DE EFICIENCIA E SOSTENIBILIDADE ENERXÉTICA. SINATURA 1/07/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES. SINATURA: 3/08/2015. VIXENCIA: FIN CURSO 2015/2016. PRÓRROGA: -.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA CENTRO TECNOLOXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE OCMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACION, ALMACENAMIENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN.CESGA INVESTIGADORES SUG
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A FUNDACIÓN CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 29/09/2015. VIXENCIA: FIN DO PROGRAMA.9388.FUNDACIÓN CAROLINA
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2015/2016 DO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA:30/10/2015. VIXENCIA: CURSO 2015/2016 9474.FUNDACIÓN SERAFÍN OCAÑA
 • CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE AYUDAS DEL BANCO DE PRODUCTOS DE APOYO DE FUNDACIÓN UNIVERSIA FIRMADO COA UNIVERSIDADE DE VIGO O 27 DE XANEIRO DE 2014. SINATURA:27/01/2016. VIXENCIA:24/01/2018. PRÓRROGA: -.9486. CLÁUSULA FUNDACIÓN UNIVERSIA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN INTRAS. SINATURA:19/11/2015. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.9500 FUNDACIÓN INTRAS
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FUNDACIÓN OSO PARDO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 02/02/16. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 9640 FUNDACIÓN OSO PARDO
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓNAEROESPACIAL DE GALICIA (CINAE). SINATURA. 08/04/2016. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA:TÁCITA.9861 AEROESPACIAL
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓNE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E A ASOCIACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FSC INSERTA), PARA A PARTICIPACIÓN DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDADE NA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 10/03/2016. VIXENCIA: CURSO 2016/2017. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓNENTRE A FUNDACIÓN DIALNET DA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 05/0/2016. VIXENCIA: INDEFINIDA. PRÓRROGA:-.9918 FUNDACION DIALNET
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2016. SINATURA: 18/03/2016. VIXENCIA: 30/09/2016. PRÓRROGA:-.9941 CAMPUS CIENTIFICOS DE VERANO
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN DE FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE. SINATURA: 27/04/2016. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.9942 FUNDACIÓN FEIRAS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA (FEUGA). SINATURA: 30/04/2016. VIXENCIA: 3 ANOS.PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.9981 FEUGA abril 2016
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA O CURSO 2016-2017 DO ACORDO MARCO XERAL SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA:15/02/2016. VIXENCIA: FINALIZACIÓN DO PROGRAMA. PRÓRROGA:-.9986 FUNDACIÓN CAROLINA
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E  A FUNDACIÓN BANCO SABADELL. SINATURA:03/06/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA:-.10028 FUNDACION BANCO SABADELL
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO - CAMPUS DA AUGA E A FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE. SINATURA: 07/07/2016. VIXENCIA: -. PRÓRROGA.-.10128 FEIRAS E EXPOSICIÓNS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACION, ALMACENAMIENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN. SINATURA: 05/05/2016. VIXENCIA: 31/12/2016. PRÓRROGA:-.10131 CESGA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN AEROESPACIAL DE GALICIA PARA REGULAR AS CONDICIÓNS DERIVADAS DA ADSCRICIÓN TEMPORAL DO PROFESOR DR. FERNANDO AGUADO AGELET AO CINAE. SINATURA: 06/06/2016. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA:-.10221 FERNANDO AGUADO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN AEROESPACIAL DE GALICIA PARA REGULAR AS CONDICIÓNS DERIVADAS DA ADSCRICIÓN TEMPORAL DO PROFESOR DR. JORGE MARCOS ACEVEDO AO CINAE. SINATURA: 09/08/2016. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA:-.10222 JORGE MARCOS ACEVEDO
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN AEROESPACIAL DE GALICIA PARA REGULAR AS CONDICIÓNS DERIVADAS DA ADSCRICIÓN TEMPORAL DO GRUPO DE INVESTIGACIÓN LABORATORIO DE INFORMÁTICA APLICADA (LIA2)DA UNIVERSIDADE DE VIGO AO CINAE. SINATURA: 09/08/2016. VIXENCIA: TRES ANOS. PRÓRROGA:-.10223 LIA2
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU (FVCB) E A UNIVERSIDADE DE VIGO (UVIGO). SINATURA: 30/09/2016. VIXENCIA:10/02/2017. PRÓRROGA:-.10362 BUREAU
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DO CONGRESO ACLES (ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LINGUAS NO ENSINO SUPERIOR). SINATURA: 11/10/2016. VIXENCIA: EXERCICIO 2017.10383 CONGRESO ACLES
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN AEROESPACIAL DE GALICIA PARA REGULAR AS CONDICIÓNS DERIVADAS DA ADSCRICIÓN TEMPORAL DO PROFESOR DR. FERNANDO AGUADO AGELET AO CINAE. SINATURA: 16/09/2016. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA:-.10467 ADSCRICION GRUPO INVESTIGACION AO CINAE
 • PRÓRROGA AO CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN BANCO SABADELL. SINATURA: 16/12/20416. VIXENCIA: 31/12/2017.10525 PRORROGA CONVENIO FUNDACION BANCO SABADELL
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN DORZÁN. SINATURA: 14/02/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10579 FUNDACIÓN DORZÁN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” E A UNIVERSIDAD DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA DE MENTORING INCLUSIVO “LA CAIXA”. SINATURA: 21/02/2017. VIXENCIA: CURSO ACADÉMICO 2016-2017.10594 LA CAIXA
 • CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES. SINATURA: 01/12/2016. VIXENCIA: CURSO 2016-2017.10610 FUNDACION ROTARIOS
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL PARA O USO DE PRAZAS CONCERTADAS DE RESIDENCIA DESTINADAS Á COMUNIDADE UNIVERSITARIA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA. SINATURA: 01/0/2017. VIXENCIA: UN ANO.10796 AFUNDACION
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN FOLTRA. SINATURA: 04/05/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10815 FUNDACION FOLTRA
 • CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A COLABORACIÓN NO PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2017. SINATURA: 22/05/2017. VIXENCIA: 30/10/2017.10819 CAMPUS CIENTIFICOS
 • CONVENIO DE CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CORRUPCIÓN PÚBLICA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO (CAMPUS DE OURENSE) GESTIONADO ACADÉMICAMENTE POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MEDEA IURIS. SINATURA: 22/7/2017. VIXENCIA: 4 ANOS. 10884 OBSERVATORIO CORRUPCIÓN 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN, ALMACENAMENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN. SINATURA: 30/06/2017. VIXENCIA: 31/12/2017. 11063 SUPERCOMPUTACIÓN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES. SINATURA: 1/07/2017. VIXENCIA: 31/07/2018. 11154 ROTARIOS ESPAÑOLES
 • ACUERDO DE COLAORACIÓN ENRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN MENTOR PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EXTRACURRICULARES DE LOS ALUMNOS DEL ÁMBITO JURÍDICO-EMPRESARIAL DEL CAMPUS DE VIGO. SINATURA 11/12/2017.  VIXENCIA 11/12/2018. 11183 FUNDACIÓN MENTOR
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y FUNCASOR (FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERA Y SU FAMILIA). SINATURA 11/1/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11388 FUNCASOR
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN CENTTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA (GRADIANT) E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓXICA. SINATURA 19/3/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11414 GRADIANT
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL QUE SUSCRIBEN LA AFUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA 16/3/2018. VIXENCIA: 23/3/2018. 11461 AFUNDACIÓN
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO. SINATURA 14/3/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11493 FUNDACIÓN
 • ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA Y UNIVERSIDADE DE VIGO. SINATURA: 24/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11527 MUJERES POR ÁFRICA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA. SINATURA: 24/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 11528 MUJERES POR ÁFRICA
 • CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2018. SINATURA: 19/4//2018. VIXENCIA: 30/10/2018. 11532 CAMPUS CIENTÍFICOS VERANO 2018
 • PRÓRROGA DO CONVENIO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E A FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL PARA O USO DE PRAZAS CONCERTADAS DE RESIDENCIA DESTINADAS Á COMUNIDADE UNIVERSITARIA DO CAMPUS DE PONTEVEDRA. SINATURA: 25/4/208. VIXENCIA: UN ANO. 11609 AFUNDACIÓN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y FUNDACIÓN WORDPRESS PARA ORGANIZAR UNA WORDCAMP. SINATURA 25/7/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11819 WORDCAMP
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA PROPORCIONAR AOS INVESTIGADORES DO SUG ACCESO A RECURSOS DE SUPERCOMPUTACIÓN, ALMACENAMENTO DE DATOS E COMUNICACIÓN. SINATURA 23/7/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11854 CESGA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E FUNDACIÓN SINDICAL EDELMIRO OTERO CALVO. SINATURA 20/9/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11861 EDELMIRO OTERO
 • ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL (PONT-UP STORE). SIANTURA 20/9/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11894 PONT-UP STORE
 • CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL Y LA UNIVERSIDADE DE VIGO RELATIVO A LA CESIÓN DEL USO DEL AUDITORIO  Y DEL JARDÍN/SALÓN DE RECEPCIONES DE LA SEDE AFUNDACIÓN DE VIGO. SINATURA 2/10/2018. VIXENCIA. 11907 AFUNDACIÓN
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA" (PROGRAMA DE BECAS DE "LA CAIXA" PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES). SINATURA 4/10/2018. VIXENCIA 1 ANO. 11912 LA CAIXA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA E A FUNDACIÓN ISLA COUTO PARA A CREACIÓN E FUNCIONAMENTO DO "OBSERVATORIO EÓLICO DE GALICIA". SINATURA: 21/12/2018. VIXENCIA: 2019/2020. 12034
 • CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 2019-2020 DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN CAROLINA Y UNIVERSIDAD DE VIGO “MÁSTER UNIVERSITARIO EN MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y CONFLICTO SOCIAL”. SINATURA 17/12/2018. VIXENCIA CURSO 2019/2020. 12137
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y LA FUNDACION MUJERES POR AFRICA. SINATURA 15/3/2018. VIXENCIA: CURSO 2019/2020. 12334
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN. SINATURA 23/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 12347
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO - CETAL, F.S.P. SINATURA 8/4/2018. VIXENCIA: 4 ANOS. 12349
 • CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDAD DE VIGO PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO 2019. FECYT/CC2019/022. SINATURA 2/6/2019. VIXENCIA 31/10/2019. 12420
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E CENTRO TECNOLÓXICO DE TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA. SINATURA 18/6/2019. VIXENCIA 4 ANOS. 12517

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal