Institutos

Para ampliar información, contactar con:
Secretaría Xeral. Reitorado Universidade de Vigo
Telf.: 986-813617
Correo electrónico:
asxeru02@uvigo.es

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ESTUDOS DE SEGURANZA INTERNACIONAL E DA PAZ E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. Sinatura: 16/01/07. Vixencia: ata o 24/09/07, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 24/05/06. Vixencia: ata o 24/05/10, prorrogable automaticamente.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ENERXÍA DE GALICIA E AS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS PARA A REALIZACIÓN DUN MÁSTER EN ENERXÍA E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. Sinatura: 21/02/05. Vixencia: ata o remate do máster
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO CERVANTES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA RECOÑECELA COMO CENTRO DE EXAME DOS DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LINGUA ESTRANXEIRA (DELE). Sinatura: 31/10/05. Vixencia: ata o 31/10/08, prorrogable por períodos de tres anos
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ENERXÍA DE GALICIA E AS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS PARA A REALIZACIÓN DUN MÁSTER EN ENERXÍA E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. Sinatura: 21/02/05. Vixencia: ata o remate do máster
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE TESES DOUTORAIS, TESIÑAS DE LICENCIATURA, PROXECTOS FIN DE CARREIRA E PRÁCTICAS DE EMPRESA CON VALIDEZ ACADÉMICA. Sinatura: 31/01/05. Vixencia: indefinida
 • CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO, O CONCELLO DE PONTEVEDRA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ADECUADA DOTACIÓN DO CAMPUS DE PONTEVEDRA. Sinatura: 12/02/93. Vixencia: non consta
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 11/11/03. Vixencia: ata o 11/11/07, prorrogable automaticamente
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 23/03/04. Vixencia: ata o 23/03/08, prorrogable automaticamente
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CLÍNICA POVISA, O INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PROXECTOS DE FORMA CONXUNTA OU BILATERAL. Sinatura: 17/11/99. Vixencia: dous anos a partir da data da sinatura, prorrogándose automaticamente de non existir denuncia dalgunha das partes
 • CONVENIO CENTRO EDUCATIVO-EMPRESA PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN ENCENTROS DE TRABALLO. Sinatura: 03/11/97. Vixencia: un ano a partir da sinatura, considerándose prorrogado automaticamente cando ningunha das partes manifeste o contrario
 • ACORDO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE MIGRACIÓNS E SERVICIOS SOCIAIS (IMSERSO). Sinatura: 13/12/99. Vixencia: un ano, prorrogándose automaticamente por anos sucesivos, salvo denuncia dalgunha das partes
 • CONVENIO MARCO DE COALBORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O “DESENVOLVEMENTO DA INVESTIGACIÓN MARIÑA”. Sinatura: 04/04/01. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, prorrogable automaticamente por períodos idénticos, salvo denuncia dalgunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ELECTRONICA APLICADA PEDRO BARRIE DE LA MAZA (DIVISION DE INNOVACION TECNOLOXICA) DA UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO EUROPEO ATLANTCO. PARA PROMOVER UN PROGRAMA DE COMUNIDADES EUROPEAS, DENTRO DA UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN. Sinatura: 08/06/94. Vixencia: duración indefinida
 • CONVENIO ENTRE O IES CHAN DO MONTE DE MARIN E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO. Sinatura: 14/03/03. Vixencia: un ano a partir da sinatura, considerándose prorrogado automaticamente cando ningunha das partes asinantes manifeste o contrario
 • CONVENIO ENTRE O IES MANUEL ANTONIO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO. Sinatura: 13/12/01. Vixencia: un ano a partir da sinatura, considerándose prorrogado automaticamente cando ningunha das partes asinantes manifeste o contrario
 • CONVENIO ENTRE O IES DE RODEIRA DE CANGAS DO MORRAZO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO. Sinatura: 01/02/00. Vixencia: un ano a partir da sinatura, considerándose prorrogado automaticamente cando ningunha das partes asinantes manifeste o contrario
 • CONVENIO ENTRE O IES AS LAGOAS DE OURENSE E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA FORMACION EN CENTROS DE TRABALLO. Sinatura: 10/01/00. Vixencia: un ano a partir da sinatura, considerándose prorrogado automaticamente cando ningunha das partes asinantes manifeste o contrario
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE O INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES GALEGAS. PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE MUTUO. Sinatura: 31/07/03. Vixencia: un ano a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non se manifestaren en contra ningunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ANALISE E DOCUEMTACION INTERNACIONAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O RECOÑECEMENTO DE CREDITOS DE LIBRE CONFIGURACION. Sinatura: 19/04/02. Vixencia: ata o 24/09/02, renovándose automaticamente por curso académico se ningunha das partes o denuncia expresamente
 • ACORDO MARCO DE COLABORACION ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ANALISE E DOCUMENTACION INTERNACIONAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 02/02/96. Vixencia: 4 anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non manifestarse en contra ningunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA E A UNIVERSIDADE DE VIGO. PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES SEGUINTES: FINANCIAMENTO POLO IGAPE DE BOLSAS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE ESTUDIANTES DA UVI. REALIZACIÓN DUN CONXUNTO DE ACTIVIDADES ADICADAS A FOMENTA-LA APARICIÓN DE VOCACIÓNS EMPRESARIAIS NA UVI. REALIZACIÓN NO IGAPE DE PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE POSTGRAO E MÁSTERS UNIVERSITARIOS. Sinatura: 06/06/01. Vixencia: ata o 15/12/01, agás a cláusula oitava que ten vixencia indefinida
 • MODIFICACION Ó CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E AS UNIVERSIDADES GALEGAS SUBSCRITO O 14 DE ABRIL DE 1997. Sinatura: 2/01/00. VIXENCIA: a do convenio marco
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E AS UNIVERSIDADES GALEGAS. Sinatura: 14/04/97. Vixencia: anual a partir da data da sinatura, entendéndose prorrogado tacitamente sempre que non medie preaviso de algunha das partes.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA E DE INTERCAMBIO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTAREM E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 30/05/97. Vixencia: un ano a partir da sinatura, prorrogándose automaticamente por igual período de tempo, salvo denuncia
 • ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS E COSTEIRAS ·”JOSÉ BANITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR) E A UNIVERSIDADE DE VIGO. Sinatura: 08/09/99. Vixencia: catro anos a partir da data da sinatura, podendo ser renovado tacitamente de non mediar denuncia dalgunha das partes
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE FACILITEN Á COMUNIDADE UNIVERSITARIA E Ó PERSOAL DA S.S. O COÑECEMENTO E APLICACIÓN DAS CIENCIAS SOCIAIS DENDE A PERSPECTIVA DA PROTECCIÓN SOCIAL PÚBLICA. Sinatura: 25/06/90. Vixencia: non consta
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A U. DE VIGO E O INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCAIS. Sinatura: 19/04/2007. Vixencia: Non consta.

 •  ACORDO ADOPTADO POLO INEGA, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A U. DE VIGO SOBRE A DENUNCIA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO O DÍA 21 DE FEBREIRO DE 2005 PARA A REALIZACIÓN DUN MÁSTER EN ENERXÍA E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. Sinatura:01/03/2007. Vixencia:Final máster.

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA E A UVI PARA A UTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO ÁMBITO DAS ENERXÍAS. SINATURA:12/09/07. VIXENCIA:INDEFINIDA
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCENOGRAFÍA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN "EVALUACIÓN DOS ENXIMAS DIXESTIVOS DE BIVALVOS COMO BIOMARCADORES DA CONTAMINACIÓN; RELACIÓN CO POTENCIAL DE CRECIMENTO (SFG) -IN VIVO- E MODELIZACIÓN DE EFECTOS -IN VITRO-". Sinatura: 24/01/2008. Vixencia: ata a presentación do informe final do proxecto de investigación.

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), AS UNIVERSIDADES GALEGAS E A ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PLAN FERROL PARA O FOMENTO DA CREATIVIDADE APLICADA. SINATURA: 07/04/2008. VIXENCIA: ANUAL. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE GEOGRAFÍA TROPICAL (CUBA). SINATURA: 25/04/08. VIXENCIA: 25/04/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE GEOGRAFÍA TROPICAL (CUBA). SINATURA: 25/04/08. VIXENCIA: 25/04/2011. PRÓRROGA:-

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO DE INVESTIGACIÓNS EN ÓPTICA, A.C. (MÉXICO). SINATURA: 16/06/08. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 •  CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CENTRO DE INVESTIGACIÓNS EN ÓPTICA, A.C. (MÉXICO). SINATURA: 16/06/08. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA. 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE ESTUDIOS ZAMORANOS “FLORIÁN DE OCAMPO” PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 20/08/08. VIXENCIA: 20/08/09. PRÓRROGA: TÁCITA
 • ADENDA AO CONVENIO DE COOPERACIÓN SUBSCRITO CON DATA 30 DE SETEMBRO DE 2005, PARA O RECOÑECEMENTO DO GRUPO DE QUÍMICA COLOIDAL (DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FÍSICA) DA UNIVERSIDADE DE VIGO, COMO UNIDADE ASOCIADA AO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS A TRAVÉS DO INSTITUTO DE CIENCIAS MATERIALES DE MADRID. SINATURA: 19/09/08. VIXENCIA: 30/09/2011. PRÓRROGA: - 

 • ACORDO MARCO ENTRE A UNIVERSIDADE E O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES. SINATURA: 10/11/08. VIXENCIA: 10/11/2012. PRÓRROGA: TÁCITA.

 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRAO DE ESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA. SINATURA: 09/01/09. VIXENCIA:09/01/2010. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A PREPARACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA, AVALIACION E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO E DOS RECURSOS PESQUEIROS. SINATURA: 26/01/2009. VIXENCIA: 26/01/2010. PRÓRROGA: TÁCITA

 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA PARA A REALIZACIÓN DO CONTROL INTEGRADO DA CONTAMINACIÓN MARIÑA MEDIANTE FERRAMENTAS QUÍMICAS E BIOLÓXICAS. SINATURA: 18/11/2010. VIXENCIA: 31/12/2012 OU FIN DO PROXECTO. PRÓRROGA:

 • CONVENIO ENTRE O INSTITUTO CERVANTES E A UNIVERSIDADE DE VIGO, CENTRO DE EXAME DOS DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LINGUA ESTRANXEIRA, DELE. SINATURA: 07/12/2010. VIXENCIA: 31/12/2013. PRÓRROGA: TÁCITA

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO GALEGO DE ESTUDOS CÉLTICOS, PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. SINATURA: 01/03/2011. VIXENCIA: 01/03/12. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.

 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS (IEM). SINATURA: 25/03/2011. VIXENCIA: 25/03/2014. PRÓRROGA: TÁCITA
   
 • CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS (IEM) PARA A COLABORACIÓN EN TEMAS DE ARQUEOLOXÍA E HISTORIA ANTIGA. SINATURA: 25/03/2011. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE ESTUDOS MIÑORANOS (IEM) PARA A COLABORACIÓN EN TEMAS DE MICROTOPONIMIA E TALASONIMIA. SINATURA: 25/03/2011. VIXENCIA: -. PRÓRROGA: -
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DO CONCELLO DE PONTEVEDRA. SINATURA: 19/04/2011. VIXENCIA: 19/04/2015. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DO MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL 2010/2011 E 2011/2012, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013. SINATURA: 22/6/11. VIXENCIA: 30/9/2012 . PRÓRROGA: - 
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL “ESTEBAN TERRADAS”. SINATURA: 11/11/2011. VIXENCIA: 11/11/2012. PRÓRROGA. TÁCITA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA, O CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA, A SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSITCAS, S.A. E AS UNIVERSIDADES DE OVIEDO, ILLES BALEARS, ALACANT, GIRONA, ROVIRA I VIRGILI, ZARAGOZA, LA LAGUNA, SEVILLA, MÁLAGA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA, BARCELONA, VIGO, VALENCIA, DEUSTO, REY JUAN CARLOS, LAS PALMA DE GRAN CANARIA, COMPLUTENSE DE MADRID Y POLITÉCNICA DE CARTAGENA PARA A POSTA EN MARCHA DO SISTEMA DE INFORMACIÓN DA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN TURISMO A TRAVÉS DE INTERNET (SICTUR) NO MARCO DAS ACTUACIÓNS DE IMPULSO Á NOVA ECONOMÍA TURÍSTICA DO PLAN DO TURISMO ESPAÑOL HORIZONTE 2020. sinatura. 03/11/2011. vixencia: 31/12/2013. prórroga: tácita por períodos dun ano.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA. SINATURA: ABRIL DE 2012. VIXENCIA 4 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO “CAMPUS DO MAR”. SINATURA: 16/09/201O. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE A FACULTADE DE CIENCIAS DE OURENSE (UNIVERSIDADE DE VIGO) E O INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA (INGACAL). SINATURA: 9/04/2012. VIXENCIA: 2/11/2015. PRÓRROGA. -.
 • ADDENDA DE MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACION, ASINADO O 7 DE ABRIL DE 2008, ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA, AS UNIVERSIDADES GALEGAS E A ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PLAN FERROL PARA O FOMENTO DA CREATIVIDADE APLICADA. SINATURA: 20/06/2012. VIXENCIA: -. PRÓRROGA:-.
 • ACORDO DE PRÓROGA DO CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA PARA O ESTUDIO DOS INVERTEBRADOS BENTÓNICOS DE AUGAS AFRICANAS E ANTÁRTICAS ASINADO O 18 DE SETEMBRO DE 2008. SINATURA: 30/08/2012. VIXENCIA: 4 ANOS NATURAIS . PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE, A UNIVERSIDAD DE VIGO E O CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE ENFERMEDADES RARAS PARA A REALIZACIÓN DUN REXISTRO ESPAÑOL ON-LINE DOS SÍNDROMES WOLFRAM, BARDT-BIEDL E ALSTROM (REGISTRO REWBA). SINATURA: 14/09/2012. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA:-.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA NO ÁMBITO DE ACTUACIÓNS DO PROXECTO CAMPUS DO MAR. SINATURA: 07/11/2012. VIXENCIA: 4 ANOS. PRÓRROGA: TÁCITA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICA ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:09/02/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL (IGADI) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICA ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 16/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO OURENSAN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICA ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 15/05/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA (INGACAL) E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICA ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA: 18/06/13. VIXENCIA: UN ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA. 
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS NON RETRIBUIDAS. SINATURA: 18/03/2014. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • ACORDO DE COLABORACIÓN E PATROCINIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO, O INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR, A ASOCIACIÓN GALLEGA DE LA EMRPESA FAMILIAR, INDITEX E NOVAGALICIA BANCO. SINATURA: 12/06/2014. VIXENCIA: 3 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE IES PUIG DE SA FONT E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:13/07/2015.VIXENCIA:1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ALUMNADO DO MESTRADO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. SINATURA:15/07/15. VIXENCIA: ATA FIN CURSO ACADÉMICO 2015-2016.PRORROGABLE.
 • CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MIEL&LIMÓN ESTUDIO GRÁFICO S.L. E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS. SINATURA:02/07/2015. VIXENCIA: 1 ANO. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO GALEGO DE ANALISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL. SINATURA: 8/08/2015. VIXENCIA.4 ANOS. PROOROGA: TÁCITA
 • CONVENIO ESPECIFICO PARA O PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN BIOTECNOLOXÍA AVANZADA ENTRE AS UNIVERSIDADES DE VIGO E A CORUÑA E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTO. SINATURA: 24/07/2015. DURACIÓN: 2 ANOS. PRÓRROGA: AUTOMÁTICA.
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DO XXIII ENCONTRO DE ECONOMÍA PÚBLICA. SINATURA: 22/01/2016. VIXENCIA: ATA 31 DE DECEMBRO DE 2016. 9626 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSITCA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN. SINATURA: 17/02/2016. VIXENCIA: DOUS ANOS. PRÓRROGA: -.9835 INSTITUTTO GALEGO DE ESTADISTICA
 • ADENDA II DE MODIFICACIÓN PARA O ANO 2016 DO ANEXO I INVESTIGADORES ADSCRITOS DO CONSRCIO INSTITTUTO TECNOLÓXICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (ITMATI). SINATURA: 30/12/2015. VIXENCIA:-. PRÓRROGA:-.9992 ADENDA ITMATI
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ICCT). SINATURA: 07/04/2017. VIXENCIA: 4 ANOS.10793 ICCT
 • CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES. SINATURA 6/2/2018. VIXENCIA 4 ANOS. 11278 INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES
 • ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO GALEGO DE ESTADÍSITCA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS/AS DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN. SINATURA 17/02/2018. VIXENCIA DOUS ANOS. 11335 IGE
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILLIAR, LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE LA EMPRESA FAMILIAR, INDITEX Y EL BANCO SANTANDER. SINATURA 13/4/2018. VIXENCIA 31/12/2018. 11603 INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR
 • PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA O PROGRAMA DE DOUTORAMENTO AUGA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVEMENTO ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINSTRAÇAO DO PORTO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO. SINATURA 21/5/2018. VIXENCIA 2 ANOS. 11626 INTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
 • ACORDO DE PRÓRROGA DO CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO, PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DO ALUMNADO DO MESTRADO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. SINATURA 12/6/2018. VIXENCIA CURSO 2018-2019. 11780 ISSGA
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO, A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA A TRAVÉS DA DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS, A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO A TRAVÉS DA ESCOLA DE ENXEÑERÍA DE MINAS I ENERXÍA PARA A ELABORACIÓN DUNHA GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DAS ACTIVIDADES EXTRACTICAS. SINATURA 16/11/2018. VIXENCIA 31/12/2019. 11972
   

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal